مجله تحقیقات نظام سلامت- سیاست‌های داوری
سیاست‌های داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/4 | 

سیاست‌های داوری

نشریه علمی-پژوهشی "تحقیقات نظام سلامت"به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، متعهد به اجرای داوری دوسوکور (Double-Blind Peer Review) بر اساس راهنماهای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر و بیانیه‌های کمیته جهانی سردبیران پزشکی (ICMJE) در روند داوری خود است. 

استانداردهای دبیران
نشریه علمی-پژوهشی "تحقیقات نظام سلامت"به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، متعهد به اجرا و پیروی از استانداردهای بین‌المللی برای سردبیران بر مبنای بیانیه‌های کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این استانداردها برای روند انتشار و داوری نشریات طراحی شده است و همچنین نشان دهنده راهکارها و راه‌حل‌ها هنگام بروز تعارض است. 
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات نظام سلامت:
http://hsr.mui.ac.ir/find-1.118.22.fa.html
برگشت به اصل مطلب