مجله تحقیقات نظام سلامت- اصول اخلاق نشر
اصول اخلاق نشر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/4 | 
اصول اخلاق نشر
نشریه علمی-پژوهشی "تحقیقات نظام سلامت"به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، متعهد به اعمال اخلاق نشر بر أساس کدهای اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر و همچنین راهنمای کشوری اخلاق در آنتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی است. این امر ملزوم رعایت اخلاق نشر و همچنین توصیه به رعایت این اخلاق توسط دیگر عوامل اجرایی نشریات از‌جمله سردبیران، داوران، نویسندگان و کارشناسان نشریات، جهت رسیدن به بالاترین کیفیت انتشار است. این کدهای اخلاقی راهنمایی عملی در روند انتشار برای سردبیران، داوران و نویسندگان است.
راهنما و نمودارهای اخلاق نشر
نشریه علمی-پژوهشی "تحقیقات نظام سلامت"به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، متعهد به اجرا و پیروی از راهنماها و نمودارهای اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این نمودارها و راهنماها جهت کمک به سردبیران، داوران و نویسندگان در روند انتشار طراحی شده و همچنین نشان‌دهنده سیاست‌های نشریه در هنگام بروز تعارض است. 
استانداردهای نویسندگان
نشریه علمی-پژوهشی "تحقیقات نظام سلامت"به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، متعهد به اجرا و پیروی از استانداردهای بین‌المللی برای نویسندگان بر مبنای بیانیه‌های کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این استانداردها برای روند انتشار و داوری نشریات طراحی شده و همچنین نشان دهنده راهکارها و راه‌حل‌ها هنگام بروز تعارض است. 
استانداردهای دبیران
نشریه علمی-پژوهشی "تحقیقات نظام سلامت"به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، متعهد به اجرا و پیروی از استانداردهای بین‌المللی برای سردبیران بر مبنای بیانیه‌های کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این استانداردها برای روند انتشار و داوری نشریات طراحی شده  و همچنین نشان دهنده راهکارها و راه‌حل‌ها هنگام بروز تعارض است.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات نظام سلامت:
http://hsr.mui.ac.ir/find-1.115.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب