هيأت تحريريه

صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

مدير مسؤول: دكتر حسین موحدیان عطار

سردبير: دکتر بیژن بینا

شماره استاندارد بين المللي2363-1735

شماره استاندارد آنلاین: 5564-2322

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: 10787/124

حوزه فعاليت نشريه: مجله تحقیقات نظام سلامت، مجله‌اي علمي- پژوهشی است. اين مجله با هدف ارتقای سطح دانش علمي متخصصان، پژوهشگران، كارشناسان و علاقمندان رشته‌هاي علوم بهداشتي در زمينه‌هاي گوناگون بهداشتي منتشر مي‌شود.

شورای نويسندگان :

دکتر افشین ابراهیمی (دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)

دکتر احمد علی اسلامی (دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)

دکتر محمد حسن افتخاری (استاد، گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران)

دکتر محمد مهدی امین (استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)

دکتر محسن بازرگان (استاد، گروه پزشکی خانواده، دانشکده پزشکی David Geffen، دانشگاه پزشکی و علوم Charles RDrew، لوس آنجلس، ایالات متحده)

دکتر شهرزاد بازرگان (استاد، گروه پزشکی خانواده، دانشکده پزشکی David Geffen، دانشگاه پزشکی و علوم Charles R. Drew، لوس آنجلس، ایالات متحده)

دکتر بیژن بینا (استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)

دکتر محمد حسین تقدیسی (استاد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران)

دکتر علیرضا چوبینه (استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران)

دکتر یعقوب حاجی زاده (استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)

دکتر احسان اله حبیبی (استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)

دکتر منصور حقیقتیان (دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد دهاقان، دهاقان، ایران)

دکتررضا خدیوی (دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)

دکتر حسن مظفری خسروی (استاد، گروه تغذیه، دانشگاه شهید صدوقی یزد، یزد، ایران)

دکترعلی خوانین (دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران)

دکتر عباس دهقان (استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، کالج سلطنتی لندن، لندن، بریتانیا)

دکتر داوود شجاعی زاده (استاد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران)

دکتر فرزاد شیدفر (دانشیار، گروه تغذیه و بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران)

دکتر محمد غلامی فشارکی (استادیار، گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران)

دکتر فضل‌اله غفرانی‌پور (استاد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران)

دکتر مهدی فرزادکیا (استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران)

دکتر امیرحسین محوی (استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران)

دکتر محمدرضا مراثی (استاد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)

دکتر فیروزه مصطفوی (دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)

دکتر رضا مرودشتی (استاد، گروه بهداشت و زیست شناسی، مرکز سرطان MD Anderson دانشگاه تگزاس و San Jacinto College، هوستن، تگزاس، ایالات متحده)

دکتر مرجان منصوریان (دانشیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)

دکتر مریم میرلوحی (استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران)

 

ناشر: انتشارات فرزانگان راداندیش

مدیر اجرایی: الهام بهرامیان

مسؤول دفتر مجله: الهام حاج صالحی

مؤسسات حامی علمی نشریه: انجن علمی آموزش بهداشت، انجن علمی بهداشت حرفه ای، انجمن علمی بهداشت محیط

تأمین کننده اعتبار مالی و همکاری کننده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 

 

آدرس و تلفن تماس:

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت،

دفتر مجله تحقیقات نظام سلامت

کدپستی 8174504500، تلفن 37923203-031، دورنگار 36682509-031

پست الکترونیکی: jhsr@hlth.mui.ac.ir

hsreditor2@gmail.com

hsreditor3@gmail.com

آدرس وب سایت مجله: www.hsr.mui.ac.ir