مجله تحقیقات نظام سلامت- سیاست تعارض منافع
سیاست تعارض منافع

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/4 | 

سیاست‌های تعارض منافع

 
نشریه علمی-پژوهشی "تحقیقات نظام سلامت"به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، که توسط موسسه وسنا(فرزانگان راداندیش) منتشر می‌شود؛ متعهد به اجرای توصیه‌نامه های کمیته جهانی سردبیران پزشکی در خصوص مسئولیت‌های نویسندگان- تعارض منافع است. نویسندگان باید هنگام ارسال مقاله اطلاعات مربوط به منافع مالی یا دیگر منافعی که در نگارش مقاله تاثیرگذار بوده است، را بیان کنند.  
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات نظام سلامت:
http://hsr.mui.ac.ir/find-1.119.21.fa.html
برگشت به اصل مطلب