مجله تحقیقات نظام سلامت- اهداف و زمینه‌ها
مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/21 | 

اهداف:

مجله علمی- پژوهشی «تحقیقات نظام سلامت» وابسته به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف ارتقاء علمی دانش پژوهان حوزه‌های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، آمار زیستی، اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه‌ای، و علوم تغذیه و صنایع غذایی به عنوان مجرایی رسمی برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران از راه انتشار تازه‌ترین یافته‌های این حوزه‌ها در قالب فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می‌شود.
زمینه‌ها:
در این فصلنامه، مقالات در قالب‌های پژوهشی (Research Articles)، انواع مطالعات مروری (Review ArticlesSystematic Review,  & Meta-Analysis)، مقاله کوتاه (Short Communication)، و نامه به سردبیر (Letter to the Editor
) پذیرفته می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات نظام سلامت:
http://hsr.mui.ac.ir/find-1.42.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب