Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Health System Research

مجله تحقیقات نظام سلامتVolume 13, Number 4 (2018-1)


The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Depression and Self Esteem in Women with Major Depression Disorder
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و حرمت خود در زنان مبتلا به اختلال افسردگی عمده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Predictive Factors of Self-Care, Public Knowledge, and General Belief in Rational Use of Antibiotics, Based on Social Cognitive Theory
بررسی عوامل پیشگویی‌کننده خودمراقبتی،آگاهی و باور عمومی در مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها: کاربرد تئوری شناختی- اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Local History in Explaining the Distribution of the Prevalence of Multiple Sclerosis (MS) in Iran; Case Study of Pirbackran Region, Isfahan, Iran, 2016
کاربرد تاریخ پژوهی محلی در تبیین پراکندگی شیوع بیماری Multiple Sclerosis در ایران (مطالعه موردی: منطقه پیربکران، تابستان 1395)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Introduction of Headspace-Single Drop Microextraction (HS-SDME) and Gas Chromatography (GC) Analysis for the Evaluation of Formaldehyde Synthetic Samples
معرفی روش میکرواستخراج تک قطره در فضای فوقانی و آنالیز گاز کروماتوگرافی برای ارزیابی نمونه‌های سنتتیک فرمالدئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining Psychological Components of the Health-Oriented Lifestyle: A Qualitative Study
تبیین مؤلفه‌های روان‌شناختی سبک زندگی سلامت‌ محور: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Olive Oil Consumption: The Case of Urban and Rural Areas of the Country
بررسی عوامل مؤثر بر مصرف روغن زیتون: مطالعه نواحی شهری و روستایی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Concentration of Three Heavy Metals, Arsenic, Cadmium, and Lead, in Potatoes in Farms the South-East Area of Isfahan Province, Iran, in 2016
ارزیابی مقدار فلزات سنگین ارسنیک، کادمیوم و سرب در سیب زمینی در اراضی جنوب شرقی اصفهان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Concentrations and Storages Time of Thyme and Rosemary Essential Oils on Qualitative Properties of Button Mushroom
اثر غلظت اسانس‌های روغنی آویشن و رزماری و طول زمان نگهداری بر خواص کیفی قارچ تکمه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Modified Clay with Cationic Surfactant in Removal of Nitrate from Aqueous Solutions
بررسی کارایی خاک رس اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در حذف نیترات از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on Performance of Chitosan/Carbon Nanotube Composite for Adsorption of Diazinon from Agricultural Wastewater
بررسی عملکرد کامپوزیت نانولوله کربنی/ کیتوسان در جذب آفت‌کش دیازینون از پساب‌های کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Coldness, Vibration, and Anti-vibration Gloves on Grip Force Strength in Controlled Laboratory Condition
تأثیر سرما، ارتعاش و دستکش ضد ارتعاش بر میزان نیروی چنگش افراد در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Decrease in Insertion of Earplug in Different Lengths of Simulated Ear Canal
افت جایگذاری ایرپلاگ در طول‌های مختلف کانال گوش شبیه‌سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interaction of Dietary Patterns and Anthropometric Indices on Osteoporosis and Osteopenia
اثر متقابل الگوهای غذایی و شاخص‌های تن‌سنجی با ابتلا به پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin D Supplementation on Weight Loss, Glycemic Indices, and Lipid Profile in Obese and Overweight Women: A Clinical Trial Study
بررسی مصرف مکمل ویتامین D بر کاهش وزن، مقاومت انسولینی و پروتئین واکنشگر C در زنان چاق و دارای اضافه وزن شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Considering Stigma in Family Caregivers of Patients with Psychiatric Disorders in Farshchian Hospital, Hamadan, Iran
بررسی انگ در مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی در بیمارستان فرشچیان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Status of Breast Cancer Screening in Women in Isfahan Province, Iran
ارزیابی روش‌های غربالگری سرطان پستان در زنان استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Efficacy of Dilution Performance for Nitrate Reduction in Freidan County, Iran
بررسی عملکرد روش رقیق‌سازی برای کاهش نیترات آب در شهرستان فریدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Inservice Training Courses on Reducing Staff Stress in Isfahan University of Medical Sciences, Iran
بررسی میزان تأثیر دوره‌های آموزشی ضمن ‌خدمت بر کاهش استرس شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Peroxide Amount in the Consumed Oil Used in the Fast Food Shops of Kermanshah City, Iran, in the Year 2016
بررسی میزان پراکسید هیدروژن در روغن‌های مصرفی در مغازه‌های اغذیه فروشی شهر کرمانشاه در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Environmental, Physiological, and Perceptual Heat Indices among Underground Mine Workers
ارزیابی شاخص‌های گرمایی محیطی، فیزیولوژیک و ادراکی در کارگران یک معدن زیرزمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ایندکس مجله
ایندکس مجله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles