Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Health System Research

مجله تحقیقات نظام سلامتVolume 20, Number 1 (2024-4)


Investigating the Possibility of Producing a Functional Kiwi and Apple Beverage Containing Spirulina Platensis and Moringa Oleifera
بررسی امکان تولید نوشیدنی فراسودمند کیوی و سیب حاوی اسپیرولیناپلاتنسیس و مورینگا اولیفرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Carbohydrate, Fiber, and Sugar Intake with Premature Heart Disease
بررسی ارتباط بین کربوهیدرات، فیبر و قند ساده دریافتی با ابتلا به بیماری‌های زودرس قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Epidemiological Characteristics and Incidence Trends of Malt Fever in Lorestan Province, Iran, from 1394 to 1397
بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک و روند بروز بیماری تب مالت در استان لرستان از سال 1394 تا 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Equation Modeling of Attitudes toward Marriage Based on Emotional Regulation and Schema Mode
مدل معادلات ساختاری نگرش به ازدواج بر اساس تنظیم هیجانی بین فردی و ذهنیت‌های طرحواره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Removal Efficiency of Four Widely Used Antibiotics from the Beta-Lactam Group in Two Municipal Wastewater Treatment Systems in Isfahan, Iran
مقایسه راندمان حذف چهار آنتی‌بیوتیک پرمصرف از دسته بتالاکتام‌ها در دو سیستم تصفیه فاضلاب شهری اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between the Anxiety of Contracting Coronavirus and the Job Performance of Health Personnel in Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran
بررسی ارتباط اضطراب ناشی از ابتلا به کرونا با عملکرد شغلی کارکنان بهداشتی استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Psychometric Properties of the European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire in Iranian Adolescents
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ پروژه مداخله مزاحمت سایبری اروپا در نوجوانان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Happiness Training on Students' Marital Satisfaction
تأثیر آموزش شادکامی بر رضایت زناشویی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Manufacturing Cooling Pants and Evaluating Their Effects on Heat Strain in hot Laboratory Conditions
طراحی و ساخت شلوارک خنک‌کننده تبخیری و ارزیابی اثرات آن بر استرین‌های گرمایی در شرایط گرم آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Health Literacy with Adherence to Treatment and Body Mass Index in Patients with Type 2 Diabetes Referred to Yazd Diabetes Center, Iran
بررسی ارتباط سواد سلامت با تبعیت از درمان و شاخص توده بدنی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به مرکز دیابت شهر یزد در سال 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Relationship between Safety Climate and Mental Workload with Stress, Anxiety and Depression in ABFA Personnel of Isfahan Province, Iran
بررسی ارتباط جو ایمنی و بار کاری ذهنی با استرس، اضطراب و افسردگی در کارکنان آبفای استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of Multidimensional Anxiety Scale for Children-Parent Form
ویژگی‌های مکرر مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان فرم والدین (MASC2-P)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2024-1)


The Effect of Zinc Nutritional Element and Fuel Oil Pollution on Lead Sorption by Wheat Plants in a Soil Treated with Vermicompost under Drought Stress
اثر عنصر تغذیه‌ای روی و آلودگی مازوت بر میزان جذب سرب توسط گیاه گندم در یک خاک تیمار شده با ورمی ‌کمپوست تحت تنش خشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Changes in Sound Absorption Coefficient of Some Usual Earmuffs in Laboratory Condition
بررسی تغییرات ضریب جذب صوتی جاذب برخی از ایرماف‌های رایج در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effectiveness of Group-Based Reality Therapy on Direct and Indirect Self-Destructive Behaviors in Adolescent Girls Who Experienced Suicide Attempts
بررسی اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر رفتارهای خودتخریبی مستقیم و غیر مستقیم در دختران نوجوان دارای تجربه اقدام به خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emotional Lived Experiences of Women Attempting Suicide
تجربه زیسته عاطفی زنان اقدام‌کننده به خودکشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of the Educational Intervention Based on the Protection Motivation Theory on Preventive Behaviors against Contracting COVID-19 among Police Station Employees in Yazd, Iran
بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت بر رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کووید 19 در کارکنان کلانتری‌های شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Factors Affecting the Formation of the Sense of Place in the Children's Hospital Room in 2022 (Case Study: Imam Hossein Children’s Hospital, Isfahan, Iran)
بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری حس مکان در اتاق بستری کودکان در سال 1401 (نمونه موردی: بیمارستان کودکان امام حسین (ع) شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change for Health: A Downstream Social Marketing Intervention to Reduce Fast Foods Consumption among Students
تغییر برای سلامتی؛ یک مداخله بازاریابی اجتماعی پایین‌دستی برای کاهش مصرف غذاهای آماده در بین دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the Educational Program Based on the Stages of Change on the Level of Anxiety Induced by COVID-19 in the Employees of General Health Service Centers of Gonabad City, Iran
تأثیر برنامه آموزشی بر مبنای مراحل تغییر بر میزان اضطراب بیماری کووید 19 در کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Quality and Purity of Some Industrial and Traditional Pomegranate Pastes by Measuring the Physicochemical Characteristics and Instrumental Method
بررسی کیفیت و خلوص تعدادی از رب انارهای صنعتی و سنتی با اندازه‌گیری ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و روش دستگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Food Preferences, Body Mass Index, and Demographic Variables among Second-Year Primary School Students in Malekan City, Iran
ارتباط وضعیت ترجیحات غذایی و شاخص توده بدنی با متغیرهای دموگرافیک در دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان ملکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Stress, Anxiety, and Depression of Nurses Caring for Patients with COVID-19 in Isfahan City, Iran, and its Relationship with their Spiritual Health
بررسی استرس، اضطراب و افسردگی پرستاران مراقبت‌کننده از مبتلایان به کووید 19 شهر اصفهان و ارتباط آن با سلامت معنوی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction and Review of Semi-Quantitative Risk Assessment of Chemicals in the Workplace by SQRA Method
معرفی و مروری بر ارزیابی خطر نیمه کمی مواد شیمیایی موجود در محیط کار به روش ارزیابی ریسک نیمه کمی مواد شیمیایی (SQRA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2023-10)


Investigating the Effect of Educational Intervention on Knowledge, Attitude, and Practice of Housewives in Dastja Village, Iran, in the Field of Waste Recycling
بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه‌دار روستای دستجا در زمینه بازیافت زباله در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Structural Equation Modeling of the Relationship between Depression and Blood Pressure with the Mediating Role of Nutritional Habits in the Elderly
مدل‌سازی معادلات ساختاری رابطه افسردگی با پرفشاری خون با میانجی‌گری عادات تغذیه‌ای در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Psychological Characteristics and Parental-Fetal Attachment in Wanted and Unwanted Pregnancies in Women's Clinics in Semnan City, Iran, in 2020-2021
مقایسه ویژگی‎های روان‌شناختی و دلبستگی به جنین در بارداری‌های خواسته و ناخواسته در مراجعان به درمانگاه زنان شهرستان سمنان در سال 1400-1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Relationship between Personality Characteristics and Job Performance of Health Worker in Lorestan Province, Iran
تعیین رابطه پنج ویژگی شخصیتی با عملکرد شغلی بهورزان استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Simultaneous Musical-Motor Activities on Balance Improvement in Children with High-Functioning Autism Spectrum Disorder
اثربخشی هم‌زمان فعالیت‌های موسیقایی– حرکتی بر بهبود تعادل کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Remote Stress Management Training, a Solution to Improve the Cognitive Status of Patients with COVID-19: A Randomized Clinical Trial
آموزش مدیریت استرس به روش از راه دور، راهکاری برای بهبود وضعیت شناختی بیماران کووید 19: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Life Cycle Assessment of the Sponge Iron Production Process Using OpenLCA Software: A Case Study of Khuzestan Steel Plant, Iran
ارزیابی چرخه حیات فرایند تولید آهن اسفنجی با استفاده از نرم‌افزار OpenLCA: مطالعه موردی کارخانه فولاد خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Based on the Theory of Planned Behavior on the Promotion of Waste Separation at Source Behavior in Primary School Students in Khorramabad, Iran
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر ارتقای رفتار تفکیک از مبدأ زباله در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Salting Out Dispersive Liquid-Liquid Microextraction for Measurement of Bisphenol A in Drinking Water and Urban Treated Wastewater Samples by High-Performance Liquid Chromatography: Optimization by the Response Surface Methodology Based on the Box-Behnken Design
توسعه ریزاستخراج مایع- مایع پخشی بر اساس اثر بیرون‌رانی نمک جهت اندازه‌گیری بیس‌فنل ‌آ در نمونه‌های آب شرب و پساب فاضلاب شهری با استفاده از کروماتوگرافی مایع با راندمان بالا: بهینه‌سازی توسط روش سطح پاسخ بر مبنای طرح Box-Behnken
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction and Review of Modeling and Predicting Toxicity of Chemical Substances Based on Physiologically-Based Pharmacokinetic Models Using Computer Software
معرفی و مروری بر مدل‌سازی و پیش‌بینی میزان سمیت مواد شیمیایی بر اساس مدل‌های فارماکوکینیتک مبتنی بر فیزیولوژی با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2023-7)


Presenting a Model of the Impact of Green Resource Management on Organizational Sustainability with Regard to the Mediating Role of Service Culture and Motivation in the Employees of Sports Organizations in Fars Province, Iran
ارایه مدل تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر پایداری سازمانی با توجه به نقش میانجی فرهنگ خدمت و انگیزش در کارکنان سازمان‌های ورزشی استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Support System for Predicting the Survival of Patients with Melanoma Based on Data Mining Algorithms
طراحی سیستم پشتیبان برای پیش‌بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان ملانوم مبتنی بر الگوریتم‌های داده‌کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Psychological Education Intervention on the Mental Health and Burden of Responsibility of Family Caregivers of the Psychiatric Patients
اثربخشی مداخله آموزش روان‌شناختی بر سلامت روان و بار مسؤولیت مراقبان خانوادگی بیماران اعصاب و روان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between the Level of Physical Activity, Dietary Intake, and Body Mass Index with the Quality of Life of People with Down Syndrome during the Epidemic of COVID-19
بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی، رژیم غذایی دریافتی و شاخص توده بدنی با کیفیت زندگی افراد مبتلا به نشانگان داون در دوره همه‌گیری بیماری کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Training Corrective Movements on Reducing Musculoskeletal Disorders in the Lumbar Region of the Health Workers When Working with Computers
بررسی تأثیر آموزش حرکات اصلاحی در کاهش شکایات اختلالات اسکلتی- عضلانی ناحیه کمر در بهورزان هنگام کار با کامپیوتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Education Based on the Theory of Planned Behavior with Routine Method on the Intention to Choose Method of Childbirth in Pregnant Women
مقایسه تأثیر آموزش بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده با روش روتین بر قصد انتخاب روش زایمان در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Wastewater Treatment Plant by Activated Sludge Method Using GPS-X Software
بهینه‌سازی تصفیه‌خانه فاضلاب به روش لجن فعال با استفاده از نرم‌افزار GPS-X
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Malnutrition Based on the Anthropometric Variables in Patients Undergoing Hemodialysis in Isfahan, Iran
شیوع سوء تغذیه بر اساس شاخص‌های تن‌سنجی در بیماران تحت درمان با همودیالیز شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Mapping of Chemical Quality of Drinking and Agricultural Water Wells in Some Cities of Isfahan Province, Iran
بررسی و پهنه‌بندی کیفیت شیمیایی چاه‌های آب شرب و کشاورزی برخی از شهرستان‌های استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Spiritual Health and Hope by Adherence to the Medication Regimen in the Elderly with Type 2 Diabetes
ارتباط بین سلامت معنوی و امید با تبعیت از رژیم دارویی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2023-4)


Life Cycle Assessment of Steel Production and Its Environmental Impacts
ارزیابی چرخه حیات تولید فولاد و اثرات زیست محیطی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strengths, Weaknesses, and Strategies in Improving the Help-Seeking Behaviors in COVID-19 Pandemic: An Experience from Iran
نقاط قوت و ضعف و راهکارهای ارتقای رفتارهای درخواست کمک در اپیدمی کووید 19: یک تجربه از ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Internet Dependence with Social Competence in Nursing Students of Hamadan University of Medical Sciences, Iran
بررسی ارتباط وابستگی به اینترنت با کفایت اجتماعی در دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Personality Traits and Specific Life Narratives in Psychological Well-Being, Career Adaptability, Emotional Intelligence, and Generativity in 22 to 65-Year-Old Iranian Adults During the Years 2020-2021
نقش صفات شخصیتی و روایات خاص زندگی در بهزیستی روان‌شناختی، انطباق‌پذیری شغلی، هوش هیجانی و مولد بودن در بزرگسالان ایرانی 22 تا 65 ساله طی سال‌های 1400-1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Mindfulness Therapy and Interoceptive Exposure on Symptom Severity of Patients with Irritable Bowel Syndrome
مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی و درمان رویاروسازی پنهان بر شدت علایم بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cumin Essential Oil, Sumac Extract, and Chitosan Coating on the Shelf Life of Agaricus Bisporus
تأثیر پوشش کیتوزان حاوی اسانس زیره سبز و عصاره سماق بر خصوصیات کیفی و ماندگاری قارچ تکمه‌ای (Agaricus bisporus)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Integrated Treatment Based on Acceptance and Commitment Therapy and Positivity on Adherence to Treatment and Life Expectancy of Women with Rheumatoid Arthritis: Single Subject Study
اثربخشی درمان تلفیقی مبتنی پذیرش و تعهد و مثبت‌نگر بر تبعیت از درمان و امید به زندگی زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید: مطالعه تک موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Work Ability Index, Job Satisfaction, and Job Burnout in Isfahan Crystal and Glass Industry, Isfahan, Iran
بررسی شیوع ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی و ارتباط آن با شاخص توانایی کار، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در صنعت شیشه و بلور اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction and Review of Techniques, Applications, and Limitations of Solid Phase Microextraction Method
معرفی و مروری بر تکنیک، کاربردها و محدودیت‌های روش ریزاستخراج فاز جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Physical Activity on Enhancing Generalized Anxiety Disorder: A Review Study
اثربخشی فعالیت بدنی بر بهبود اختلال اضطراب فراگیر: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2023-1)


The Survey of Knowledge, Attitude, and Performance of Mothers toward Otitis Media in Children
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه عفونت گوش میانی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effect of Salinity and Cadmium Interaction on the Amount of Pigments in Hawthorn Plant
بررسی تأثیر برهم‌کنش شوری و کادمیوم بر میزان رنگدانه‌های موجود در گیاه زالزالک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Mindfulness and Health Anxiety in Women with Breast Cancer and Healthy Individuals
مقایسه ذهن‌آگاهی و اضطراب سلامت در زنان مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Self-Care Behavior among Pregnant Women during COVID-19 Pandemic in Isfahan, Iran, According to Extended Parallel Process Model
تعیین‌کننده‌های‌ رفتار خودمراقبتی زنان باردار در همه‌گیری کووید 19 در اصفهان طبق کاربرد مدل فرایند موازی توسعه یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Teaching Emotion Management Strategies Based on Emotion-Focused Couple Therapy Approach and Couple Therapy Based on Schema Therapy on Sexual Satisfaction and Family Functioning
مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی بر رضایت جنسی و عملکرد خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Group Therapy for Enriching Marital Relationships and Forgiveness on Interpersonal Motivations Related to the Mistakes of Women Involved in Emotional Divorce in Isfahan, Iran
مقایسه اثربخشی درمان گروهی غنی‌سازی روابط زناشویی و بخشودگی بر انگیزه‌های بین‌فردی مرتبط با خطاکاری زنان درگیر طلاق عاطفی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Effects of In-Vehicle Temperature Indices on Physiological Parameters of Taxi Drivers in Winter and Summer
بررسی تأثیر شاخص‌های دمایی داخل خودرو بر پارامترهای فیزیولوژیک رانندگان تاکسی در دو فصل زمستان و تابستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Role of Youth Mortality in Life Expectancy Differences in Provinces of Iran, 2016
بررسی نقش مرگ و میر جوانان بر تفاوت‌های امید زندگی در استان‌های ایران در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Knowledge, Attitude, and Practice of Health Workers in Isfahan Health Centers No. 1 and 2, Iran, Regarding the Risk Factors of Gastrointestinal Cancers (Colorectal) in 2020
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان مراکز بهداشت شماره 1 و 2 اصفهان در خصوص عوامل خطر سرطان‌های دستگاه گوارش (کولورکتال) در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Kinesio Tape on Muscle Strength of Upper Limbs: A Systematic Review
تأثیر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی اندام فوقانی: مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2022-10)


