دوره 8، شماره 7؛1391:1341-1347

بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان باردار

زهرا جباری, حسن هاشمی, سیدعباس حقایق

چکیده


مقدمه: امروزه مسایل زیادی زنان باردار را در معرض اضطراب و ناراحتی قرار می‌دهد. در اثر این امر با وجود پیشرفت‌های عظیم پزشکی تعداد قابل ملاحظه‌ای از پیامدهای منفی بارداری به وقوع می‌پیوند. مناسب‌ترین درمان‌ها به علت محدودیت‌های دوران بارداری، درمان روان‌شناختی می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان در دوران بارداری بود.

روش‌ها: بدین منظور از بین 80 نفر از زنان باردار که بالاترین نمره استرس، اضطراب و افسردگی را در پرسش‌نامه Depression anxiety stress scale (42-DASS) کسب کردند، 24 نفر انتخاب شدند. این افراد به طور تصادفي در دو گروه آزمایش (12 نفر) و شاهد (12 نفر) قرار گرفتند. این طرح درمانی طی هشت جلسه هفتگی بر اساس راهنمای درمانی آنتون و همکاران در مرکز بهداشت درمانی شهید رجایی شهر شهرضا برای گروه آزمایش اجرا شد. پرسش‌نامه 42DASS- (خرده مقیاس‌های استرس، اضطراب و افسردگی) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. داده‌هاي جمع‌آوري شده توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین نمرات وضعیت روانی (استرس، اضطراب و افسردگی) گروه آزمایش در مرحله پس آزمون به طور معنی‌داری کمتر از میانگین نمرات استرس در گروه شاهد بود (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس می‌تواند به عنوان شیوه درمانی انتخابی در جهت کاهش استرس، اضطراب و افسردگی دوران بارداری به کار گرفته شود. با این حال برای افزایش میزان اثربخشی مداخله باید علاوه بر توجه به افکار ناکارامد، توجه ویژه‌ای به باورهای هسته‌ای و فرض‌های زیربنایی افراد شود.


واژگان کلیدی


مدیریت استرس؛ شیوه شناختی- رفتاری؛ اضطراب؛ افسردگی؛ بارداری

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.