حذف آنتراسن از محیطهای آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4اصلاح شده به وسیله پلیمرهای دندریمر و لیگاند 4–آمینوفنول

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

شهرزاد علیان نژادی
امیرحسام حسنی
همایون احمدپناهی
سید مهدی برقعی

چکیده

روش‌‌ها: در این مطالعه نانوذرات اکسید آهن سنتز شده به وسیله شاخه‌های دندریمر و لیگاند سطحی 4-آمینوفنول اصلاح شد. از آنالیزهای FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)، XRD (X-Ray Diffraction) و SEM (Scanning Electron Microscopy) برای بررسی ویژگی‌های نانوجاذب استفاده گردید. در ادامه، پارامترهای مختلف در فرایند جذب به صورت ناپیوسته و در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد و توانایی جاذب در استفاده مجدد از آن مورد آزمایش قرار گرفت. غلظت باقیمانده آنتراسن در محلول آبی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت گردید. 


نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر آن بودند که نانوساختار سنتز شده جاذبی با ظرفیت جذب بالا قابل بازیابی بوده و برای حذف آنتراسن از محلول‌های آبی کارآمد می‌باشد.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

ارجاع به مقاله
علیان نژادیش., حسنیا., احمدپناهیه., & برقعیس. م. (2020). حذف آنتراسن از محیطهای آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4اصلاح شده به وسیله پلیمرهای دندریمر و لیگاند 4–آمینوفنول. تحقیقات نظام سلامت, 15(4), 310-320. https://doi.org/10.32592/hsr.2020.15.4.108
نوع مقاله
مقاله پژوهشی اصیل