Influence of Education on Knowledge, Attitude, and Performance of the Employees of Dairy and Beverage Processing Plants in Isfahan, Iran, Regarding Good Hygiene Practices
بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان کارخانجات فرآورده‌های لبنی و آشامیدنی شهر اصفهان در خصوص اصول بهداشتی خوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Burden on Caregivers of Patients with Neurological Disorders and Related Factors
فشار مراقبتی در مراقبان بیماران نورولوژیک و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Satisfaction of Kashan University of Medical Sciences Staff with Virtual Education Implemented Through Social Media during the COVID-19 Pandemic
بررسی میزان رضایتمندی کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از آموزش مجازی اجرا شده از طریق شبکه‌های اجتماعی در دوران همه‌گیری کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Examining the Psychometric Properties of the Tendency to Re-Experiencing Abusive Relationships Scale
طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس میل به تجربه مجدد روابط آسیب‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Perceived Anxiety Caused by COVID-19 Pandemic with its Related Factors in the Staff of Isfahan Health Centers, Iran, in 2020
بررسی اضطراب ادراک شده ناشی از پاندمی کووید 19 با عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی شهر اصفهان در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Level of Moral Awareness and Sensitivity in Nursing Students of Hamadan University of Medical Sciences, Iran
بررسی میزان آگاهی و حساسیت اخلاقی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Melamine Content in Infant Formula Collected from Different Areas of Tehran, Iran, Using Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Method
بررسی میزان ملامین موجود در شیر خشک مصرفی نوزادان جمع‌آوری شده از مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از روش ELISA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Causes and Extent of Negligence of Occupational Accidents Assessed by Labor Office Inspectors and Official Experts of Judiciary
تعیین علل و میزان قصور حوادث شغلی ارزیابی شده توسط بازرسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cinnamon and Persian Hogweed Essential Oils with Chitosan Coating on Physicochemical Properties and Shelf Life Post-Harvest of Agaricus bisporus Mushroom
تأثیر اسانس‌های دارچین و گلپر به همراه پوشش کیتوزان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ماندگاری پس از برداشت قارچ Agaricus bisporus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction and Review of Liquid-Liquid Microextraction Method, Development and Applications in Sample Preparation and Extraction
معرفی و مروری بر روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی، توسعه و کاربردها در آماده‌سازی و استخراج نمونه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2022-7)


Assessment of Human Errors in Control Room Operators of a Cement Manufacturing Company Using Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach
ارزیابی خطاهای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل یک شرکت تولید سیمان با استفاده از روش رویکرد سیستماتیک پیش‌بینی و کاهش خطای انسانی (SHERPA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Communication Skills Training on Marital Satisfaction of Female Students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran
ارزیابی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان رضایت زناشویی زنان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of a Novel Metal-Phase Microextraction as a Solventless Method for Determination of Nickel in Water Samples
استفاده از روش نوین ریزاستخراج فاز فلزی به عنوان روش بدون حلال آلی جهت اندازه‌گیری نیکل در نمونه‌های آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education Program with Peer Approach on Awareness, Attitude, and Amount of Coverage for Preconception Care
تأثیر آموزش با رویکرد همتا بر آگاهی، نگرش و میزان تحت پوشش مراقبت پیش از بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Positive and Negative Consequences of COVID-19 Pandemic on Iranian Student Sports: A Qualitative Study
شناسایی پیامدهای مثبت و منفی پاندمی کووید 19 بر ورزش دانش‌آموزی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a Model of Nurses' Psychological Well-Being Based on the Variables of Spiritual Health, Resilience, and Emotional Atmosphere of the Family during the Corona Pandemic and Its Effect on Emotional Distress Tolerance of Nurses
ارایه مدلی از بهزیستی روان‌شناختی پرستاران بر اساس متغیرهای سلامت معنوی، تاب‌آوری و جو عاطفی خانواده در دوران پاندمی کرونا و تأثیر آن بر تحمل آشفتگی هیجانی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Nutritional Status and Food Security in Children Aged 6 to 59 Months and Its Relationship with Some Socioeconomic Factors of Households in Mehdiabad Neighborhood of Shiraz, Iran, in 2018
بررسی وضعیت امنیت غذایی در کودکان ۶ تا 59 ماهه و ارتباط آن با برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی خانوار در محله مهدی‌آباد شهر شیراز در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-Analysis of the Effectiveness of Psychological Interventions on Lowering Blood Pressure in Iran (Articles from 2012 to 2020)
فراتحلیل بررسی اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر کاهش فشار خون در ایران (مقالات سال‌های 1391 تا 1399)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Contexts of Self-Immolation among Women Admitted to Isfahan Burns Hospital, Iran: A Qualitative Study
بسترهای اجتماعی اقدام به خودسوزی در بین زنان بستری ‌شده در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction and Optimization of Ultrasound-Assisted Removal of Estrogen Hormones from Municipal Wastewater Using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm: A Review Approach
پیش‌بینی و بهینه‌سازی شاخص‌های حذف هورمون‌های استروئیدی از فاضلاب شهری به روش اولتراسوند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک: یک رویکرد مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2022-3)


The Correlation between Negative Affectivity State and Knowledge Hiding: Explaining the Mediating Role of Moral Disengagement and the Moderating Role of Ethical Leadership among the Employees of Isfahan University of Medical Sciences, Iran
همبستگی حالات عاطفی منفی با پنهان‌سازی دانش: تبیین نقش میانجی بی‌تفاوتی اخلاقی و تعدیل‌گر رهبری اخلاقی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Feasibility of Reuse of Effluent from Wastewater Treatment Plant in Borujen City, Iran, for Agricultural and Irrigation Uses
بررسی امکان استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان بروجن برای مصارف کشاورزی و آبیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Validation of a Training Model for Minimization and Segregation of Waste from the Source (Case of Study: Secondary School Students)
طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزش کمینه‌سازی و تفکیک از مبدأ پسماند (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of Glycoalkaloid Content of Potato Stem and Leaf on their Utilization for Production of Biobutanol as an Advanced Biofuel
تأثیر گلیکوآلکالوئید موجود در ساقه و برگ گیاه سیب‌زمینی بر استفاده از آن‌ها در تولید بوتانول زیستی به عنوان سوخت زیستی پیشرفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy on Pain in Patients with Chronic Low Back Pain
اثربخشی گروه‌ درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان درد مبتلایان به کمردرد مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Based on the Protection Motivation Theory in Promotion of Preventive Behaviors against COVID-19
بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت بر ارتقای رفتارهای پیشگیری‌کننده از کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Model of the Effect of Psychological Capital on Self-Care with Mediating Role of Self-Compassion in Patients with Heart Diseases
الگوی ساختاری تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر خودمراقبتی با نقش میانجی شفقت‌ورزی به خود در بیماران قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Role of Psychological Stubbornness and Tendency to Exercise in Predicting Health Anxiety During the Coronavirus Disease 2019 Epidemic
بررسی نقش سرسختی روانی و گرایش به ورزش در پیش‌بینی اضطراب سلامتی در دوره همه‌گیری کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness and Stability of Integrated Transdiagnostic Treatment and Dialectical Behavior Therapy on Psychological Well-Being and Pain Perception in Patients with Cancer in Isfahan, Iran
مقایسه اثربخشی و پایداری آموزش فراتشخیصی یکپارچه‌نگر و رفتاردرمانی دیالکتیک بر بهزیستی روان‌شناختی و ادراک درد در بیماران مبتلا به سرطان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Internet Addiction and Some Related Factors in Students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, in 2019-2020
بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سال‌های 99-1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2022-1)


Bivariate Poisson Model Using Multi-Level Method and Its Application in Analyzing the Factors Affecting Sick Leave of Employees of a Steel Company
مدل پواسون دو متغیره با استفاده از روش چند سطحی و کاربرد آن در تحلیل عوامل مؤثر بر مرخصی استعلاجی کارکنان یک شرکت فولادسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Quiet Eye Training on Performance and Kinematics of Throwing Skill in Children with Developmental Coordination Disorder at 6 Years Old
تأثیر تمرینات چشم آرام بر اجرا و کینماتیک مهارت پرتاب کردن کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی در سن شش سالگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Teachers' Narrative Therapy on Verbal Intelligence, Creativity, and Lexical Literature of Isfahan Kindergarten Children, Iran
تأثیر قصه درمانی مربیان آموزش بر هوش کلامی، خلاقیت و ادبیات لغاتی کودکان (مورد مطالعه: مهدکودک‌های شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nitrate Changes Zoning in Groundwater Resources of West Isfahan Region, Iran, during 2013-2016, Using Geographic Information System
پهنه‌بندی تغییرات نیترات در منابع آب زیرزمینی منطقه غرب اصفهان طی سال‌های 95-1392 با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Health Principles Education on Performance of Female Elementary School Students in Isfahan, Iran, 2018-2019
بررسی تأثیر آموزش اصول بهداشتی ارایه شده توسط مربیان بهداشت مدارس بر عملکرد بهداشتی دختران دانش‌آموز مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Internet Addiction and Various Aspects of Family Functioning in Adolescents in Khomeinishahr, Iran
بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با ابعاد مختلف عملکرد خانواده در نوجوانان شهرستان خمینی‌شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Mental Health with Self-Control and Life Satisfaction in Students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, in 2019
بررسی ارتباط بین سلامت روان با خودکنترلی و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ١٣٩٨
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Obesity in the First Grade Primary School Children in Mehriz, Iran, based on Different References of Body Mass Index
تعیین و مقایسه شیوع چاقی در کودکان مقطع اول دبستان‌ بر اساس مراجع مختلف نمایه توده بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Factors Affecting the Lifestyle of Farhangian University Students in the Field of Health, Iran
بررسی عوامل مؤثر بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در زمینه سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Horizontal and Vertical Constructed Wetlands with Coagulation-Flocculation-Filtration Unit Efficiencies in the Polishing of Industrial Wastewater Effluent: A Case Study of Mourchekhort Industrial Estate Wastewater Treatment Plant, Iran
مقایسه کارایی نیزارهای مصنوعی افقی و عمودی و فرایند انعقاد، لخته‌سازی و فیلتراسیون واحد استحصال آب در جلادهی پساب تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهرک صنعتی ‌مورچه‌خورت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2021-10)


Investigating the State of the Medical Waste Management in Health Care Centers of Qazvin County, Iran
بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی در مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Assessment of Health Risks in Order to Provide Control Measures in a Bitumen Production Process from the Vacuum Batum of Oil Refineries
شناسایی و ارزیابی خطر بهداشتی به منظور ارایه راهکارهای کنترلی در یک فرایند تولید قیر از وکیوم باتوم پالایشگاه نفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a Causal Model of Social, Academic, and Emotional Risk-Taking based on Parenting Styles, Sensation-Seeking, Stress Coping Styles Mediated by Academic Skills in Students with High-Risk Behaviors
تدوین مدل علی خطرپذیری اجتماعی، تحصیلی و هیجانی مبتنی بر شیوه‌های فرزندپروری، هیجان‌خواهی، سبک‌های مقابله با استرس با واسطه‌گری مهارت‌های تحصیلی در دانش‌آموزان دارای رفتارهای پرخطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Health Education in Promoting the Health of Female Elementary School Students in Isfahan, Iran, from the Perspective of School Health Educators
نقش آموزش‌های بهداشتی در ارتقای سلامت دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اصفهان از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Effective Indicators in Educating Citizens to Minimize and Separate the Waste at Source: (A Case of High School Students)
شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار در آموزش شهروندی جهت کمینه‌سازی و تفکیک از مبدأ پسماند (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Job Satisfaction and its Relationship with Demographic Variables in Health Workers in Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran, in 2020
بررسی میزان رضایتمندی شغلی بهورزان شاغل در استان چهارمحال و بختیاری و ارتباط آن با متغیرهای زمینه‌ای در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Psychological Well-Being in Predicting Sleep Quality of High School Students during COVID-19 Quarantine
نقش بهزیستی روان‌شناختی در پیش‌بینی کیفیت خواب دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در ایام قرنطینه کرونا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Heat Stress and Strain Indices with Human Productivity in Workers of a Steam Power Plant
بررسی ارتباط بین شاخص‌های استرس و استرین گرمایی با بهره‌وری نیروی انسانی در کارگران یک نیروگاه بخار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education on Knowledge, Attitude and Practices of Iranian Adult Population toward Food Additives
تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد جمعیت بزرگسال ایرانی نسبت به افزودنی‌های غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of the Effectiveness of Communication and Marital Skills Training on Marital Conflicts and Sexual Performance of Female Students
بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و زناشویی بر تعارضات زناشویی و عملکرد جنسی زنان دانشجو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2021-7)


Application of Regression Discontinuity in Investigating the Effectiveness of Lidcombe Program on Decreasing the Severity of Stuttering in Primary School Children: A Single-Subject Research
کاربرد رگرسیون ناپیوستگی در بررسی اثربخشی روش درمانی لیدکامب بر کاهش میزان شدت لکنت کودکان دبستانی: یک مطالعه مورد منفرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drawing and Analyzing the Conceptual Network of Scientific Products in the Field of Covid-19
ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی تولیدات علمی حوزه موضوعی کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Quiet Eye Training Period Manipulation on Interceptive Skill Learning in Children with Developmental Coordination Disorder
اثر دستکاری طول دوره تمرینات چشم ساکن بر یادگیری یک مهارت مهاری در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disposal Management in Biological-Pharmaceutical Centers of Alborz Province, Iran
ارزیابی کمی و کیفی فاضلاب شیمیایی و بیولوژیک و مدیریت دفع آن‌ها در مراکز صنعتی- دارویی بیولوژیک استان البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Efficacy of Nine Types of Personality (Enneagram) Training on Self-Control of Marriage Applicants
بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم نه‌گانه شخصیتی (انیاگرام) بر خودکنترلی متقاضیان پیش از ازدواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Predictive Power of Structures of the Theory of Planned Behavior on the General Health of Participants in Sports Activities
تبیین قدرت پیشگویی‌ کنندگی سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر سلامت عمومی شرکت‌ کنندگان در فعالیت‌های ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Based on Health Belief Model on the Promotion of Preventive Behaviors of Urinary Tract Infections in Pregnant Women Referred to Comprehensive Health Centers in Dezful, Iran, 2019-2020
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیرانه از عفونت ادراری در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهرستان دزفول در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Breast Self-examination Intervention Program on Women’s Awareness Promotion and Skills Referred to Gonabad Community Health Centers, Iran
ارزیابی برنامه مداخله‌ای آموزش خودآزمایی پستان بر ارتقای آگاهی و مهارت زنان مراجعه‌کننده به پایگاه‌های سلامت جامعه گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Spatiotemporal Changes of NO2 Using TROPOMI Sensor in Khuzestan Province, Iran
بررسی زمانی- مکانی آلودگی دی‌اکسید نیتروژن در استان خوزستان با استفاده از سنجنده TROPOMI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Physical Activity and Sperm Quality Parameters: A Cross-Sectional Study in Iranian Infertile Men
بررسی ارتباط فعالیت فیزیکی با شاخص‌های کیفیت اسپرم: مطالعه مقطعی در مردان نابارور مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری رویان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2021-4)


How Human Immunodeficiency Virus Works in the Human Body and the Effect of Treatment Using a Mathematical Model
بیان نحوه عملکرد ویروس نقص ایمنی انسانی در بدن انسان و تأثیر درمان با استفاده از مدل ریاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Group Mindfulness-based Cognitive Counselling on life Satisfaction of Elder Women
تأثیر مشاوره گروهی شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر رضایت زندگی زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Longitudinal Survey on the Development of Iranian Children and Adolescents
طراحی آمارگیری طولی رشد کودکان و نوجوانان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a Smoking Addiction Pattern in Young Women; A Qualitative Study of Grandeur Theory
ارایه الگوی اعتیاد به سیگار کشیدن در زنان جوان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effectiveness of Health Belief Model with the Theory of Planned Behavior on the Nutritional Education of Mothers with Underweight Children Aged 6-36 Months
مقایسه اثربخشی مدل اعتقاد بهداشتی با تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر آموزش تغذیه مادران دارای کودکان کم‌وزن 6 تا 36 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experiences on Educational and Executive Factors in Relation with the Efficacy of Education to Prevent Behaviors and Risk Factors of Non-Communicable Diseases in Schools of Isfahan City, Iran: A Qualitative Study
تبیین تجربیات عوامل آموزشی و اجرایی مدارس شهر اصفهان در ارتباط با عوامل مرتبط با کارامدی آموزش‌های پیشگیری از رفتارها و عوامل خطرزای بیماری‌های غیر واگیر: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Metacognitive-Based Intervention on the Marital Intimacy of the Postpartum Women
اثربخشی مداخله مبتنی بر فراشناخت بر صمیمیت زناشویی زنان پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Factors Affecting the Self-Efficacy of Natural Childbirth in Pregnant Women
تحلیل عوامل مؤثر بر خودکارامدی زایمان طبیعی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education on Knowledge, Attitude, and Practices of Students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, toward Genetically Modified Foods
بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به مواد غذایی تراریخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Birth Weight and Breastfeeding with Obesity in Elementary School Children
بررسی ارتباط بین وزن تولد و تغذیه با شیر مادر با چاقی در کودکان بدو ورود به دبستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2021-1)


Determinants of Postpartum Depression According to the World Health Organization Model: A Review of Literature
تعیین‌کننده‌های اجتماعی افسردگی پس از زایمان بر اساس مدل سازمان بهداشت جهانی: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing of Formulation in Dietary Luz Fortified with Stevioside and Spirulina Platensis by Response Surface Methodology
بهینه‌سازی فرمولاسیون لوز رژیمی غنی شده با استویوزید و ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس به روش سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Health Beliefs of Staff of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran, on Colorectal Cancer and Related Factors: A Cross-Sectional Research Based on Health Belief Model
آگاهی و اعتقادات بهداشتی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص سرطان کولورکتال و عوامل مرتبط با آن: مطالعه مقطعی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Spirulina (Arthrospira) Platensis Microalgae on Physicochemical and Sensory Properties of Kiwi Leather
بررسی تأثیر ریزجلبک اسپیرولینا (آرتروسپیرا) پلاتنسیس بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی لواشک کیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Incidence and Factors Associated with Major Congenital Malformations Recorded in Newborns Born in Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran, in 2016
بررسی بروز و عوامل مرتبط با ناهنجاری‌های عمده مادرزادی ثبت شده در نوزادان متولد شده در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Group Couple Therapy Based on Reality Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Perfectionism and Adjustment of Couples' Needs
مقایسه تأثیر زوج‌درمانی گروهی مبتنی بر واقعیت‌درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کمال‌گرایی و تعدیل نیازهای زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Selenium Supplementation on Glucose Homeostasis and Lipid Profile in Women with Metabolic Syndrome: Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
بررسی اثر مکمل‌یاری سلنیوم در هموستاز گلوکز و پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به سندرم متابولیک: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور، کنترل‌ شده با دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Inappropriate Diets in People with Multiple Sclerosis with Relapses in the Past Year: A Qualitative Study
شناسایی رژیم غذایی نامناسب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با عود بیماری طی یک سال گذشته: یک پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Coping Strategies and Hardiness of Mothers of Autistic Children and Mothers of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
مقایسه شیوه‌های مقابله‌ای و سرسختی مادران دارای فرزند اوتیستیک با مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- نقص توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Trends of Accidents among Elderly People in Isfahan Province, Iran, in 2012-2015 by Cause and Location of the Accidents
بررسی روند حوادث سالمندان استان اصفهان در دوره چهار ساله بر حسب علت و مکان حادثه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2020-11)


