هيأت تحريريه

صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

مدير مسؤول: دكتر حسین موحدیان عطار

سردبير: دکتر بیژن بینا

شماره سري استاندارد بين المللي2363-1735

 شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: 10787/124

حوزه فعاليت نشريه: مجله تحقیقات نظام سلامت، مجله‌اي علمي- پژوهشی است. اين مجله با هدف ارتقای سطح دانش علمي متخصصان، پژوهشگران، كارشناسان و علاقمندان رشته‌هاي علوم بهداشتي در زمينه‌هاي گوناگون بهداشتي منتشر مي‌شود.

شورای نويسندگان :

دکتر افشین ابراهیمی (دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر احمد علی اسلامی (دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر محمد حسن افتخاری (استاد، گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

دکتر محمد مهدی امین (استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر محسن بازرگان (استاد، گروه پزشکی خانواده، دانشکده پزشکی David Geffen، دانشگاه Charles RDrew University of Medicine and Science، کالیفرنیا، لوس آنجلس، ایالات متحده)

دکتر شهرزاد بازرگان (استاد، گروه پزشکی خانواده، دانشکده پزشکی David Geffen، دانشگاه Charles R. Drew University of Medicine and Science، کالیفرنیا، لوس آنجلس، ایالات متحده)

دکتر بیژن بینا (استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر محمد حسین تقدیسی (استاد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دکتر علیرضا چوبینه (استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

دکتر یعقوب حاجی زاده (استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر احسان اله حبیبی (استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر منصور حقیقتیان (دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد دهاقان)

دکتررضا خدیوی (دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر حسن مظفری خسروی (استاد، گروه تغذیه، دانشگاه شهید صدوقی یزد)

دکترعلی خوانین (دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس تهران)

دکتر عباس دهقان (استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، لندن)

دکتر داوود شجاعی زاده (استاد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر فرزاد شیدفر (دانشیار، گروه تغذیه و بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر محمد غلامی فشارکی (استادیار، گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس تهران)

دکتر فضل‌اله غفرانی‌پور (استاد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس تهران)

دکتر مهدی فرزادکیا (استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر امیرحسین محوی (استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر محمدرضا مراثی (استاد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر فیروزه مصطفوی (دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر رضا مرودشتی (استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه San Jacinto College Central، تگزاس، ایالات متحده)

دکتر مرجان منصوریان (دانشیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دکتر مریم میرلوحی (استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

 

مدیر اجرایی: الهام بهرامیان

مسؤول دفتر مجله: الهام حاج صالحی

مؤسسات حامی علمی نشریه: انجن علمی آموزش بهداشت، انجن علمی بهداشت حرفه ای، انجمن علمی بهداشت محیط

تأمین کننده اعتبار مالی و همکاری کننده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 

 

آدرس و تلفن تماس:

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده بهداشت،

دفتر مجله تحقیقات نظام سلامت

کدپستی 8174504500، تلفن 37923203-031، دورنگار 36682509-031

پست الکترونیکی: jhsr@hlth.mui.ac.ir

hsreditor2@gmail.com

hsreditor3@gmail.com

آدرس وب سایت مجله: www.hsr.mui.ac.ir