هزینه انتشار

از تاریخ 1397/5/1 وجه انتشار (Publication Fee) نهایی برای مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبیر در مجله تحقیقات نظام سلامت 000 000 2 ریال می‌باشد که 50 درصد آن در زمان بررسی اولیه مقاله دریافت می‌شود.

مبلغ 100 هزار تومان از این هزینه در ابتدا و بعد از دریافت ایمیل شروع فرآیند به عنوان (Processing fee) به منظور شروع داوری دریافت
می گردد. این هزینه غیر قابل بازگشت خواهد بود. فایل مربوط به تصویراسکن شده فیش پرداختی فقط با نام نویسنده مسئول و یا نویسنده اول از طریق ایمیل به دفتر مجله ارسال گردد. لازم به ذکر تنظیم دستنوشته بر اساس فرمت مجله و پرداخت وجه فقط جهت فرآیند داوری می باشد و تعهدی برای پذیرش مقاله ایجاد نمی نماید.بقیه هزینه باقیمانده در صورت پذیرش نهایی مقاله با عنوان (
Acceptance fee) دریافت خواهد شد.

نویسنده مسئول می بایست وجه مورد نظر را به شماره حساب4975761007  بانک ملت بنام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای پرداخت از طریق بانک های ملت و شماره شبای 580120000000004975761007 به شماره شناسه 1241130000000037 برای پرداخت از طریق سایر بانکها واریز نماید.سپس اسکن فیش واریزی(لطفا به این نکته توجه شود که صرفا فیش هایی مورد تایید است که بوسیله اسکنر اسکن شده باشد و گرفتن عکس از روی فیش به دلیل ناخوانا بودن فیش، مورد تایید نمی باشد.) را فقط از طریق ایمیل hsreditor3@gmail.com  به دفتر مجله ارسال نماید.

ضمنا هزینه دستنوشته برای دستنوشته های نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سایر نویسندگان یکسان می باشد.

در صورت تقاضای بررسی سریع(Fast Track ) زمان بررسی مقاله تا تصمیم گیری نهایی به 30 روز تقلیل خواهد یافت.در این حالت پس از درخواست کتبی نویسنده هزینه مقاله بررسی و به نویسنده اطلاع داده می شود و در صورت اعلام موافقت نصف مبلغ بررسی شده دریافت و مقاله جهت داوری سریع ارسال می گردد.مابقی هزینه دستنوشته در صورت پذیرش مقاله، هنگام صدور نامه پذیرش دریافت می گردد.