The Methodological Quality Assessment of Published Papers based on Family-Centered Empowerment Model: A Scientometric Study
ارزشیابی کیفیت روش‌شناسی مقالات چاپ شده مدل توانمندسازی خانواده‌محور: یک مطالعه علم‌سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of Food Pattern and Sperm Quality Parameters and Biochemical Markers in Infertile Men: A Review Study
ارتباط الگوی غذایی و شاخص‌های کیفیت اسپرم و نشانگرهای بیوشیمیایی در مردان نابارور: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Relationship between Depression, Anxiety, and Stress with Social Support and Life Satisfaction in Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder
بررسی ارتباط افسردگی، اضطراب و استرس با حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Health-Oriented Lifestyle Based on Personality Characteristics and Self-Efficacy
پیش‌بینی سبک زندگی سلامت‌محور بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی و خودکارامدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Knowledge, Attitude, and Performance among Housewives of Kouhdasht City, Iran, about Solid Waste Recycling in 2019
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان خانه‌دار شهر کوهدشت در رابطه با بازیافت پسماند در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Knowledge and Practice of Health Care Providers on Health Literacy and Applying Related Strategies in Relation to Referrals to Comprehensive Health Care Centers in Bushehr City, Iran
بررسی آگاهی و عملکرد مراقبان سلامت در خصوص سواد سلامت و به کارگیری راهبردهای مرتبط با آن در فرایند ارتباط با مراجعه‌کنندگان به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بوشهر در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Oxidative Fat Quality in Ready-To-Eat Foods in Restaurants of Isfahan, Iran
بررسی کیفیت اکسایشی چربی در غذاهای آماده مصرف در رستوران‌های شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship between Sleep Quality and Duration with Obesity in a Population of Iranian Adults
بررسی ارتباط بین کیفیت و طول مدت خواب با چاقی در بین یک جمعیت از افراد بزرگسال ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of the Kazdin Method for Parenting on Reduction of Aggression and Low-Breaking in Students with Oppositional Defiant Disorder
اثربخشی روش والدگری Kazdin بر کاهش نشانه‌های پرخاشگری و قانون‌شکنی در دانش‌آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Efficiency of Ergonomically-Designed Laptop Desk in Improving the Ergonomic Posture of Users Using Rapid Upper Limb Assessment Method
بررسی میزان کارایی میز لپ‌تاپ ارگونومی طراحی شده در بهبود وضعیت ارگونومی کاربران لپ‌تاپ با استفاده از روش RULA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2020-7)


Network Meta-analysis Application in Comparison of Clinical Trial Studies
متاآنالیز شبکه‌ای و کاربرد آن در مقایسه نتایج مطالعات کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Realization of the Consequences of Using the Integrated Health System (SIB) from Users' Point of View in Primary Healthcare Centers in Isfahan, Iran
بررسی میزان تحقق پیامدهای استفاده از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) از نظر کاربران در مراکز بهداشت شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Apprehensions of Health Schools in Interacting with Health Vice-Presidency and the Industry Sector: A Qualitative Study
دغدغه‌های دانشکده بهداشت برای تعامل با معاونت بهداشت و بخش صنعت: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Acetaldehyde in Water Stored in Polyethylene Terephthalate (PET) Bottles Distributed in Retail Stage in Isfahan, Iran
ارزیابی میزان استالدهید در آب‌های نگهداری شده در بطری‌ پلی‌اتیلن ‌ترفتالات (پت) توزیع شده در سطح عرضه شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Ciprofloxacin Antibiotic by Potassium Ferrate with Ultrasound Waves (Fe(VI)-US)
حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با استفاده از فرات پتاسیم به همراه امواج اولتراسوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Early Breastfeeding Cessation and Initiation of Artificial Milk in 0-18-Month Old Infants and Children from Isfahan City, Iran
بررسی عوامل مؤثر بر قطع زودرس شیر مادر و شروع استفاده از شیر مصنوعی در کودکان صفر تا 18 ماهه شهرستان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring Parenting Components for Children with Disruptive Mood Dysregulation Disorder: A Qualitative Study
کشف مؤلفه‌های والدگری ویژه کودکان مبتلابه اختلال کژ تنظیمی خلقی ایذایی : یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Spiritual-based Existential Therapy and Positive Existential Therapy on Resiliency of Elderly Women
اثربخشی درمان وجودگرایی معنویت‌محور و درمان مثبت‌نگری وجودگرا بر تاب‌آوری زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Cognitive Fatigue Reduction in Women with Multiple Sclerosis with 90 Days of Follow-up
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش خستگی شناختی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با پیگیری 90 روزه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Health Literacy and Health Promoting Behaviors among Female Students
بررسی سواد سلامت و رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در دختران دانش‌آموز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2020-4)


Factors Associated with Breastfeeding: A Review Study
عوامل مرتبط با تغذیه انحصاری با شیر مادر: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Nitrogen and Phosphorus Removal Efficiency from Dairy Industries Wastewater by Chemical Coagulation Combined with Fenton
بررسی کارایی حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب صنایع لبنی با استفاده از فرایند انعقاد شیمیایی در ترکیب با فنتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Function of One Health and the Associated Factors: A Cross-Sectional Study in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
عملکرد در سلامت واحد و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Food Intake, Food Insecurity, and Body Composition in Patients with Colorectal Cancer
ارتباط بین دریافت غذایی، امنیت غذایی و ترکیب بدن در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Accuracy of Iran and Ilam province population by Whipple and Myers methods of 2006 and 2016 census
بررسی دقت داده‌های جمعیتی دوره‌های سرشماری سال‌های 1385 و 1395 در کشور ایران و استان ایلام به روش‌های Whipple و Myers
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Quality of Services in Health Centers of Kohdasht, Iran, from the Perspective of Clients
بررسی کیفیت ارایه خدمات بهداشتی- درمانی از دیدگاه گیرندگان خدمت در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان کوهدشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Working Memory Training in Depression Dimensions of Students with Learning Disabilities: A Single Subject Study
اثربخشی آموزش حافظه کاری بر ابعاد افسردگی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری: مطالعه تک آزمودنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Saturated Fatty Acids in Different Traditional Foods Distributed in Isfahan, Iran
میزان اسیدهای چرب اشباع در انواع غذاهای سنتی توزیع شده در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship Between Perfectionism and Anxiety with Sensory Phenomena in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder in Lahijan City, Iran
بررسی رابطه کمال‌گرایی و اضطراب با پدیده‌های حسی در مبتلایان به اختلال وسواسی- اجباری شهرستان لاهیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on the Theory of Planned Behavior on Willingness to Work with Older Adults in Students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده بر تمایل به کار با سالمندان در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2020-1)


Comparing the effect of in-person training and virtual training on using personal protection equipment among the staff in an open stone quarry
مقایسه تاثیر آموزش حضوری وآموزش مجازی برمیزان استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارکنان یکی از معادن سنگ روباز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Anthracene from Aqueous Solutions Using Modified Magnetic Fe3O4 Nanoparticles by Dendrimer Polymer Chains and 4-Aminophenol Ligandide
حذف آنتراسن از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 اصلاح شده به وسیله پلیمرهای دندریمر و لیگاند 4–آمینوفنول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Astaxanthin Supplementation on Cognitive Function and Depression in Patients with Type 2 Diabetes: A Double-blind, Randomised Controlled Trial
تأثیر مکمل آستاگزانتین بر عملکرد شناختی و افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک کارآزمایی بالینی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Status of Multiple Sclerosis Patients: A Qualitative Study
وضعیت روانشناختی بیماران مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intrinsic and Extrinsic Factors of Job Motivation among the Employees of Health Care Network of Kuhdasht, Iran in 2018
بررسی عوامل درونی و بیرونی انگیزش شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc Supplementation on Symptoms and C-Reactive Protein among Patients with Migraine: A Double-blind Randomized Placebo-controlled Clinical Trial
بررسی اثر مکملیاری با روی بر علائم و شاخص التهابی پروتئین واکنشی C در بیماران مبتلا به میگرن: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونمای دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of -motor-perception training on reading performances of dyslexian elementary students of Isfahan
تأثیر آموزش روش درکی ـ حرکتی برعملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان دختر شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Health Literacy and Self-care Behaviors in Patients with Type 2 Diabetes
بررسی ارتباط بین سواد سلامت و خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Body Image in Women with Breast Cancer after Mastectomy Surgery
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی در زنان مبتلا به سرطان سینه پس از جراحی ماستکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of curcuma, black peper, ginger on pain and performance of the patient with chronic knee osteoarthritis in comparison with Naproxen drug
اثر مکمل یاری توأم عصاره زردچوبه ، فلفل سیاه و زنجبیل بر میزان درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت مزمن زانو
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2019-12)


Mitigating Effects of Rosemary and Salvia Officinalis Extracts on Oxidative Stress Induced by Chlorpyrifos and Deltamethrin in Serum Lipids of Wistar Rats
اثر حفاظتی عصاره‌های رزماری و سالویا بر استرس اکسیداتیو ناشی از سموم کلرپیریفوس و دلتامترین در سرم خون موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Replacement of hydrogenated oil with canola oil on the Trans Fatty Acids amount in Wafer Cream
بررسی تاثیر جایگزینی روغن هیدروژنه با روغن مایع کانولا بر پروفایل اسید چرب ترانس در فرمولاسیون کرم مورد استفاده در محصول ویفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between the Physical Activity with Grip and Pinch Strength in Municipality Workers
بررسی رابطه بین فعالیت فیزیکی و قدرت دست در کارگران فضای سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Optimal Operational Conditions in Phytoremediation of Soils Contaminated with the Heavy Metal Zinc by Spinaciaoleracea L. Plant
بررسی شرایط بهینه عملیاتی در گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به فلز سنگین روی توسط گیاه اسفناج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alpha-lipoic Acid Supplementation on Blood Pressure, Malnutrition, and Oxidative Stress in Intensive Care Unit Patients: a Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study
بررسی اثر مکمل‌یاری α-لیپوئیک اسید بر فشار خون، سوء‌تغذیه و استرس اکسیداتیو در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU): یک مطالعه تصادفی، دو سو کور و کنترل شده با دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Bioaerosols Concentration in Indoor and Outdoor Air of Kindergartens and Schools during Winter 2016 in Andimeshk, Iran
ارزیابی غلظت بیوآئروسل‌ها در هوای داخلی و هوای آزاد مدارس و مهدکودک‌های اندیمشک در طول زمستان سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive-behavioral Therapy in Social Anxiety among Children with Type I Diabetes Mellitus
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب اجتماعی در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Game-centered Exercises on the Physical Self-concept of Overweight Students with a Developmental Coordination Disorder
نقش تمرینات بازی‌محور بر خودپنداره بدنی دانش‌آموزان دارای اضافه‌وزن با اختلال هماهنگی رشدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on Health Belief Model on Knowledge and Attitude of Health Care Workers towards Colon Cancer Screening in Yazd, Iran
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و نگرش بهورزان شهرستان یزد در ارتباط با غربالگری سرطان کولون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin D Supplement on Nonalcoholic Fatty Liver: A Systematic Review on Randomized Clinical Trials
تاثیر مکمل ویتامین D در بهبود کبد چرب غیر الکلی: یک مرور سیستماتیک بر روی مطالعات کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2019-9)


Investigation of Drinking Water Quality and Residual Concentrations of Chlorpyrifos and Parathion Pesticides in Groundwater of Dezful city, Iran, in 2016
بررسی کیفیت آب شرب و غلظت باقیمانده سموم آفتکش کلروپیریفوس و پاراتیون در آبهای زیرزمینی شهرستان دزفول در سال 95
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Play Therapy on Delayed Motor Development among Children Born Preterm in Amol, Iran
بررسی اثر بازی‌‌درمانی بر تأخیر رشد حرکتی کودکان زودرس شهرستان آمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of aflatoxin contamination in cold pressed sesame oil in Isfahan city by high performance Liquid chromatography
تعیین آلودگی آفلاتوکسین در روغن‌های کنجد تولیدی با پرس سرد در شهر اصفهان با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Life Skills Training on the Quality of Life and General Health of Health Care Providers
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی بهورزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Making Smart Class Board into Automatic Height Adjustable and Assessment the Effect on Posture of Users
طراحی و ساخت تابلوی کلاسی هوشمند با قابلیت تنظیم ارتفاع خودکار و ارزیابی تأثیر آن بر وضعیت بدنی کاربران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Academic Achievement with Mental Health, Life Satisfaction, and Social Support among Students of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, in 2017
ارتباط وضعیت تحصیلی با سلامت روان، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Art Therapy Programs on the Improvement of Slow-paced Adolescents' Communication Skills
اثربخشی برنامه هنردرمانی بر رشد مهارت‌های ارتباطی دختران نوجوان آهسته‌گام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Health Belief Model-based Training on Self-care Behavior in Elderly People with Hypertension Referring to Comprehensive Health Services Centers of Daran City, Iran, during 2017-18
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار خود مراقبتی سالمندان مبتلا به پر فشاری خون مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت، شهر داران، 1397-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction Safety Risks Assessment in a Turbine Hall Unit of a Power Plant Based on a Bow-Tie Technique
تحلیل ریسک ایمنی ساخت‌ و ساز در واحد توربین ‌هال یک نیروگاه برق بر اساس تکنیک پاپیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cow Manure and Sawdust on Decreasing the Potential Risk of Lead due to Parsley Consumption
اثر کاربرد کود گاوی و خاک‌اره بر کاهش پتانسیل خطرپذیری سرب ناشی از مصرف جعفری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2019-7)


Estimation and Prediction of Mortality Rate Induced by Ischemic Heart Disease with Incomplete Data in Isfahan Using Age-period-cohort Analysis during 2004-2018
کاربرد روش کوهورت- دوره- سن در برآورد و پیش‌بینی میزان مرگ بر اثر بیماری ایسکمی قلبی با پوشش کم ثبتی طی سال‌های 97-1383 در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fire risk Assessment in Multi-story Commercial Buildings Using Computerized Fire Safety Evaluation System: A Case Study in Shiraz
ارزیابی ریسک حریق در ساختمان‌های تجاری چندطبقه با استفاده از سامانه ارزیابی ریسک حریق (CFSES): مطالعه موردی در شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Perfectionism in the Relationship between Attachment Anxiety and Psychological Distress
نقش واسطه‌ای کمال‌گرایی در رابطه بین اضطراب دلبستگی و پریشانی روان‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy Evaluation of Oxidation Process Ultrasonic for the Removal of Diclofenac from Aqueous Solution
بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون اولتراسونیک در حذف داروی دیکلوفناک از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effectiveness of cognitive-based therapy based on quality of life on perfectionism and rumination in patients with migraine
مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر کیفیت زندگی بر کمال گرایی و نشخوار فکری بیماران مبتلا به میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Types and Concentration of Fungal Bioaerosols in the Indoor Air of Various Units of Three Teaching Hospitals
بررسی نوع و تراکم بیوآئروسل‌های قارچی در هوای بخش‌های مختلف سه بیمارستان آموزشی- درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Mean Values of Body Mass Index of Girls and Boys Aged 7-12 Years in Isfahan with Standard Values
تعیین میانگین شاخص توده بدنی دختران و پسران اصفهانی 7 تا 12 سال و مقایسه آن با مقادیر استاندارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laboratory Study of the Effect of Exposure Time to Noise and Sound Pressure Level on Mental Fatigue and Release of Noradrenaline the in Human Body
بررسی اثرات زمان مواجهه با صدا و تراز فشار صوت بر خستگی ذهنی و ترشح نورآدرنالین در بدن انسان در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude, and Performance of Contributors to the Waste Recycling Program in Hassanabad City, Iran in 2017
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد شرکت‌کنندگان در طرح بازیافت پسماندهای خانگی در شهر حسن آباد در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Green Coffee Supplementation on Weight Loss and Weight-Related Parameters: A Systematic Review of Clinical Trials
تأثیر مکمل قهوه سبز بر کاهش وزن و پارامترهای مرتبط با وزن: یک مرور سیستماتیک بر مطالعات کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2019-1)


