ویژه نامه بهداشت محیط؛ 1389

بررسی تأثیر روان‌آب‌ها و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بر پارامترهای کیفی آب رودخانه زاینده رود

مهدي حاجيان نژاد, احمدرضا رهسپار

چکیده


مقدمه: کیفیت آب رودخانه‌ها به عوامل مختلفی از جمله عوامل هیدرولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی وابسته است. رودخانه‌ها از لحاظ توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیارحائز اهمیت هستند. رودخانه زاینده ‌رود تنها رودخانه حوضه مرکزی ایران است که دارای آب شیرین دائمی می‌باشد. این رودخانه اهمیت بسیاری در تأمین آب آشامیدنی، حفظ حیات صنعتی استان و تامین آب کشاورزی دارد. بنابراین مدیریت و کنترل کیفیت این منبع آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه تأثیر روان‌آب‌های شهر اصفهان و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بر برخی پارامترهای کیفی آب رودخانه زاینده ‌رود مورد بررسی قرار گرفته شده است.

روش‌ها: نمونه‌برداری جهت انجام بررسی‌های آزمایشگاهی از پنج ایستگاه‌ در طول رودخانه در حد فاصل ایستگاه هیدرومتری موسیان تا ورزنه انجام شد. پارامترهای اندازه‌گیری شده در این مطالعه شامل تعیین میزان نیتروژن نیتراتی، فسفات، آمونیوم، BOD5، COD و pH می‌باشد. در هنگام نمونه‌برداری اشل رودخانه در سه ایستگاه موسیان، چوم و ورزنه که دارای ایستگاه هیدرومتری بود نیز قرائت گردید.

یافته‌ها: دبی رودخانه زاینده رود در اسفند ماه حداقل و در فروردین ماه حداکثر می‌باشد. مقدار فسفات بر حسب فسفر در تمام ایستگاه‌ها و در تمام طول دوره مطالعه از 049/0 تا 7/2 متغیر بوده است. تغییرات pH در آب رودخانه در چهار ایستگاه بین 2/7 تا 6/8 در هنگام نمونه‌برداری متغیر است.

نتیجه‌گیری: آب رودخانه زاینده رود حتی در شرایطی که بارندگی صورت نمی‌گیرد از روان‌آب‌های اصفهان متأثر می‌گردد. اما شدت تأثیر پساب تخلیه شده از تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب اصفهان بسیار زیادتر می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: رودخانه زاینده‌رود، آب‌های سطحی، کیفیت آب.


تمام متن:

PDF