قوامیعلیرضا, حبیبیاحسان الله, غلامیانجواد, و حسن زادهاکبر. 2019. “طراحی و ساخت تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار و ارزیابی تأثیر آن بر وضعیت بدنی کاربران”. تحقیقات نظام سلامت 15 (2). https://doi.org/10.22122/jhsr.v15i2.3560.