Effective Social Factors on the Exacerbation and Modification of Risky Behavior of Motorcyclists: The Results of an Analytical Study in Tehran, Iran
عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر تشدید و اصلاح رفتار مخاطره‌آمیز موتورسواران: نتایج یک مطالعه تحلیلی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Relationship between the Reaction Time, Age, Gender, and Body Mass Index of People with Grip and Pinch Strength
بررسی ارتباط بین زمان واکنش، سن، جنسیت و شاخص توده بدنی افراد با نیروی چنگش ظریف و قوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sorption of Oil Spills from Aqueous Solution by Exfoliated Graphite
جذب بقایای لکه‌های نفتی از محلول آبی با استفاده از گرافیت ورقه ورقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Cognitive Intervention on Executive Functions and Self-Regulation in Children with Externalizing Behavior Problems
اثربخشی مداخله شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و خودتنظیمی کودکان دارای مشکلات رفتاری برونی‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Meat and Can Processing Plants based on Prerequisite Programs to implement Food Safety Management System in Isfahan, Iran
ارزیابی کارخانجات فرآورده‌های گوشتی و کنسروی بر اساس پیاده‌سازی برنامه‌های پیش‌نیازی جهت استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Presence of Adenoviruses and Enteroviruses in Effluent of Municipal Wastewater Treatment Plants
بررسی وجود آدنوویروس‌ها و انتروویروس‌ها در پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Relationship between Mental Workload and Disability of Upper Limb in Assembly Lines Workers of a Manufacturing Company
بررسی بار کاری فکری و ارتباط آن با ناتوانی اندام فوقانی در کارگران خطوط مونتاژ یک شرکت تولیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Lead and Cadmium on Human Health in Surface Soil around Esfahan Steel Company and Mobarakeh Steel Complex, Iran
ارزیابی خطر سرب و کادمیوم بر سلامت انسان در خاک‌های‌ سطحی اطراف کارخانه ذوب‌آهن و مجتمع فولاد مبارکه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effect of Training with Game Technique on the Empowerment of Health Care Providers in the Field of Ergonomics in Yazd City, Iran
ارزیابی تأثیر آموزش اثربخش با تکنیک بازی بر توانمندسازی بهورزان شهرستان یزد در زمینه ارگونومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sour Tea on Blood Pressure: A Review Study
تأثیر چای ترش بر پرفشاری خون: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2018-10)


Investigation of the Efficiency of Silica-Ester Magnetic Nanoparticles (Fe3O4@Sio2-MPAP) for the Removal of Anionic Dye from Aqueous Solutions: Kinetic, Isotherm, and Thermodynamic Studies
بررسی کارایی نانوذرات مغناطیسی سیلیکا- استر (Fe3O4@SiO2-MPAP) در حذف رنگ‌زای آنیونی از محلول‌های آبی: مطالعات سینتیکی، تعادلی و ترمودینامیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic Removal of Metronidazole from Aquatic Environment Using g-C3N4-TiO2
حذف فتوکاتالیستی مترونیدازول از محیط آبی با استفاده از تیتانیوم دی‌اکساید- کربن نیترید گرافیتی (g-C3N4-TiO2)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effective Factors on the Number of Sick Leave Days on Steel Staffs: An Application of Multilevel Path Analysis Model with Poisson Response
عوامل مؤثر بر تعداد روز مرخصی استعلاجی کارکنان فولادسازی: کاربرد مدل تحلیل مسیر چند سطحی با پاسخ پواسونی (Poisson)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying and Zoning of Nitrate Concentration in Groundwater Resources in Freidan Township, Iran, Using Geographic Information System (GIS)
بررسی و پهنه‌بندی غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی شهرستان فریدن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Operational Hazards in Gas Depressurization Stations Using Hazard and Operability (HAZOP) Method
بررسی مخاطرات عملیاتی در ایستگاه تقلیل فشار گاز با استفاده از روش مطالعه عملیات و خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Educational Intervention Based on Pender's Health Promotion on the Lifestyle of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر الگوی ارتقای سلامت Pender بر سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Photocatalytic Removal of Amoxicillin from Aquatic Environment Using Bi2O3-TiO2
بررسی حذف فتوکاتالیستی آموکسی‌سیلین از محیط آبی با استفاده از Bi2O3-TiO2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Psychometric Properties of the Najmieh Outpatient Satisfaction Questionnaire Binary Response Using Qualitative Confirmatory Factor Analysis
بررسی خصوصیات روانی فرم دو حالته پرسش‌نامه رضایت بیماران سرپایی بیمارستان نجمیه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی اسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Mediatory Role of Inferential Confusion in Explaining the Relationship between Dissociative Experiences and Obsessive-Compulsive Symptoms in Students at Shahed University, Iran, in 2017
بررسی نقش واسطه‌ای آشفتگی استنتاج در رابطه بین تجارب تجزیه‌ای و نشانه‌های وسواسی- اجباری در دانشجویان دانشگاه شاهد در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Most Effective Process Control Parameters of Activated Sludge, and Investigating the Process Performance in Unconventional Loading Using Hybrid Numerical Solution of Benchmark Simulation Model No. 1 (BSM1)
تعیین مؤثرترین شاخص‌های راهبری لجن فعال و بررسی عملکرد فرایند در شرایط بارگذاری نامتعارف با استفاده از حل عددی ترکیبی مدل شبیه‌ساز معیار شماره 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Economic Burden of Alzheimer's Disease in the Elderly in Tehran City, Iran
بار اقتصادی بیماری آلزایمر در سالمندان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Factors Associated with Survival of Women with Breast Cancer Referred to Seyed-al-Shohada Hospital, Isfahan, Iran, between the Years 1999 and 2010
بررسی عوامل مؤثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان در زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان طی سال‌های 1378 تا 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Mental Health and Personality Dimensions among the Women with and without Polycystic Ovary Syndrome
مقایسه سلامت روان و ابعاد شخصیت زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با زنان عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-Efficacy in Physical Activity among High School Students in the Falavarjan City, Iran
خودکارامدی در انجام فعالیت بدنی دانش‌آموزان مقطع متوسطه یک شهرستان فلاورجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Trihalomethanes Concentrations in the Drinking Water Distribution Network of Isfahan City, Iran, during the Years 2015-2016
اندازه‌گیری تری‌هالو‌متان‌ها در آب شرب شبکه‌ توزیع شهر اصفهان طی سال‌های 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Efficiency of Activated Carbon Prepared from Oak Cap and Activated Carbon Modified with Magnetite Nanoparticles on Removal of Cadmium in Aqueous Solution
مقایسه راندمان حذف کادمیوم از محلول‌های آبی با استفاده از کربن فعال تهیه شده از کلاهک میوه بلوط و اصلاح شده آن با نانوذرات مگنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Fermented Soy Milk Consumption on Fecal Lactobacillus Population, Blood Glucose, and Weight in Diabetic Rats
تأثیر مصرف شیر سویای تخمیر شده بر جمعیت لاکتوباسیلوس مدفوع، قند خون و وزن موش‌های صحرایی دیابتی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenomenological Investigation of the Causes of Addiction to Social Networking among High School Students in Tehran City, Iran
واکاوی پدیدارشناسانه علل اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Predicted Mean Vote (PMV) Index and Mental Health Comfort among Boy Students in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
بررسی ارتباط شاخص میانگین رأی پیش‌بینی شده با احساس آسایش حرارتی ذهنی دانشجویان پسر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is There a Simpler, Rapider, and More Economical Method for Extracting trans,trans-Muconic Acid (T,T-MA) as Benzene Metabolite?
آیا روش ساده، سریع و مقرون به صرفه‌تری برای استخراج ترانس- ترانس موکونیک اسید به عنوان متابولیت بنزن وجود دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ایندکس مجله
ایندکس مجله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2018-7)


Removal of Humic Acid from Aqueous Solutions by Using Potassium Ferrate
حذف هیومیک اسید از محلول‌های آبی با استفاده از فرات پتاسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aflatoxin M1 Contamination Rate in Pasteurized Milk in Isfahan City, Iran
میزان آلودگی شیر خام و پاستوریزه توزیع شده در بازار اصفهان به آفلاتوکسین 1M
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Two Types of Cooling Vests on Physiological Heat Strain Responses When Wearing Acid-Resistant Protective Clothing in Climatic Chamber
ارزیابی تأثیر دو نوع جلیقه خنک‌کننده بر روی پاسخ‌های فیزیولوژیک استرین گرمایی در هنگام پوشیدن لباس حفاظتی مقاوم در برابر اسید در اتاقک شرایط جوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Explaining Regular Physical Activity among Borkhar and Shahinshahr Health Network Employees, Isfahan, Iran, Based on Social Cognitive Theory
بررسی عوامل تبیین‌کننده فعالیت بدنی منظم بر اساس نظریه شناختی اجتماعی در کارکنان شبکه بهداشت برخوار و شاهین‌شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, and Xylene Composition (BTEX) in Indoor and Outdoor Environment in High Schools of Isfahan and Chadegan Cities, Iran, in Year 2016
سنجش میزان ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در محیط داخل و خارج دبیرستان‌های دو شهر اصفهان و چادگان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scientometrics Analysis of Researches in the Field of Health Education to Patients in PubMed Database (1964-2014)
تحلیل ‌علم‌سنجی از پژوهش‌های حوزه آموزش سلامت به بیماران در پایگاه PubMed طی سال‌های 1964 تا 2014
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Group Schema Therapy on Disconnection-Rejection and Impaired Autonomy-Performance in Men under Methadone Maintenance Treatment
اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر طرد- بریدگی و خودگردانی- عملکرد مختل در مردان تحت درمان با داروی نگهدارنده متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Fabrication of a Laboratory Model of Physical Workload Classification Tool and Evaluation of Its Usability in the Real Work Environment
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه سنجش بار کاری فیزیکی و ارزیابی میزان کاربردپذیری آن در محیط‌های کاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Flexible Healing Model in Investigating the Factors Affecting the Survival of Uncured Patients with Colon Cancer
به کارگیری مدل شفایافتگی انعطاف‌پذیر در بررسی عوامل مؤثر بر بقای بیماران غیر شفا یافته مبتلا به سرطان کولون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effectiveness of Safety Instrumented Systems Using Layer of Protection Analysis and Fault Tree Analysis in the Isomerization Unit of Isfahan Oil Refinery, Iran
بررسی میزان مؤثر بودن سیستم‌های ایمنی مجهز به ابزار دقیق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل لایه‌های حفاظتی و آنالیز درخت خطا در واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Diet Adequacy Using Healthy Eating Index-2005 in 13-17-Year-Old Students in Isfahan, Iran, in 2014
بررسی کفایت رژیم غذایی با استفاده از شاخص تغذیه سالم 2005 در دانش‌آموزان 13 تا 17 ساله شهر اصفهان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Total and Respirable Dust and Crystalline Silica in the Refractory Process of Metal Melting Furnaces
بررسی غلظت گرد و غبار کلی و قابل تنفس و سیلیس بلورین در فرایند نسوزکاری کوره‌های ذوب فلز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Sexual Addiction of Couples Based on Meta-Cognitive Belief and Cognitive Fusion
پیش‌بینی اعتیاد جنسی در بین زوجین بر اساس باور فراشناختی و هم‌جوشی شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational Stress and Mental Health: Findings of a Cross-Sectional Study on a Large Sample of Employees of Isfahan Steel Company Using Quantile Regression, Iran
استرس شغلی و سلامت روانی: یافته‌های یک مطالعه مقطعی بر روی نمونه‌ای بزرگ از کارکنان کارخانه ذوب‌آهن اصفهان با استفاده از رگرسیون چندکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Rubber Ash Enriched Vermi-Compost on Decreasing Cadmium Sorption in Lettuce Plant
استفاده از ورمی‌کمپوست زباله شهری غنی شده با خاکستر لاستیک در کاهش جذب کادمیوم در گیاه کاهو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Combined Running and Swimming Training on Serotonin, Brain-Derived Neurotrophic Factor, and N-Methyl-D-Aspartate in Young Girls
اثر هشت هفته تمرین ترکیبی دویدن و شنا کردن بر سروتونین، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و ان‌-متیل دی‌آسپارتات در دختران جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Physical Work Capacity and Gender on Hand Grip Strength of the Youth
بررسی تأثیر ظرفیت کار فیزیکی و جنسیت بر قدرت دست جوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Status of Wastes Generated in Healthcare Centers of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, Iran, in 2015
بررسی وضعیت پسماندهای تولید شده در مراکز بهداشتی و درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Health Financing Frameworks
بررسی تطبیقی چارچوب‌های تأمین مالی در حوزه سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Physical Environment on Operating Room Cleanliness: Review Study
اثر محیط فیزیکی بر تمیزی اتاق عمل: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2018-4)


The Efficacy of Cyberspace-Induced Damage Interventions on Marital Quality
بررسی اثربخشی مداخلات مبتنی بر آسیب‌های برآمده از فضای مجازی بر کیفیت رابطه زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring of the Concentration of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Ambient Air of Isfahan City, Iran, in Year 2016
اندازه‌گیری غلظت هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای در هوای آزاد مناطق پرترافیک اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Respiratory Masks Used by Refractory Workers in Controlling Exposure against Particulate Pollutants in a Steel Factory
بررسی عملکرد ماسک‌های تنفسی مورد استفاده شاغلان نسوزکاری در کنترل مواجهه با آلاینده‌های ذره‌ای در یک صنعت تولید فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hydraulic Retention Time (HRT) and Hydraulic Loading Rate (HLR) on the Removal Efficiency for Livestock Treated Wastewater Tertiary Treatment in Constructed Wetland Planted With Phragmites Australis
بررسی تأثیر بار سطحی و زمان ماند بر میزان کارایی فرایند نیزار مصنوعی با جریان زیرسطحی کاشته شده با نی Phragmites australis در تصفیه تکمیلی پساب خروجی از تصفیه ثانویه صنایع دامپروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biokinetic Coefficient Determination of Sanitary Wastewater Treatment in Aeration Lagoon in Full Scale (Case Study: Sepahanshahr Wastewater Treatment Plant, Iran)
تعیین ضرایب سینتیکی در تصفیه فاضلاب شهری به روش لاگون هوادهی در مقیاس کامل (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب سپاهان‌شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rate and Causes of Perinatal Mortality in Kermanshah District, Iran, during the Years 2011-2014
میزان و علل مرگ و میر پری ناتال در شهرستان کرمانشاه (93-1390)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks of Selected Corrective Exercises on the Angle of Kyphosis in Boy Students with Kyphosis
تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب اصلاحی بر روی زاویه کیفوز پسران نوجوان مبتلا به کیفوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantification of Health Effects of Ambient PM10 in Gachsaran City, Iran, in Year 2015, Using the AirQ Software
کمی‌سازی اثرات بهداشتی PM10 هوای شهرستان گچساران با استفاده از نرم‌افزار AirQ در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Organophosphate Pesticides on Plasma Cholinesterase Activity among the Farmers
بررسی تأثیر سموم ارگانوفسفره بر تغییرات سطح فعالیت آنزیم کولین استراز پلاسمای کشاورزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Iranian Cooling Vest (Ice Gel) and Phase Change Material Cooling Vest (Paraffin) on Physiological Strain Indices among the Workers in Hot-Wet Condition of Asaluyeh Region, Iran
ارزیابی جلیقه خنک‌کننده ایرانی (ژل یخ) و جلیقه خنک‌کننده تغییر فاز (پارافینی) بر روی شاخص‌های استرین فیزیولوژیکی کارگران در شرایط گرم و مرطوب عسلویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Macroeconomic Factors in the Business Environment of Small and Medium Enterprises in the Health Sector of Isfahan Province, Iran, Based on the PESTEL Model (Case Study: Medicine Industry)
نقش عوامل کلان اقتصادی در فضای کسب و کار بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش سلامت استان اصفهان بر اساس مدل PESTEL (مطالعه موردی: صنعت دارو)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Medical Solid Waste Management in Hospitals in Bushehr Province, Iran, in Years 2015-2016
بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای عفونی در بیمارستان‌های استان بوشهر طی سال‌های 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention, Based on the Theory of Planned Behavior, on Medication Adherence and Physical Activity in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر میزان فعالیت فیزیکی و تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Level of Health Literacy among the Women in Bardaskan City, Iran, in Year 2016: A Cross-Sectional Study
بررسی سطح سواد سلامت زنان شهرستان بردسکن در سال 1395: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Underlying Factors and Fast Food Consumption among Second-Year High-School Students in Isfahan City, Iran
بررسی ارتباط عوامل زمینه‌ای با مصرف فست‌فود در دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Iron Deficiency Anemia in Primary School Students in Isfahan City, Iran, and the Effect of Nutrition on its Recovery
بررسی وضعیت کم‌خونی ناشی از فقر آهن در دانش‌آموزان دبستانی شهر اصفهان و تأثیر تغذیه بر بهبود آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

روان‌سنجی ابزار رفاه روانی، جسمی و معنوی و خرده مقیاس‌های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
روان‌سنجی ابزار رفاه روانی، جسمی و معنوی و خرده مقیاس‌های آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the Quality of Doctor-Patient Relationship on Medical Adherence in Patients with Hypertension in Tehran Heart Center, Iran
بررسی تأثیر کیفیت ارتباط پزشک- بیمار بر تبعیت دارویی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مرکز قلب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cooking Process on Ochratoxin A in Commonly Used Rice
بررسی اثربخشی فرایند پخت بر اکراتوکسین A در برنج‌های رایج مصرفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Bacterial Contamination Status of Elevator Buttons and Library Computers in Dr. Mohammad Kermanshahi Hospital, Kermanshah, Iran, in 2015
بررسی وضعیت آلودگی باکتریایی دکمه‌های آسانسور و کامپیوترهای کتابخانه بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ایندکس مجله
ایندکس مجله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2018-1)


The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Depression and Self Esteem in Women with Major Depression Disorder
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و حرمت خود در زنان مبتلا به اختلال افسردگی عمده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Predictive Factors of Self-Care, Public Knowledge, and General Belief in Rational Use of Antibiotics, Based on Social Cognitive Theory
بررسی عوامل پیشگویی‌کننده خودمراقبتی،آگاهی و باور عمومی در مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها: کاربرد تئوری شناختی- اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Local History in Explaining the Distribution of the Prevalence of Multiple Sclerosis (MS) in Iran; Case Study of Pirbackran Region, Isfahan, Iran, 2016
کاربرد تاریخ پژوهی محلی در تبیین پراکندگی شیوع بیماری Multiple Sclerosis در ایران (مطالعه موردی: منطقه پیربکران، تابستان 1395)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Introduction of Headspace-Single Drop Microextraction (HS-SDME) and Gas Chromatography (GC) Analysis for the Evaluation of Formaldehyde Synthetic Samples
معرفی روش میکرواستخراج تک قطره در فضای فوقانی و آنالیز گاز کروماتوگرافی برای ارزیابی نمونه‌های سنتتیک فرمالدئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining Psychological Components of the Health-Oriented Lifestyle: A Qualitative Study
تبیین مؤلفه‌های روان‌شناختی سبک زندگی سلامت‌ محور: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Olive Oil Consumption: The Case of Urban and Rural Areas of the Country
بررسی عوامل مؤثر بر مصرف روغن زیتون: مطالعه نواحی شهری و روستایی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Concentration of Three Heavy Metals, Arsenic, Cadmium, and Lead, in Potatoes in Farms the South-East Area of Isfahan Province, Iran, in 2016
ارزیابی مقدار فلزات سنگین ارسنیک، کادمیوم و سرب در سیب زمینی در اراضی جنوب شرقی اصفهان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Concentrations and Storages Time of Thyme and Rosemary Essential Oils on Qualitative Properties of Button Mushroom
اثر غلظت اسانس‌های روغنی آویشن و رزماری و طول زمان نگهداری بر خواص کیفی قارچ تکمه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Modified Clay with Cationic Surfactant in Removal of Nitrate from Aqueous Solutions
بررسی کارایی خاک رس اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در حذف نیترات از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on Performance of Chitosan/Carbon Nanotube Composite for Adsorption of Diazinon from Agricultural Wastewater
بررسی عملکرد کامپوزیت نانولوله کربنی/ کیتوسان در جذب آفت‌کش دیازینون از پساب‌های کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Coldness, Vibration, and Anti-vibration Gloves on Grip Force Strength in Controlled Laboratory Condition
تأثیر سرما، ارتعاش و دستکش ضد ارتعاش بر میزان نیروی چنگش افراد در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Decrease in Insertion of Earplug in Different Lengths of Simulated Ear Canal
افت جایگذاری ایرپلاگ در طول‌های مختلف کانال گوش شبیه‌سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interaction of Dietary Patterns and Anthropometric Indices on Osteoporosis and Osteopenia
اثر متقابل الگوهای غذایی و شاخص‌های تن‌سنجی با ابتلا به پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin D Supplementation on Weight Loss, Glycemic Indices, and Lipid Profile in Obese and Overweight Women: A Clinical Trial Study
بررسی مصرف مکمل ویتامین D بر کاهش وزن، مقاومت انسولینی و پروتئین واکنشگر C در زنان چاق و دارای اضافه وزن شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Considering Stigma in Family Caregivers of Patients with Psychiatric Disorders in Farshchian Hospital, Hamadan, Iran
بررسی انگ در مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی در بیمارستان فرشچیان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Status of Breast Cancer Screening in Women in Isfahan Province, Iran
ارزیابی روش‌های غربالگری سرطان پستان در زنان استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Efficacy of Dilution Performance for Nitrate Reduction in Freidan County, Iran
بررسی عملکرد روش رقیق‌سازی برای کاهش نیترات آب در شهرستان فریدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Inservice Training Courses on Reducing Staff Stress in Isfahan University of Medical Sciences, Iran
بررسی میزان تأثیر دوره‌های آموزشی ضمن ‌خدمت بر کاهش استرس شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Peroxide Amount in the Consumed Oil Used in the Fast Food Shops of Kermanshah City, Iran, in the Year 2016
بررسی میزان پراکسید هیدروژن در روغن‌های مصرفی در مغازه‌های اغذیه فروشی شهر کرمانشاه در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Environmental, Physiological, and Perceptual Heat Indices among Underground Mine Workers
ارزیابی شاخص‌های گرمایی محیطی، فیزیولوژیک و ادراکی در کارگران یک معدن زیرزمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ایندکس مجله
ایندکس مجله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2017-10)


Biological Monitoring of Iron (III) and Zinc in Urine Samples Using Ultrasonic Solidified Floating Organic Drop Microextraction Technique
امکان‌سنجی پایش بیولوژیک آهن سه ظرفیتی و روی در ادرار با روش ریزاستخراج بر پایه‎ قطره آلی جامد شناورپایش بیولوژیک آهن سه ظرفیتی و روی در نمونه های ادرار با روش ریز استخراج بر پایه قطره آلی جامد شناور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Self-Care Behaviors and Health Literacy in Patients with Hypertension in Isfahan City, Iran, in 2015-2016
بررسی رفتارهای خودمراقبتی و ارتباط آن با سواد سلامت در بیماران مبتلا به پرفشاری خون شهرستان اصفهان در سال 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Pregnancy Anxiety and Its Subscales in Pregnant Women in Birjand, Iran, in 2016
پیش‌بینی کننده‌‌های اضطراب بارداری و زیرمقیاس‌های آن در زنان باردار شهر بیرجند در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Relationship between the Family Conflict Scores of High School Girls and Their Mothers
بررسی ارتباط بین نمره تعارض خانوادگی از دیدگاه دختران دبیرستانی و مادران آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Landfill Site Selection for Municipal Waste Materials Using Inversion Hierarchical Weighing Process
مکان‌یابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از روش وزن‌دهی سلسله مراتبی معکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Mental Workload and Job Satisfaction among Technicians in Emergency Medical Centers in Isfahan, Iran, in 2015
بررسی ارتباط بار ذهنی کار و رضایت شغلی در تکنسین‌های مراکز فوریت‌های پزشکی شهر اصفهان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Effect of the Use of Absorptive Pod Silencer on Reduction of Noise produced by the Air Inlet Channel of Iranian Centrifugal Fans
بررسی تأثیر استفاده از سایلنسر جذبی محور مرکزی در کاهش صدای کانال ورودی هوای فن دمنده سانتریفوژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Ultrasonic Waves on the Solid Content Percentage in Dewatering of Excess Biological Sludge
تأثیر امواج اولتراسونیک بر میزان درصد جامدات لجن بیولوژیکی در فرایند آبگیری لجن مازاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Zoning of Nitrate Concentrations in Meymeh Aquifer, Iran, Using Geographic Information System
پهنه‌بندی غلظت نیترات آبخوان میمه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Diagnosis Quality of Microscopists Employed in Pulmonary Tuberculosis Diagnostic Laboratories of Isfahan Province, Iran, in 2015
بررسی کیفیت تشخیص میکروسکوپیست‌های شاغل در آزمایشگاه تشخیص سل ریوی در استان اصفهان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Ochratoxin A in Sangak Bread Flour and the Effect of Baking and Fermentation on this Contaminant
فراوانی اکراتوکسین A در آردهای مصرفی نان سنگک و اثر فرایندهای تخمیر و پخت بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Microbial and Chemical Contamination of Potable Water Served in Passenger Buses: A Case Study in Soffeh Terminal, Isfahan, Iran
بررسی آلودگی میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی عرضه شده در اتوبوس‌های مسافربری ترمینال صفه اصفهان: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative Investigation of the Consumed and Residual Oils in Food Products Prepared in Delicatessens and Confectioneries of Shahinshahr and Meymeh County, Iran
بررسی کیفی روغن‌های مصرفی و باقی‌مانده در محصولات غذایی تهیه شده در اغذیه فروشی‌ها و قنادی‌های شهرستان‌های شاهین‌شهر و میمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Asymmetric Consequences of Oil Price Volatilities on the Government Expenditure in the Health Sector in Iran
بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت در بخش بهداشت و سلامت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education Based on Social Cognitive Theory on Hand Washing of Primary School Students
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی بر رفتار دست شستن دانش‌آموزان دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Risk Assessment of Exposure to Arsenic in Drinking Water, Irrigation Water, and Rice from Meydavood in Khoozestan Province, Iran
ارزیابی ریسک سلامتی آرسنیک در منابع آب آشامیدنی و آبیاری و برنج منطقه میداوود در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Microbial Population Changes in the Phytoremediation of Soil Contaminated with Crude Oil
بررسی تغییرات جمعیت میکروبی خاک در فرایند گیاه پالایی خاک آلوده به نفت خام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Vegetable Oils on the Sensory Evaluation and Quality of Canned Tuna Fish
اثر روغن‌های گیاهی مختلف بر خواص حسی و کیفی کنسرو ماهی تون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Heat Strain Score Index and Heart Rate in Overweight Individuals under Warm Laboratory Conditions
رابطه نمره شاخص استرین گرمایی و ضربان قلب با اضافه وزن تحت شرایط گرم آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional Supplementation in Patients with Chronic Kidney Disease: A Review Study
مکمل یاری تغذیه‌ای در بیماران مزمن کلیوی: مروری بر شواهد موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ایندکس مجله
ایندکس مجله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2017-3)


Feasibility Study of the Field Application of Headspace-Single Drop Microextraction in Formaldehyde Sampling of Workplace Air
امکان‌سنجی کاربرد میدانی روش میکرواستخراج تک قطره در فضای فوقانی (HS-SDME) در نمونه‌برداری فرمالدئید در هوای محیط کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Efficiency of Activated Carbon Derived from Moringa Oleifera Pod in the Removal of Phenol from Aqueous Solutions
بررسی کارایی کربن فعال پوسته غلاف گیاه مورینگا اولیفرا در حذف فنل از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bias Analysis of Self-Reporting of Sexually Transmitted Infections Symptoms in Face-to-Face Interviews with Women in Kerman, Iran
تحلیل سوگیری خودگزارش‌دهی در مصاحبه با زنان کرمانی در خصوص سابقه ابتلا به عفونت‌های آمیزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Assessment of the Food Security Using Global Food Safety Initiative (GFSI) Index
برآورد سطح امنیت غذایی کشور با شاخص نوین امنیت غذایی جهانی (GFSI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Copper Removal from Industrial Wastewater Using Acrylic-Based Wheat Bran/Montmorillonite Hydrogel
حذف یون‌های مس از پساب صنعتی توسط جاذب هیدروژل بر پایه اکریلیک اسید/ سبوس گندم/ مونت موریلونیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Feasibility of Wastewater Recycling from Sterilization Unit Facilities in Alzahra Educational Hospital Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran
امکان‌سنجی بازیابی آب از پساب حاصل از تأسیسات واحد استریلیزاسیون در بیمارستان آموزشی الزهرا تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Pesticide Residues in Cucumbers Used in Salad Production Plants in Isfahan City, Iran
ارزیابی میزان باقی‌مانده سموم آفت‌کش در نمونه‌های خیار مورد استفاده در واحدهای تولید سالاد شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Personality Characteristics between Workers Had and Had not Accident in Isfahan City Industries, Iran
مقایسه متغیرهای شخصیتی کارگران حادثه دیده و حادثه ندیده در صنایع شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Components of Individual Empowerment and Organizational Agility in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, and Examining their Relationships
شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی فردی و چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بررسی روابط بین آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Implementation of Nosocomial Infections Surveillance in Hospitals Affiliated with Isfahan University of Medical Sciences in Isfahan, Iran
ارزیابی اجرای نظام مراقبت عفونت‌های بیمارستانی در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Lactobacillus Population and Presence of Lactobacillus Acidophilus in Probiotic and Non-Probiotic Dairy Products Marketed in Isfahan, Iran
ارزیابی محصولات پروبیوتیک و غیر پروبیوتیک لبنی در اصفهان از نظر تعداد لاکتوباسیلوس زنده و وجود لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Removal Efficiency of Anthracene from Aqueous Solution Using Natural Zeolite Compared to Modified Zeolite
ارزیابی کارایی حذف آنتراسن از محلول‌های آبی با استفاده از زئولیت طبیعی در مقایسه با نوع اصلاح شده‌ آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Infrared Radiation Instead of Solar Radiation in the Environmental Stress Index Equation in Outdoor Weather Conditions
کاربرد پرتو مادون قرمز به جای پرتو خورشیدی در معادله شاخص استرس محیطی در محیط خارج از ساختمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into Benzene Levels of Air in One of the High Traffic Routs of Isfahan, Iran, by Solid-Phase Microextraction Method
بررسی تغییرات غلظت بنزن هوا در یک مسیر پرترافیک شهر اصفهان از طریق روش نمونه‌برداری غیر فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetic Simulation of Hexavalent Chromium Adsorption on Granular Activated Carbon Columns from Continuous Flow of Water
شبیه‌سازی سینتیک ستون‌های کربن فعال گرانولی (GAC) در جذب کروم شش ظرفیتی از جریان پیوسته آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Relationship between Emotional Intelligence and General Health Status, Self-Efficacy, Self-Regulation, and Self-Esteem among Students of State High Schools in Isfahan, Iran
بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی، خودکارامدی، خودتنظیمی و عزت نفس دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Correlation between Social Capital and Organizational Commitment in a Hospital Atmosphere
بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی در یک محیط بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در یکی از بیمارستان‌های شهر شیراز در سال 1394
بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در یکی از بیمارستان‌های شهر شیراز در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Symptoms' Frequency, Severity, and Distress in Patients with Leukemia Admitted to Hematology-Oncology Wards of Selected Hospitals in Isfahan, Iran, in 2016
بررسی تکرار، شدت و دیسترس ناشی از نشانه‌ها در بیماران مبتلا به لوسمی بستری در بخش‌های هماتولوژی- انکولوژی بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Effect of Physiological Childbirth Preparation Classes during Pregnancy on Vaginal Delivery Self-Efficacy of Women in Selected Centers of Isfahan, Iran
بررسی تأثیر کلاس‌های آمادگی زایمان فیزیولوژیک در دوران بارداری بر خودکارامدی زنان در زایمان طبیعی در مراجعان مراکز منتخب شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ایندکس مجله
ایندکس مجله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2017-3)


Removal of Arsenic (III) and Chromium (VI) from Aqueous Solutions Using Nanoscale ZeroValent Iron (nZVI) Particles and Determining Adsorption Isotherms
حذف آرسنیک سه ظرفیتی و کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (nZVI) و تعیین ایزوترم‌های جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Nitrate Anion from Water by Surfactant Modified Carbonate Cancrinite Zeolite
حذف آنیون نیترات از آب با استفاده از زئولیت کربنات کانکرینایت اصلاح شده با ماده فعال سطحی کاتیونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Pender’s Health Promotion Model to Predict Physical Activity Among Female School Students in Omidiyeh, Iran
فعالیت فیزیکی و عوامل پیش‌بینی کننده آن بر اساس مدل ارتقای سلامت Pender در دانش‌آموزان امیدیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Fatty Acids in Raw, Pasteurized, and Sterilized Milk in Four Manufacturing Units in Isfahan and Markazi Provinces, Iran
بررسی الگوی اسیدهای چرب شیر خام، پاستوریزه و استرلیزه در 4 کارخانه تولید کننده فراورده لبنی در استان اصفهان و مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of the Noise Control Process of a Polystyrene Silencer and Assessment of its Role in Sound Insertion Loss Index Variation as Enclosure in a Laboratory
بهینه‌سازی فرایند کنترل صدای سایلنسری از جنس پلی‌استایرن (یونولیت) و بررسی نقش آن در تغییر شاخص افت ورودی صدای منابع هنگام استفاده به صورت حصار در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Ergonomic Status of Construction Jobs and Musculoskeletal Disorders of Construction Workers Using the NIOSH-CPWR Checklist in Ahvaz, Iran
بررسی ارتباط وضعیت ارگونومیک مشاغل ساختمان‌سازی با استفاده از چک‌لیست NIOSH-CPWR و اختلالات اسکلتی- عضلانی در میان کارگران ساختمانی شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Shift Work and Risk of Cardiovascular Diseases Based on Framingham Risk Score Using a Mixture Multilevel Model
بررسی رابطه بین نوبت‌کاری با خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی بر اساس نمره Framingham با استفاده از مدل آمیخته تصادفی چند سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Sports Participation and Quality of Life of Women in Isfahan, Iran
بررسی رابطه بین مشارکت ورزشی با کیفیت زندگی زنان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variation in Stack Exhaust Pollutants Produced by Domestic Gas Heaters during Cold Months in 2012-2013
تغییرات آلاینده‌های خروجی از دودکش بخاری گاز‌سوز خانگی در طی ماه‌های سرد، 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Glycyrrhiza Glabra Ash in Dye Removal
کارایی خاکستر ریشه گیاه شیرین بیان در حذف رنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Zinc Serum Level and Cognitive Function and Educational Status in Female Students of Art Schools in Izeh, Iran
بررسی سطح سرمی عنصر روی و رابطه آن با کارکرد شناختی و تحصیلی در دانش‌آموزان دختر هنرستان‌های شهرستان ایذه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Support in the General Health of the Elderly
نقش مؤلفه‌های حمایت اجتماعی در سلامت عمومی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative Indicators of Water in Swimming Pools in Shahinshahr, Iran, in 2011
بررسی شاخص‌های کیفی آب استخرهای شنا در شاهین‌شهر در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of Different Options for Management of Hospital Wastes in Tehran, Iran, Using Multi-Criteria Decision Analysis
اولویت‌بندی گزینه‌های مختلف مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر تهران با استفاده از تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Medication-Related Beliefs and Treatment Adherence in Patients with Hypertension in Urban Health Care Centers in Isfahan, Iran
ارتباط باورهای مرتبط با دارو درمانی و میزان تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention for the Spouse on Physical Activity among Women with Premenstrual Syndrome
تأثیر آموزش همسران بر انجام فعالیت بدنی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Green Tea Consumption on the Body Mass Index, Blood Pressure, and Heart Rate of Operating Room Personnel
تأثیر مصرف چای سبز بر میزان شاخص توده بدنی، فشار خون و نبض در کارکنان اتاق عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Educational Interventions Based on the Health Belief Model on the Promotion of AIDS Preventive Behaviors among Female High School Students in Mashhad, Iran, in 2016
بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در دختران دانش‌آموز مقطع متوسطه شهرستان مشهد در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Ice Gel Cooling Vest on Physiological Indices in Hot and Dry Conditions in a Climate Chamber
تأثیر یخ خنک کننده در جلیقه بر روی شاخص‌های فیزیولوژیک در شرایط آب و هوایی گرم و خشک دراتاقک شرایط جوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of the Antimicrobial Preservatives of Benzoic Acid and Sodium Benzoate in Different Food Products in Iran: A Review of the Current Evidence
بررسی مطالعات نگهدارنده‌های ضد میکروبی اسید بنزوئیک و بنزوات سدیم در فرآورده‌های مختلف غذایی در ایران: مروری بر شواهد موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2017-1)


