مقایسه تاثیر آموزش حضوری وآموزش مجازی برمیزان استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارکنان یکی از معادن سنگ روباز

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

زهره سبزواری
حبیب اله دهقان

چکیده

مقدمه:آموزش نقش مهمی در کاهش حوادث و ایمنی  محیط کار دارد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیرآموزش حضوری و مجازی بر میزان استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارکنان یک معدن سنگ روباز بود.


روش: در این مطالعه ، مداخله کننده نوع آموزش  (شاهد ، حضوری و مجازی ) بر روی  75 کارگریک معدن رو باز در سال 1397 انجام شد. محتوي آموزشي حضوری و مجازی  توسط متخصصین  تایید شد .  وضعیت استفاده از وسایل حفاظت فردی قبل  و بعد از آموزش توسط پرسشنامه جمع آوری شد. داده هابا استفاده از آزمون های خی دو،  t زوجی، آنالیز واریانس تحلیل شدند.


یافته ها: قبل از مداخله ، وضعیت استفاده از وسایل حفاظت فردی بین گروهها اختلاف معنی داري نداشت؛ اما  پس از آموزش، تغییر معنی داری در میانگین استفاده از وسایل حفاظت فردی مشاهده شد. نسبت شانس استفاده از کلاه ایمنی و ماسک  بعد از  مداخله در گروه های حضوری و مجازی نسبت به شاهد افزایش یافت.


نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد آموزش حضوری ومجازی بر استفاده از وسایل حفاظت فردی در هردو گروه موثر و  باعث افزایش ریزرفتارهای ایمنی گردید . بنظر می رسداستفاده ازروش آموزش مجازی به عنوان جایگزین یا مکمل روشهای سنتی،می تواندرویکردمناسبی برای بازآموزی و افزایش رفتار خود مراقبتی و ایمنی کارکنان معدن باشد.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
سبزواریز., & دهقانح. ا. (2020). مقایسه تاثیر آموزش حضوری وآموزش مجازی برمیزان استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارکنان یکی از معادن سنگ روباز. تحقیقات نظام سلامت, 15(4), 321-332. Retrieved از http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/3739
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل