چاپ شده: 2020-01-21

وضعیت روانشناختی بیماران مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه کیفی

  • سجاد سعادت
  • مهرداد کلانتری
  • محمدباقر کجباف
  • مظفر حسینی نژاد