Unbiased Estimator of Population Proportion for Hidden Populations Exposed to High-Risk Diseases
برآورد نااریب نسبت جمعیت‌های پنهان در معرض بیماری‌های پرخطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Validity and Reliability of the Maternal Health Literacy and Pregnancy Outcome Questionnaire
بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه سواد سلامت مادری و نتایج بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Future of the Blood Transfusion Organization by 2030 Using the Delphi Technique
آینده سازمان انتقال خون اصفهان تا سال 2030 با استفاده از تکنیک Delphi
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of the Effect of the Substitution of Sucrose with Natural Stevia Sweetener on Sensory and Physicochemical Properties of a Carbonated Orange Soft Drink
بررسی اثر جایگزینی ساکارز با شیرین کننده طبیعی استویا بر ویژگی‌های حسی و فیزیکوشیمیایی نوشابه گازدار پرتقالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the Theory of Planned Behavior to Increase the Desire to Have a Normal Vaginal Delivery among Nulliparous Pregnant Women
کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی ‌شده در ترغیب زنان باردار شهرستان دنا به زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Green Tea and Sour Tea on Oxidative Stress, Blood Pressure, and Body Mass Index in Male Athletes with Cardiovascular Diseases Prevention Approach
بررسی اثر مصرف عصاره‌ چای سبز و چای ترش بر استرس اکسیداتیو، فشار خون و نمایه‌ توده‌ بدنی مردان ورزشکار با رویکرد پیشگیری از بیماری‌های قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Portulaca Oleracea on Lipid Profile, C-Reactive Protein, and Fasting Blood Glucose in Men with Metabolic Syndrome: A Double-Blind Randomized Clinical Trial
اثر خرفه (Portulaca Oleracea) بر پروفایل چربی خون، قند خون و سطح CRP در مردان مبتلا به سندرم متابولیک: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Relationship between Individual Preparedness of Workers in Crisis Management and Their Overall Health and Sleep Quality
بررسی ارتباط وضعیت سلامت عمومی و کیفیت خواب کارگران با آمادگی فردی در مدیریت بحران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Food-Safety Behavior among Housewives Residing in Kuhpayeh, Isfahan Province, Iran, in 2015
بررسی رفتارهای مرتبط با ایمنی غذا در زنان خانه دار شهرستان کوهپایه (استان اصفهان) در سال1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Knowledge, Attitude, and Performance Regarding Medical Waste Management among Personnel of Hospitals of Tehran University of Medical Sciences, Iran, in 2014
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد مدیریت دفع پسماندهای بیمارستانی در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Sound Absorption Coefficient of Various Proportions of Nanocomposite Polystyrene/Nanoclay at Different Frequencies
بررسی ضریب جذب صوتی نسبت‌های مختلف نانو کامپوزیت پلی استایرن/ نانو خاک رس در فرکانس‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management of Acidic Sludge Produced in Industrial Parks in Isfahan Province, Iran: A Case Study
مدیریت لجن اسیدی تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Job Satisfaction in Lorestan Agency Drivers, Iran
بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و رضایت شغلی در رانندگان آژانس استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Pyrocatechol Absorption Efficiency from Aqueous Solutions Using Pumice (Natural and Modified with Hydrochloric Acid)
بررسی کارایی جذب پیروکاتیکول از محلول‌های آبی با استفاده از پامیس (طبیعی و اصلاح شده با اسید کلریدریک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safety Culture Assessment and Determination of its Predictive Demographic and Occupational Variables among Industries of Qom Province, Iran
ارزیابی فرهنگ ایمنی و تعیین متغیر‌های فردی و شغلی پیش‌بینی کننده آن در صنایع استان قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Carbon Monoxide and Carbon Dioxide Emission Rate from Mazut Fuel in Doroud Cement Factory and the Simulation of Carbon Monoxide Dispersion Pattern
تعیین میزان انتشار گازهای مونواکسید کربن و دی‌اکسید کربن حاصل از سوخت مازوت در کارخانه سیمان دورود لرستان و شبیه سازی الگوی پراکنش گاز مونواکسید کربن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Relationship between Social Support and Nutritional Behaviors in Overweight and Obese Female Students in Middle Schools of Shahinshahr, Iran
بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با رفتارهای تغذیه‌ای در دختران دانش‌آموز دارای اضافه وزن و مبتلا به چاقی مدارس راهنمایی شهر شاهین‌شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Meta-Analysis of Researches on the Relationship between Social Support and Quality of Life in Iranian Elders
فراتحلیل تحقیقات انجام شده در مورد رابطه حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در سالمندان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying Municipal Sewer Line Blockage Due to Fat, Oil, and Grease Depositions and its Prevention Methods
بررسی نحوه‌ انسداد خطوط فاضلاب شهری در اثر تجمع رسوب‌های روغن و چربی و روش‌های مقابله با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Applications of Data Warehouse in the Field of Health in Iran; Challenges and Solutions
کاربرد انبار داده در حوزه سلامت کشور ایران: چالش‌ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2016-10)


The Association between Health Literacy and Health Status among the Staff of Guilan University of Medical Sciences, IranThe Association between Health Literacy and Health Status among the Staff of Guilan University of Medical Sciences, Iran
ارتباط سواد سلامت با وضعیت سلامت کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Cause and Five Year Trend of Mortality Rate from 2007 to 2011 in Ilam Province, Iran
بررسی علل و روند 5 ساله مرگ و میر استان ایلام از سال 1386 تا 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring Behavioral Factors Facilitating Treatment of Tuberculosis: A Qualitative Study
تبیین عوامل رفتاری تسهیل کننده درمان بیماران مبتلا به سل: یک تحلیل کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Verification of Gluten Presence Using Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis Technique in Gluten-Free Bread Prepared for Patients with Celiac in Isfahan, Iran
بررسی وجود پروتئین گلوتن با استفاده از تکنیک الکتروفورز SDS-PAGE در نان‌های فاقد گلوتن تهیه شده جهت بیماران سلیاک در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of ZnOsonophotocatalytic Process Efficiency in Formaldehyde Degradation from Aqueous Solution
بررسی کارایی فرایند سونوفتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی در حذف فرمالدهید از محلول‌های مایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Effect of a Health Literacy Educational Program for Health Personnel on Promoting Self-Efficacy among Patients with Chronic Diseases
ارزیابی تأثیر برنامه آموزشی سواد سلامت به کارکنان بهداشتی بر ارتقای خودکارامدی بیماران دارای بیماری مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrochemical Synthesis of Porous Nickel Oxide Film in Acidic Media: Application in Para-Nitrophenol Sensor Fabrication
سنتز الکتروشیمیایی فیلم متخلخل نانوذرات نیکل اکسید در محیط اسیدی: کاربرد در ساخت حسگر پارانیتروفنل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic Removal of Safranin-O Using Nickel-Doped Titanium Dioxide Nanoparticle-Coated Clinopetilolite Natural Zeolite
حذف فتوکاتالیستی سافرانیناز آب به وسیله بستر ثابت نانو‌‌‌‌ ذرات دی‌اکسید تیتانیم نیکل دوپ پوشش داده شده بر روی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Health Indices among the Elderly in Isfahan Province, Iran, during 2012-2014
بررسی شاخص‌های سلامت سالمندان استان اصفهان سال 92-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors Associated with Repeated Suicide Attempts among Adolescents and Adults in Isfahan, Iran: One-inflated Positive Count Models
عوامل مؤثر بر تکرار اقدام به خودکشی در جوانان و بزرگسالان اصفهانی: مدل‌های رگرسیونی شمارشی مثبت آماسیده- یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Concentrations of Vitamin D3, Cuminum Cyminum Essential Oil, and Fermentation Time Using Response Surface Methodology on the Optimization of Probiotic Yogurt
بررسی تأثیر سطوح مختلف ویتامین D3، عصاره روغنی زیره سبز و زمان تخمیر با استفاده از روش سطح پاسخ بر بهینه‌سازی تولید ماست پروبیوتیک برای بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Locating of the Optimal Site for Construction Waste Disposal using Weighted Linear Combination‎ Method; A Case Study in Isfahan, Iran
مکان‌یابی محل بهینه دفع پسماند ساختمانی با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی، مطالعه موردی شهر اصفهان (1393)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Pb and Cd Pollution in Groundwater Resources of Qaleeh Shahin Plain, Iran, Using the Heavy Metal Pollution Index in 2014
بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت قلعه شاهین به عناصر سرب و کادمیوم با استفاده از شاخص آلودگی فلزات سنگین (93-1392)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Quality of Life between Iranian and Australian Patients with Cancer: A Trans-Cultural Study
مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان در استرالیا و ایران: یک مطالعه بین فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of ‎the Movement and Assistance of Hospital Patients ‎Index for Risk Assessment of Musculoskeletal Disorders in Hospital Wards in Isfahan, Iran
ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در بخش‌های بیمارستانی با استفاده از شاخص MAPO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Photocatalytic Activity of Synthesized and Commercial ZnO Nanoparticles in Dye Removal in Aqueous Environment
مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی تولیدی و تجاری جهت حذف رنگ در محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention on Knowledge, Perceived Barriers, Referral Status, and Adherence to the Coronary Rehabilitation Ward Program in Shahid Chamran Hospital, Isfahan, Iran
تأثیر آموزش بر آگاهی، موانع درک شده، وضعیت و تداوم مراجعه بیماران به بخش بازتوانی قلب بیمارستان شهید چمران اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Environmental Health Status of Girl’s Primary Schools in Khomeyni Shahr, Isfahan, Iran, in 2013An Evaluation of the Environmental Health Status of Girl’s Primary Schools in Khomeyni Shahr, Isfahan, Iran, in 2013
بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی دولتی دخترانه خمینی‌شهر اصفهان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Attitudes and Behaviors toward Organ Donation among the Residents of Isfahan, Iran
بررسی نگرش و رفتار مردم شهر اصفهان در خصوص اهدای اعضا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Chemical Coagulation and Flocculation Efficiency of Different Coagulants (Alum, Ferric Chloride, PAC, and Lime) in Navy Blue CE-RN Textile Dye Removal from Aqueous Solutions
بررسی کارایی فرایند انعقاد و لخته‌سازی شیمیایی به وسیله منعقد کننده‌های مختلف (آلوم، کلرورفریک، پلی‌ آلومینیوم کلراید و آهک) در حذف رنگ Navy Blue CE-RN نساجی از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2016-7)


Comparison of Difficulties in Emotional Regulation and Borderline Personality Traits among Addicts Undergoing Methadone Treatment, Self-Referred Addicts, and Healthy Subjects
مقایسه دشواری در نظم‌بخشی هیجانی و صفات شخصیت مرزی در معتادان تحت درمان با متادون، معتادان خودمعرف (بدون درمان) و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical Accessibility of Rural Communities to Rural Health Houses Using Geographical Information System ‎: A Case Study in Khozestan Province, Iran
دسترسی جغرافیایی روستاها به خدمات خانه‌های بهداشت روستایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی، استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Health Services Utilization Rate among Construction Workers and Their Families in Isfahan, Iran, in 2013
میزان بهره‌مندی از خدمات سلامت توسط جمعیت کارگران ساختمانی و خانواده آن‌ها در شهر اصفهان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Skin Cancer Incidence Trend in Isfahan Province, Iran, during 2004-2008
روند بروز سرطان پوست در استان اصفهان طی سال‌های 87-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Evaluation of the Health Care Need Index for Skin Cancer Using Structural Equation Modeling in Iran
بررسی فضایی شاخص نیاز به مراقبت‌های سلامت برای سرطان پوست با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring of BTEX Emission from Filling Stations in Khorasgan District, Iran, in 2013-2014
بررسی میزان انتشار ترکیبات BTEX از جایگاه‌های سوخت‌رسانی منطقه خوراسگان اصفهان در سال‌های 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Fe, Pb, and Cd Content of Surface Runoff in Regions with High Traffic Intensity in Hamedan, Iran, in 2014
بررسی آلودگی رواناب سطحی حاصل از بارندگی در نقاط پرترافیک شهر همدان به عناصر آهن، سرب و کادمیوم در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency Distribution of Tetracycline Residue in Yolk and Albumen of Eggs Distributed in Isfahan, Iran
بررسی توزیع فراوانی میزان باقی‌مانده آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین در دو بخش سفیده و زرده تخم‌مرغ‌های عرضه شده در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Predictive Power of the Theory of Planned Behavior on the Intention of Infertile Couples to Solve the Problem of Infertility
بررسی قدرت پیشگویی کنندگی نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده بر قصد زوجین نابارور در حل مشکل ناباروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Foam Thickness, Sound Intensity, and Air Layer on Sound Absorption Coefficient of Polyurethane Foam Using Transfer Function Method
بررسی اثر ضخامت، شدت صوت و نحوه قرارگیری لایه هوا بر ضریب جذب صوت فوم پلی‌اورتان با استفاده از روش تابع انتقال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Clarifier Recycled Sludge as Coagulant Aid to Poly-Ferric Sulfate in Terms of Removal Efficiency of Turbidity and Total Coliform from the River of Bahmanshir, Abadan, Iran
بررسی کارایی لجن برگشتی زلال‌ساز به عنوان کمک منعقد کننده پلی‌سولفات فریک در حذف کدورت و کلی‌فرم کل از آب رودخانه بهمن‌شیر آبادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Efficiency of the Sequencing Batch Reactor in Nitrogen and Phosphorus Removal from Synthetic Wastewater in a Bench Scale Experiment
بررسی کارایی رآکتور ناپیوسته متوالی در حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب سنتتیک در مقیاس آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Relationship of Perceptual Strain Index with Indices of Heat Strain Score, Wet-Bulb Globe Temperature, and Air Temperature under Hot Laboratory Conditions
بررسی ارتباط شاخص استرین ادراکی با شاخص‌های نمره‌ استرین گرمایی، دمای تر گوی‌سان و دمای هوا در شرایط گرم آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Maximum Aerobic Capacity of Mine Workers in Isfahan, Iran
بررسی ارتباط عوامل تاثیر گذار با حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) کارگران معدنی در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring of Indicator and Pathogenic Bacteria during Sewage Sludge Composting Process
پایش میکرو ارگانیسم‌های شاخص و پاتوژن طی فرایند کمپوست سازی از لجن فاضلاب هضم شده بی‌هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Falling As a Hidden Health Problem: Trends and Prevalence of Falling Accidents at Home and Its Associated Factors in Tabriz, Iran, during 2006-2010
سقوط یک معضل پنهان بهداشتی؛ بررسی روند و میزان شیوع سقوط و عوامل مرتبط با آن در منازل شهر تبریز طی سال‌های 1386 تا 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Probable Toxicity of 3 Kinds of Metal Plating Industry Wastewater on Bacteria of Sequencing Batch Reactor Units of Industrial Wastewater Treatment Plants
بررسی سمیت احتمالی فاضلاب سه نوع از صنایع آبکاری فلزات بر باکتری‌های رایج در واحد رآکتور منقطع متوالی ‌(SBR) تصفیه‌خانه فاضلاب های صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Oxidation Intermediates and Investigation of Toxicity Changes in Heterogenic Catalytic Ozonation Process in the Presence of MgO Nanoparticles for Metronidazole Removal from Aqueous Solution
شناسایی ترکیبات حد واسط اکسیداسیون و بررسی تغییرات حد سمیت طی فرایند ازن‌زنی کاتالیزوری غیر همگن با کاتالیست نانوذرات اکسید منیزیم جهت حذف مترونیدازول از محلول آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantification of Mortality and Hospital Admission Due to Cardiovascular and Respiratory Disease Attributed to PM10 in 7 Metropolitans of Iran during 2011-2012
برآورد تعداد موارد مرگ و بستری در بیمارستان به علت بیماری‌های قلبی- عروقی و تنفسی منتسب به 10PM در هوای هفت کلان‌شهر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the level of Preparedness, Knowledge, and Risk Perception Regarding Earthquake among the Personnel of Shiraz University of Medical Sciences, Iran in 2013
بررسی آمادگی، آگاهی و درک ریسک کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برابر زلزله در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2016-4)


