قوامیع., حبیبیا. ا., غلامیانج., & حسن زادها. (2019). طراحی و ساخت تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار و ارزیابی تأثیر آن بر وضعیت بدنی کاربران. تحقیقات نظام سلامت, 15(2). https://doi.org/10.22122/jhsr.v15i2.3560