صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

مدير مسؤول: دكتر حسین موحدیان عطار (movahedian@hlth.mui.ac.ir)

سردبير: دکتر بیژن بینا (bina@hlth.mui.ac.ir)

شماره استاندارد بين المللي2363-1735

شماره استاندارد آنلاین: 5564-2322

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: 10787/124

حوزه فعاليت نشريه: مجله تحقیقات نظام سلامت، مجله‌اي علمي- پژوهشی است. اين مجله با هدف ارتقای سطح دانش علمي متخصصان، پژوهشگران، كارشناسان و علاقمندان رشته‌هاي علوم بهداشتي در زمينه‌هاي گوناگون بهداشتي منتشر مي‌شود.

شورای نويسندگان :

دکتر افشین ابراهیمی: دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (bina@hlth.mui.ac.ir)

دکتر احمد علی اسلامی: دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (eeslami@hlth.mui.ac.ir)

دکتر محمد حسن افتخاری: استاد، گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران  (h_eftekhari@yahoo.com)

دکتر محمد مهدی امین: استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (amin@hlth.mui.ac.ir)

دکتر محسن بازرگان: استاد، گروه پزشکی خانواده، دانشکده پزشکی David Geffen، دانشگاه پزشکی و علوم Charles R. Drew، لوس آنجلس، ایالات متحده (mobazarg@cdrewu.edu)

دکتر شهرزاد بازرگان: استاد، گروه پزشکی خانواده، دانشکده پزشکی David Geffen، دانشگاه پزشکی و علوم Charles R. Drew، لوس آنجلس، ایالات متحده (shahrzadBazargan@cdrewu.edu)

دکتر بیژن بینا: استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران      (bina@hlth.mui.ac.ir)

دکتر محمد حسین تقدیسی: استاد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (taghdisi.mh@gmail.com)

دکتر علیرضا چوبینه: استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (alrchoobin@sums.ac.ir)

دکتر یعقوب حاجی زاده: استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (y_hajizadeh@hlth.mui.ac.ir)

دکتر احسان اله حبیبی: استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (habibi@hlth.mui.ac.ir)

دکتر منصور حقیقتیان: دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد دهاقان، دهاقان، ایران (mansour_haghighatian@yahoo.com)

دکتر رضا خدیوی: دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (khadivi@med.mui.ac.ir)

دکتر علی خوانین: دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران (ali.khavanin@yahoo.com)

دکتر عباس دهقان: استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، کالج سلطنتی لندن، لندن، بریتانیا (a.dehghan@imperial.ac.uk)

دکتر داوود شجاعی زاده: استاد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (shojaei@sina.tums.ac.ir)

دکتر فرزاد شیدفر: دانشیار، گروه تغذیه و بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران         (shidfar.f@iums.ac.ir)

دکتر محمد غلامی فشارکی: استادیار، گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران (mohammad.gholami@modares.ac.ir)

دکتر فضل‌اله غفرانی‌پور: استاد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران (ghofranipour@yahoo.com)

دکتر مهدی فرزادکیا: استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (farzadkia.m@iums.ac.ir)

دکتر امیرحسین محوی: استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (ahmahvi@yahoo.com)

دکتر محمدرضا مراثی: استاد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (mrmaracy@yahoo.co.uk)

دکتر فیروزه مصطفوی: دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (mostafavi@hlth.mui.ac.ir)

دکتر رضا مرودشتی: استاد، گروه بهداشت و زیست شناسی، مرکز سرطان MD Anderson دانشگاه تگزاس و San Jacinto College، هوستن، تگزاس، ایالات متحده (reza.marvdashti@sjcd.edu)

دکتر حسن مظفری خسروی: استاد، گروه تغذیه، دانشگاه شهید صدوقی یزد، یزد، ایران          (mozaffari.kh@gmail.com)

دکتر مرجان منصوریان: دانشیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (jmansourian@gmail.com)

دکتر مریم میرلوحی: استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (mirlohi@hlth.mui.ac.ir)

 

ناشر: شرکت ضامن سلامتی

مدیر اجرایی: الهام بهرامیان

مسؤول دفتر مجله: الهام حاج صالحی

مؤسسات حامی علمی نشریه: انجن علمی آموزش بهداشت، انجن علمی بهداشت حرفه ای، انجمن علمی بهداشت محیط

تأمین کننده اعتبار مالی و همکاری کننده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 

 

آدرس و تلفن تماس:

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت،

دفتر مجله تحقیقات نظام سلامت

کدپستی 8174504500، تلفن 37923203-031، دورنگار 36682509-031

پست الکترونیکی: jhsr@hlth.mui.ac.ir

hsreditor2@gmail.com

hsreditor3@gmail.com

آدرس وب سایت مجله: www.hsr.mui.ac.ir