The Feasibility of Using Impedance Tube with Two Microphones and Sound Absorption Coefficient Measurement of Iranian-Made Materials Using Transfer Function Method
امکان‌سنجی استفاده از لوله امپدانس با دو میکروفن و اندازه‌گیری ضریب جذب صوتی برخی از مواد جاذب ایرانی به روش تابع انتقال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Knowledge, Attitude and Behavior in the Field of Urinary Tract Infection among the Pregnant Women Consulted in Health Centers Zahedan City, Iran, Based on the Health Belief Model (HBM)
ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار شهر زاهدان در زمینه عفونت‌های ادراری بر مبنای ساختارهای مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Behavioral Disorders in Iranian Children
شیوع اختلالات رفتاری در کودکان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sport and Physical Activities on the Nurses’ Collaboration in the Clinical Decision Making; A Case Study in Alzahra Hospital, Isfahan, Iran
بررسی نقش ورزش و فعالیت‌های بدنی بر میزان مشارکت پرستاران در تصمیم‌گیری بالینی: مطالعه موردی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey and Measurement of Ultraviolet and Suspended Particles (PM10, PM2.5, PM1) Indicators in Zanjan Province, Iran
بررسی و تعیین شاخص‌های پرتو فرابنفش و ذرات معلق (10PM، 5/2PM و 1PM) در استان زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Transtheoretical Model-Based Education on Promoting Physical Activity among Employees of Abumusa Island, Iran,
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر ارتقای فعالیت جسمانی کارمندان جزیره ابوموسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Microbial Quality Assessment of Water Sources Using Multiple Tube Fermentation Technique and Enzymatic Assay
ارزیابی کیفیت میکروبی منابع آبی مختلف با استفاده از روش سنجش آنزیمی در مقایسه با روش متداول تخمیر چند لوله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Half Maximal Effective Concentration of Growth Inhibition for Heavy Metals on Bacteria Present in Sequencing Batch Reactors
تعیین غلظت مؤثر 50 درصد بازدارنده رشد (EC50) فلزات سنگین بر باکتری‌های موجود در رآکتور منقطع متوالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Serologic Prevalence of HIV and Hepatitis B Infections and its Relationship with Behavioral Risk Factors among Drug Addicts
بررسی سرولوژیک شیوع عفونت‌های HIV و هپاتیت B در معتادان وابسته به مواد مخدر و ارتباط آن با برخی عوامل خطر رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing the Propensity of Adolescents to Consume Fast Foods
عوامل مؤثر بر گرایش به مصرف فست‌فودها (غذاهای آماده) در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assesment of Sodium Benzoate Concentration in Doogh Distributed in Isfahan, Iran
بررسی غلظت بنزوات سدیم در دوغ‌های توزیع شده در سطح عرضه شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical Activity Status of Employees of Governmental Departments in Hamadan, Iran: An Application of the Transtheoretical Model
وضعیت فعالیت فیزیکی کارکنان اداره‌های شهر همدان: کاربردی از سازه مراحل تغییر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Efficiency of Magnetic Iron Oxide Absorbents in the Removal of Navy Blue CE-RN Textile Dyes from Aqueous Solutions
بررسی راندمان جاذب مگنتیک اکسید آهن در حذف رنگ نساجی Navy Blue CE-RN از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Prevalence of Depression and its Associated Factors in Students of Shiraz University of Medical Sciences, Iran
بررسی شیوع افسردگی و تعیین همبسته‌های آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of Using Complementary Medicine by Pregnant Women Referred to Health Centers in Isfahan City, Iran, 2013
وضعیت استفاده از طب مکمل در خانم‌های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اصفهان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compliance Study of Safe Environment Standards in Selected Hospitals of Shiraz University of Medical Sciences, Iran
بررسی میزان تحقق استانداردهای محیط ایمن در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between the Internet Addiction and Students’ Social Self-Efficacy, Identity Styles and Gender Differences
ارتباط اعتیاد به اینترنت با خودکارامدی اجتماعی، سبک‌های هویت و تفاوت‌های جنسیتی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of the Removal of Fluoride from Drinking Water Using Mendon Bauxite Mine: Case Study on Kuhbonan Water, Kerman, Iran
بررسی حذف فلوراید از آب آشامیدنی با بوکسیت معدن مندون: مطالعه موردی آب منطقه کوهبنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Mental Health of Medical Students in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, Based on Demographic Variables
پیش‌بینی سطح سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس متغیرهای جمعیت ‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on High-School Students’ Knowledge about the AIDS in Ashkhane City, Iran, 2012, Applying Health Belief Model
بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر آشخانه در زمینه ایدز در سال 1391: کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2016-1)


Evaluation of Dental Solid Waste Management in Yasuj, Iran
ارزیابی نحوه مدیریت زباله‌های دندان‌پزشکی شهر یاسوج، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Relationship between Self-efficacy and Meal Frequency in Overweight and Obese Female Students of Middle Schools of Shahinshahr, Iran
بررسی رابطه بین خودکارامدی با مصرف وعده‌های غذایی در دختران دانش‌آموز دارای اضافه وزن و مبتلا به چاقی مدارس راهنمایی شهر شاهین‌شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Green Management Strategy for Energy, Wastewater, and Air Pollutants Control Systems in Educational Hospitals of Yazd, Iran, in 2013
استراتژی مدیریت سبز برای سیستم‌های انرژی، فاضلاب و کنترل آلاینده‌های هوا در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Relative Incidence Risk of Esophageal Cancer in Iranian Counties by the Use of the Bayesian Space-Time Multilevel Model
تعیین خطر نسبی بروز سرطان مری در شهرستان‌های ایران با استفاده از مدل چند سطحی بیزی مکانی- زمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Drying Methods on Nutritional Properties of Agaricus Blazei
تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن بر خصوصیات تغذیه‌ای قارچ خوراکی- دارویی Agaricus blazei
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Respondent Driven Sampling: A New Approach to Sampling Rare and Hidden Diseases
نمونه‌گیری پاسخگو محور، رویکردی نوین در نمونه‌گیری از بیماری‌های نادر و پنهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Readmission of Patients with Type II Diabetes to Selected Hospitals in Kermanshah, Iran
عوامل مؤثر بر بستری مجدد بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در بیمارستان‌های منتخب شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Effect of Electronic Education on Breastfeeding Knowledge in the Postpartum Period
بررسی تأثیر بسته آموزش الکترونیک بر آگاهی شیردهی مادران در دوره پس از زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Factors Affecting Self-medication and its Pattern among Students of Tabriz University of Medical Sciences, Iran, in 2012
بررسی عوامل مؤثر بر مصرف خودسرانه دارو و الگوی مصرف داروهای مرتبط در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Resistance Training on Occupational Performance Areas and Depression Score of Tertiary-Educated Individuals Aged between 22 and 45 in Isfahan, Iran
بررسی تأثیر ورزش‌های مقاومتی بر حوزه‌های عملکرد کاری و نمره افسردگی در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exposure to Particulate Matter of Less than 10 Microns and its Effect on Respiratory and Cardiovascular Diseases in Isfahan, Iran in 2013
مواجهه با ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و تأثیر آن در بروز بیماری‌های تنفسی و قلبی- عروقی در هوای شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Formaldehyde Dispersion in Zarghan, Iran, Using Passive Sampling and Geographic Information System Software
بررسی پراکنش گاز فرمالدهید در شهر زرقان به روش غیر فعال، با استفاده از نرم‌افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Ergonomic Risk Factors of Repetitive Tasks among Handicraft Workers in Isfahan, Iran, Using the Assessment of Repetitive Tasks tool
ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی وظایف تکراری در شاغلان صنایع دستی شهر اصفهان با استفاده از روش ارزیابی وظایف تکراری (ART)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Ethylene Dichloride Concentration on the Methanogenic Activity of Anaerobic Biomass
تأثیر غلظت اتیلن‌دی‌کلراید بر روی متان‌سازی بیومس بی‌هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of the Pattern of Energy Drinks Consumption and its Associated Factors among College Students
بررسی الگوی مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا و فاکتورهای مرتبط در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Role of Pad Isolator in Transmitted Vibration Reduction in the Body of the Duct and Fan Base of Ventilation Systems
بررسی نقش ایزولاتور صفحه‌ای در کاهش میزان ارتعاشات منتقله در بدنه کانال و پایه فن سیستم تهویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Noise Pollution and Traffic Noise Index Using Geographical Information System in the Main Streets of Kashan, Iran
بررسی آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در خیابان‌های اصلی شهر کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Effect of Biorhythm on Occupational Accidents in the Metal Industry
بررسی تأثیر دوره‌های زیستی بر وقوع حوادث شغلی در صنایع فلزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Mental Disorders and Burnout in Health Practitioners
ارتباط بین علایم اختلالات روانی و فرسودگی شغلی در کارکنان بهداشتی و درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Frequency of Occupational Injuries and Knowledge of Standard Precautions among Laboratory Staff and Nurses
بررسی فراوانی آسیب‌های شغلی و آگاهی از احتیاط‌های استاندارد در کارکنان آزمایشگاه و پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2015-10)


Investigatethe photocatalytic activity of titanium dioxide combined with the zeolite at safranin dye removal in the water
بررسی فعالیت فتوکاتالیستی تیتانیم دی اکسید ترکیب شده با زئولیت در حذف رنگ سافرانین در آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Horizontal Roughing Filter Efficiency to Improve the Quality of Effluent from Boukan Polishing Pond Following Aerated Lagoons
بررسی کارایی صافی دانه درشتِ با جریان افقی در ارتقای کیفیت پساب خروجی از زلالسازِ لاگون‌های با هوادهی بوکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Children Ever Born for 15-49 Year -Old Women in Semnan Using Poisson Regression
عوامل مؤثر بر تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده زنان 15- 49 ساله استان سمنان با استفاده از رگرسیون پواسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on Ecological Regression Models in Breast Cancer Risk in Iran, 2005- 2008
مقایسه‎ی مدل‎های رگرسیون اکولوژیکی فضایی بیزی در بررسی بروز سرطان‎ سینه در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exposure Estimation to Tartrazine through Traditional Hard Candies (Nabat and Poulaki) in Iran, Isfahan Province
ارزیابی مواجهه با رنگ تارتارازین به روش احتمالی از طریق مصرف شیرینی های سنتی ( نبات و پولکی ) در استان اصفهان.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Appropriate Strategy for Protecting the Organizational Assets in Crisis Management By AHP-SWOT Approach
انتخاب راهبرد مناسب حفاظت از سرمایه های سازمانی در مدیریت بحران با رویکرد تلفیقی SWOT و AHP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative study on removal of reactive black 5 using Electrocoagulation and Electrocoagulation/Flotation Processes in aqueous solution
مقایسه کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی و انعقاد الکتریکی –شناورسازی در حذف رنگ راکتیو بلک 5 در محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of factors associated with fruit daily consumption among elementary school male students based on the Theory of Planned Behavior
بررسی عوامل مرتبط با مصرف روزانه میوه در دانش‌آموزان پسر ابتدایی بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of dentistry noise exposure in different parts of the great centers of Dentistry, Tehran
بررسی میزان مواجهه دندان‌پزشکان با سر و صدا در بخش‌های مختلف یکی از مراکز بزرگ دندان‌پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sound pressure level tools design used in occupational health by means of Labview software
طراحی ابزارهای صداسنجی در بهداشت حرفه ای با استفاده از نرم افزار لب ویو (Labview)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating of Job Burnout among Health Workers in health houses of Esfahan 1health center in 2013
بررسی فرسودگی شغلی بهورزان شاغل در خانه های بهداشت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of wellness among patients with type 2 diabetes referred to diabetes units under coverage of Tehran University of Medical Sciences health centers
بررسی احساس خوب داشتن در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 مراجعه‌کننده به واحدهای دیابت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between spicy food intake and functional dyspepsia among Iranian adults
ارتباط بین مصرف غذاهای ادویه دار و سوءهاضمه عملکردی در بزرگسالان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early maladaptive schemas in borderline personality disorders patients
طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of oral health care in pregnant women based On theory of planned behavior
بررسی پیشگویی‌کننده‌های مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The review of screening’s index in programme of mental health integration in health networks of Esfahan and compared with country index
بررسی شاخص های بیماریابی در برنامه ادغام بهداشت روان در سیستم شبکه های بهداشتی استان اصفهان1380الی1385 ومقایسه آن با استانداردهای کشوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between nitrate in drinking water and gastric cancer in the Isfahan province
بررسی ارتباط بین نیترات آب آشامیدنی و شیوع سرطان معده در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on breast cancer status in Kurdistan province on Medical Geography viewpoint During 2006 - 2010
بررسی وضعیت سرطان پستان در استان کردستان با دیدگاه جغرافیای پزشکی طی سال‌های 1385 الی 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance assessment of computer-aided diagnosis systems: A review of methodologies
روش‌های ارزیابی سیستم‌های رایانه‌ای تشخیصی پزشکی: مروری بر روش‌های موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2015-6)


Effect of promotional-training program to reduce the consumption of fast food Case study: Showing promotional Ads, brochures and Counseling to students in Sama primary school
بررسی اثربرنامه های ترویجی-آموزشی بر میزان کاهش مصرف غذای آماده (مطالعه موردی : ارائه کلیپ ،بروشور و مشاوره به دانش آموزان دبستان سما)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Bayesian semi-parametric approach to regression clustering of Iranian children and adolescence based on risk of cardiovascular disease and diabetes
رویکرد نیمه‌پارامتری بیزی به خوشه‌بندی رگرسیونی کودکان و نوجوانان ایرانی بر اساس ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی و دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of solid phase extraction method based on nano-zeolite Y to measure the amounts of trace heavy metals cadmium(Cd2 +) and Cr(Cr6 +) from aqueous solutions
کاربرد روش استخراج فاز جامد بر پایه نانوزئولیت Y برای سنجش مقادیر جزیی فلزات سنگین کادمیم Cd2+)) و کروم ) Cr6+ ( ازمحلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of carbon activated with NH4Cl for Cr(VI) removal from the contaminated waters: kinetic and isotherm
کاربرد کربن فعال شده با کلرید آمونیوم (NAC) در حذف کروم شش ظرفیتی از آب‌های آلوده: بررسی سینتیک و ایزوترم جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Efficacy of Activated Carbon Modified with Zinc Oxide Nanoparticles to Remove Methylene Blue Dye from Synthetic Wastewater: Kinetic and Isotherm Study
بررسی کارایی کربن فعال اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی در حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب سنتتیک: مطالعه کینتیک و ایزوترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between tooth loss and risk of irritable bowel syndrome in Iranian adults
ارتباط بین از دست‌دهی دندان و سندرم روده تحریک‌پذیر در بزرگسالان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management and optimization of Injection rate of chlorine in water distribution networks using water Gems v3/0
مدیریت و بهینه‌سازی میزان تزریق کلر در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از مدل Water Gems v3/0
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparsion of Classical Discriminant Methods with Artificial Neural Network Using Different Algoritm to the Diagnosis of Myocardial Infarction
مقایسه‌ی روش های ممیزی کلاسیک با شبکه ی عصبی مصنوعی به وسیله چند الگوریتم مختلف در تشخیص بیماری انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job stress and its relationship with organizational commitment and job performance among the prison staff of Ilam province
بررسی وضعیت استرس شغلی و رابطه آن با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در بین کارکنان سازمان زندان های استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the environmental sound level and the noise exposure in a steel Industry
ارزیابی تراز صدای محیطی و میزان مواجهه با صدا در یک صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Serum 25-hydroxyvitamin D concentration and Markers of Metabolic Syndrome in adult women
غلظت ویتامین D سرم با شاخص‌های سندرم متابولیک در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Undrestanding stress experiences and coping strategies among primary school teachers
تبیین تجارب استرس و استراتژی‌های سازگاری در معلمان زن مقطع ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between job stress and traffic accidents with shiftwork in urban agency drivers of Yazd city
رابطه استرس شغلی و سابقه حوادث ترافیکی با نوبت کاری در رانندگان آژانس های درون شهری یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Health Belief Model Constructs with Regard to AIDS Preventive Behaviors among Addicts
ارتباط بین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در معتادین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of physical activity by Gender and RBMI in overweight and obese students
توزیع مقدار فعالیت بدنی بر اساس جنسیت و شاخص توده‌ی بدنی نسبی در دانش‌آموزان دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abs the Relation between Self-efficiency and Emotional Intelligence with Achievement Motivation amongUniversity Students
بررسی رابطه خودکارآمدی و هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on use of Absorptive silencer in reduction Low-frequency noise Iranian axial fan
بررسی تأثیر استفاده از سایلنسر جذبی در کاهش صدای فرکانس پایین فن محوری ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational intervention on knowledge and attitude of students in Izeh about cardiovascular disease: Application of the Health Belief Model
تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دانش‌آموزان شهر ایذه در مورد بیماری‌های قلب و عروق: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between perceived social supports and demographic characteristics in cancer patients who Undergo Chemotherapy
ارتباط حمایت اجتماعی درک شده با مشخصات دموگرافیک دربیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increased Insurance Agency Payments for Diagnostic Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Potential Factors Affecting It
افزایش پرداخت سازمان های بیمه برای خدمات تشخیصی تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI) و عوامل مؤثر در آن : مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2015-4)


