درباره مجله

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیر مسئول: دكتر حسین موحدیان عطا

سردبیر : دکتر بیژن بینا

مدیر اجرایی: الهام بهرامیان

مسوول دفتر: الهام حاج صالحی

ناشر: انتشارات فرزانگان راداندیش