Joint frailty models for over time modeling recurrent events and a final event using penalized likelihood estimation method and its application in medical data
مدل‎های شکنندگی توام برای مدل‎بندی همزمان پیشامدهای بازگشتی و یک رخداد نهایی با استفاده از روش برآوردیابی ماکزیمم درستنمایی تاوانیده و کاربرد آن در داده‌های پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Lead concentration in individuals′ nail as biological indicator
بررسی غلظت سرب در ناخن افراد به عنوان نشانگر زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effective factors on occupational stress in firefighting personnel
بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغلی در پرسنل آتش نشانی (یک مطالعه مقطعی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The spatial analysis of the environmental and climatic factors’ effects on skin cancerCase study: Isfahan province
تحلیل فضایی اثرات عوامل محیطی و اقلیمی بر بیماری سرطان پوست در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An evaluation of the phytate content of some selected breads in Isfahan
بررسی میانگین فیتات درانواع نان درشهرستان اصفهان درسال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian Analysis of the Factors Affecting the Interval between Blood Donations Using Cox's Shared Frailty Model: A Cross-sectional Study on a Sample of Blood Donors in Iran
شناسایی عوامل مؤثر بر فواصل زمانی میان اهداهای خون با بکارگیری مدل شکنندگی مشترک کاکس به روش بیزی: یک مطالعه مقطعی بر حسب نمونه‌ای از افراد مراجعه‌کننده به مراکز انتقال خون در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors the Fertility Behavior in Shahr-e-Kord
تعیین عوامل مؤثر بر رفتار باروری در شهرستان شهرکرد سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lead removal from battery industry synthetic wastewater by nano maghemite
حذف سرب از پساب فاضلاب سنتتیک صنایع باتری سازی توسط نانوذرات مگهمایت ( Fe2O3-)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment tasks of customer relationship management in selected hospitals of Isfahan city
بررسی وظایف و آثار مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility using of advanced oxidation process (O3/H2O2) on diclofenac impact on the specific methanogenic activity of anaerobic biomass
امکان سنجی استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته (O3/H2O2) بر روی تأثیر داروی دیکلوفناک بر فعالیت متان سازی ویژه جرم زیستی بیهوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of absenteeism and its effective factors in the industry of Mazandaran province in 2007-2012
بررسی میزان شیوع غیبت از کار و عوامل مؤثر برآن در یکی از صنایع استان مازندران در سال‌های 1386 تا 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The adaptation of IUD insertion and Vasectomy in Health Centre No.2 of Isfahan with good infection control criteria and related factors
میزان انطباق واحدهای مامایی و وازکتومی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان با معیارهای مطلوب کنترل عفونت این مرکز و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of the relationship between shift work and job burnout in nurse staff of Alzahra hospital application maslach’s burnout questionnaire
بررسی ارتباط بین نوبت کاری و فرسودگی شغلی در کارمندان پرستار بیمارستان الزهرا با کاربرد پرسش‌نامه فرسودگی مسلش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Dysfunctional attitudes and its´ relationship with stress, anxiety and depression in breast cancer patients
نگرش‌های ناکارآمد و ارتباط آن با استرس، اضطراب و افسردگی در مبتلایان به سرطان‌ پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of predictors osteoporosis preventive behaviors among women in Fasa: Integrated of the Health Belief Model and Social Cognitive Theory
بررسی پیشگویی‌کننده‌های رفتارهای پیشگیری‌کننده ازپوکی استخوان در زنان شهر فسا:تلفیقی ازمدل اعتقاد بهداشتی وتئوری شناختی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of health education program on femail nursses stress
تأثیر برنامه آموزش سلامت بر استرس شغلی پرستاران زن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on association between self-efficacy, perceived barriers and social supports with health promoting behaviors in elderly in Dena city
بررسی ارتباط میان خودکارآمدی ، موانع و حمایت اجتماعی درک شده با رفتارهای ارتقا دهنده سلامت سالمندان شهرستان دنا در سال 1391-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between structural and contextual dimensions in organizational structure of ZahedanKhatamolanbia hospital
بررسی رابطه بین ابعاد محتوایی و ابعاد ساختاری در ساختار سازمانی بیمارستان خاتم زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic review study of Aflatoxin M1 level in milk and it's dairy products in Iran
مروری نظام‌مند بر فراوانی آفلاتوکسینM1 در شیر و سایر فرآورده های لبنی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Factors Affecting TetracyclineAntibioticResidues in Eggs: Review of Current Evidence
بررسی فاکتورهای مؤثر بر باقیمانده آنتی بیوتیک تتراسایکلین در تخم مرغ: مروری بر شواهد موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2015-1)


The Effects of Organizational Identify, Self Concept and Organizational Values on Organizational Silence Employees (Case Study: Hazrate Zahra Hospital)
عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: بیمارستان حضرت زهرا (س) اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of knowledge, attitude, and Behavior of students in Shiraz University of Medical Sciences about the ‎recycling of solid waste‎ in 2012
بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره ‌بازیافت مواد زائد جامد در سال 1391‌
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rate of Research Self-Efficacy among Students of Isfahan University of Medical Sciences Based On Research Self-Efficacy Scale
میزان خودکارآمدی پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس مقیاس خودکارآمدی پژوهشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hot food based on peoples’ belief
غذاهای گرم برمبنای عقاید مردم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate Factors Affecting Corneal Graft Rejection in Keratoconus Using Bayesian Analysis of Bivariate Weibull Hazard Function Based on Clayton Copula
بررسی عوامل مؤثر بر دفع پیوند قرنیه در بیماران قوز قرنیه با بکارگیری مدل‌بندی بیزی خطر وایبول دومتغیره بر اساس تابع مفصل کلایتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detecting high risk cluster of Gastric cancer incidence in Iran by space-time scan statistic during 2005 to 2009
شناسایی خوشه‌های پرخطر موارد بروز سرطان معده در ایران با استفاده از آماره کاوشی فضا-زمان طی سال‌های 1388-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship mental workload with musculoskeletal disorders among Alzahra hospital nurses by NASA-TLX index and CMDQ
بررسی ارتباط بار کاری ذهنی با اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرستاران بیمارستان الزهرا با استفاده از شاخص بار کاری NASAو CMDQ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance evaluation of sodium dodecyl sulfate aqueous solutions absorption in montmorillonite soil
بررسی کارایی خاک مونتموریونیت در جذب سدیم دودسیل سولفات از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of PRECEDE model for health education on anxiety of nurses employed in hospitals of Arak University of Medical Sciences: application of PRECEDE model constructs Anxiety of nurses and PRECEDE model.
بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک: کاربرد مدل پرسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on relationship betweenclimate typesof Isfahan and mortalitycaused byrespiratory systemdiseases
ارتباط میان گونه هواها‌ی شهر اصفهان و مرگ و میر ناشی از بیماری‌های دستگاه تنفسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women's knowledge and beliefs about mammography based on HBM constructs
آگاهی و باورهای زنان در خصوص ماموگرافی بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring factors affecting grip strength base on ASHT (American society of hand therapists
اندازه‌گیری فاکتورهای مؤثر بر نیروی چنگش بر اساس استاندارد پیشنهادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise reduction efficiency of Helmholtz resonator in simulated channel of HVAC system
ارزیابی کارایی جاذب هلمهولتز طراحی شده در کاهش صدای فرکانس پایین ناشی از کانال های هوا و سیستم‌های تهویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of two water supply systems (gravity distribution and direct pumping) from the viewpoint of pressure, leakage and quality of water using water Gems v3/0 model (Case study: Boroujen water supply network)
مقایسه سیستم‌های آبرسانی توزیع ثقلی و پمپاژ مستقیم از نظر فشار، نشت و کیفیت آب با استفاده از مدل water Gems v3/0 ( مطالعه موردی شبکه آبرسانی شهر بروجن )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gender and the four emotional intelligence skills
جنسیت و مهارت‌های چهارگانه هوش هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative Stress Index (RSI): Macro-Ergonomics Risk Assessment of jobs in textile industry
شاخص فشار نسبی : ارزیابی ریسک مشاغل صنایع نساجی از دیدگاه ماکروارگونومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional AssessmentofICU impatients in Alzahra Hospital
ارزیابی تغذیه ای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا در اصفهان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dietary glycemic index and glycemic load in relation to cardiovascular disease risk factors: A review of current evidence
ارتباط شاخص گلیسمیک و بار گلیسمیک رژیم غذایی با بیماریهای قلبی عروقی: مروری بر شواهد اپیدمیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2014-10)


Bioaccumulation and Exposure Assessment of Lead and Cadmium Due to Consumption of Penaeus semisulcatus A Post-market Surveillance in Tehran 2012
ارزیابی پتانسیل تجمع زیستی و میزان مواجهه با سرب و کادمیوم ناشی از مصرف میگوی ببری سبزدر شهر تهران در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of the daily intake rate of antioxidants' nutrients and their relation to Preeclampsia among Pregnant Women from Tehran in 2012
بررسی میزان دریافت روزانه مواد مغذی حاوی حاوی آنتی اکسیدان و ارتباط آن با وقوع پره اکلامپسی در زنان باردار شهر تهران در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of conventional slow sand and modified filters with recycled crushed glass media in removal of Turbidity and Total and Fecal coliforms from water resources
مقایسه کارایی صافی ماسه‌ای کند متداول با صافی اصلاح شده با بستر شیشه بازیافتی خرد شده در حذف کدورت و کلیفرم‌های کل و مدفوعی از منابع آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Relationship Among Wet Bulb Globe Temperature index , Oral Temperature & Heat Strain Scoring Index In Bakers of Isfahan
ارزیابی میزان مواجهه با گرما در کارگران نانوایی‌های شهر اصفهان با کاربرد شاخص دمای تر گویسان، شاخص نمره استرین گرمایی و دمای دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the effect of physical activity on musculoskeletal discomforts among one of the handicraft industries
بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی در شاغلین یکی از صنایع دستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A computer-aided Diagnosis System for the Prediction of Overweighs Using Life Style Factors, Socio-economic Status and Family History of Disorders in Children
طراحی سیستم تشخیصی هوشمند به‌منظور پیش‌بینی چاقی در کودکان با استفاده از عوامل شیوه زندگی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی و اطلاعات وراثتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bayesian Analysis of Zero-Inflated Count Regression Models and their Application to Analyzing the Number of Return to Blood Donation
تحلیل مدل‌های رگرسیون شمارشی با صفر انباشته به روش بیز و بکارگیری آن‌ها در شناسایی عوامل مؤثر بر تعداد دفعات اهدای مجدد خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation of Organizational Health Indicators and organizational
رابطه شاخص‌های سلامت سازمانی و اثربخشی سازمان در نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Self Efficacy with Health Belief Model component among type 2 diabetic patients referee to Iranian Diabetes Association in 2012-2013
ارتباط خودکارامدی با سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در بین بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه‌کننده به انجمن دیابت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the effects of Islam-based cognitive-behavioral couple therapy on marital commitment
بررسی تأثیر آموزش زوج‌درمانی شناختی رفتاری اسلام‌محور بر تعهد زناشویی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a mathematical model for hospitals performance evaluation: an hybrid approach of FHNBSC, SAW and LINMAP
طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد بیمارستان ها با رویکرد تلفیقی ‌FHNBSC‌ ، ‌SAW‌ و ‌LINMAP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the relationship between attitudes and beliefs, influencing fast-food eating among students of Hamadan University of medical sciences
بررسی رابطه نگرش ،باور های هنجاری وباورهای کنترلی وخودکارآمدی دانشجویان نسبت به غذای آماده (فست فود) با شیوه های دموگرافیکی در دانشجویان علوم پزشکی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of psychoactive drugs use among adolescents and youth in Kermanshah city based on Theory of Planned Behavior
عوامل پیش‌بینی‌کننده مصرف مواد روان‌گردان در بین نوجوانان و جوانان شهر کرمانشاه با بهره‌گیری از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of gaseous toluene by using of the photocatalytic activity of TiO2 coated on foam nickel metal
حذف تولوئن از هوا با استفاده از خاصیت فوتوکاتالیستی نانوذرات دی اکسید تیتانیم پوشش داده شده بر روی فوم فلزی نیکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate internet addiction and effective factors among students in Hormozgan University of Medical Sciences
بررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pre-fermentation and frozen storage on Frozen Sangak Dough Quality
اثر مدت پیش تخمیر و نگهداری به‌صورت منجمد بر کیفیت خمیر سنگک منجمد و نان حاصل از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of modified atmosphere packaging on physical and chemical properties of pomegranate arils during storage at the different temperatures
اثر بسته‌بندی تحت اتمسفر اصلاح شده بر خصوصیات فیزیکی و شمیایی دانه‌های انار طی نگهداری در دماهای متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between physiological strain index and wet bulb globe temperature index in women in the climate chamber
: بررسی رابطه شاخص‌های استرین فیزیولوژیکی (PSI ) و شاخص دمای تر گویسان(WBGT ) در زنان در اتاقک شرایط جوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of physical activity status in patients with type 2 diabetes based on Tran Theoretical model
بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی در بیماران دیابتی نوع 2 براساس سازه های الگوی مراحل تغییر رفتار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dietary antioxidants and periodontal disease
آنتی اکسیدان های رژیم غذایی و بیماری پریودنتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of dietary pattern on hyperglycemia and insulin resistance: a systematic review
نقش الگوی غذایی برهایپرگلایسمی ومقاومت به انسولین: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2014-6)


Aquifer vulnerability assessment using the DRASTIC model at new landfill site in Isfahan
ارزیابی آسیب پذیری آبخوان واقع در مکان جدید دفن پسماند شهری اصفهان بر اساس مدل دراستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Effect of Blended Educational Program Based on Health Belief Model on Adopting Preventive Behaviors in Alzheimer among Elders under Covering Ardebil Health Care Setting
بررسی تأثیر مداخله آموزشی ترکیبی مبتنی برمدل اعتقاد بهداشتی دراتخاذ رفتارهای پیشگیری‌کننده از آلزایمر در سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of bioaerosol concentration in the indoor environments
بررسی تراکم بیوآئروسل‌ها در هوای محیط‌های مختلف داخل ساختمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heavy metals in industrial wastewater especially chromium (VI) are considered as the main environmental pollutants
ارزیابی کارآیی فرایند الکتروشیمیایی در حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب مصنوعی با استفاده از الکترودهای آهن و کربن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uses of heat wrap therapy for the relief of patients acute low back pain
بررسی پیامدهای اجتماعی نازایی بر خانواده در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of duration of hot water bag usage on pain relief in the patients with acute low back pain
استفاده از کیسه آب گرم در تسکین درد بیماران مبتلا به کمردرد حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Prototype/Willingness Model in describe Ritalin abuse behavior among college students
کاربرد الگوی تصورات و تمایلات در توصیف رفتار سوء مصرف ریتالین در بین دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on reuse of Isfahan wastewater treatment plants effluent in Restricted Irrigation
بررسی قابلیت استفاده از پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب شهر اصفهان در آبیاری محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Marital Dissatisfaction in Couples with Wives Who Suffer From Premenstrual Syndrome in the City of Yazd
بررسی فراوانی نارضایتی زناشویی زوجین دارای همسران مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of microbiological quality of potable water distributed in buses of Karandish terminal
بررسی کیفیت میکروبی آب شرب مصرفی اتوبوس‌های بیرون شهری پایانه شهید کاراندیش شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between illness perceptions and nutritional knowledge with eating behaviors among Ardabil rural hypertensive patients
ارتباط سنجی درک از بیماری و آگاهی تغذیه‌ای با رفتار تغذیه‌ای در بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون در شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of essential amino acid in Rices consumed in Isfahan
مقایسه میزان اسیدهای آمینه ضروری موجود در انواع برنج مصرفی در شهر اصفهان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of mobile phone features among Students in Isfahan University of Medical Sciences
استفاده از امکانات جانبی فن آوری تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of solution- focused short-term approach on marital conflict decrease in Qom
تاثیر رویکرد کوتاه مدت راه حل- محور بر کاهش تعارضات زناشویی شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social capital among Tehran University of Medical Sciences students in 2011
سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of single-walled carbon nanotubes on adsorption of Reactive Red 198 from aqueous solutions
کاربرد نانولوله‌های کربنی تک‌جداره در جذب رنگ راکتیو قرمز 198 از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The benefits, barriers, self-efficacy and perceived severity of the brushing and flossing among patients admitted to medical units of School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, 2012
بررسی میزان استفاده از مسواک و نخ دندان بر اساس سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی توسط افراد مراجعه کننده به واحد درمانی دانشکده دنداتپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Low back pain and pelvic pain during pregnancy: prevalence and risk factors
بررسی انواع درد کمر ولگن در بارداری و ریسک فاکتورهای موثر بر ایجاد درد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط دریافت میوه و سبزی و سرطان کولورکتال: مروری بر شواهد موجود
ارتباط دریافت میوه و سبزی و سرطان کولورکتال: مروری بر شواهد موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping Spatial Variation of Disease using Classic and Bayesian Models
نقشه‌‌بندی تغییرات مکانی بیماری‌ها با استفاده از مد‌ل‌های کلاسیک و بیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2015-3)


The survey of job satisfaction of midwives worked in labor wards of Isfahan hospitals
بررسی رضایت شغلی ماماهای شاغل در بخش زایشگاه بیمارستان‌های شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of solution- focused short-term couple therapy on women’s marital adjustment in Qom
تاثیر رویکرد زوج درمانی کوتاه مدت راه حل– محور بر سازگاری زناشویی در زنان شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Trust in the provision of mental health
نقش توکل در تأمین سلامت روانی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The causes of statistical inconsistencies from the viewpoint of managers and statisticians in centers affiliated with Isfahan University of Medical Sciences
بررسی علل تناقضات آماری ازدیدگاه مدیران ومسئولان آمارمراکزوابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Quantity and Quality of leachate from different steps of municipal Solid Waste Composting in Windrow method
بررسی کمیت و کیفیت شیرابه تولیدی از مراحل مختلف فرایند تولید کمپوست زباله شهری به روش ویندرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A qualitative survey of five antibiotics in influent and effluent of a wastewater treatment plant in central plateau of Iran
بررسی کیفی وجود پنج آنتی بیوتیک در یک تصفیه خانه فاضلاب شهری واقع در منطقه مرکزی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social support and its effective factors in the Afghan immigrants in Savojbolagh County in 2012
حمایت اجتماعی و عوامل موثر بر آن‌ در مهاجران افغان شهرستان ساوجبلاغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی موانع ا نجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بررسی موانع ا نجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of three quality of life questionnaires in heart failure patients participating in cardiac rehabilitation
مقایسه سه پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی در برنامه بازتوانی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Neonatal Cholestasis in Shahid Sadoughi- Yazd Hospital: A SixYear Histopathologic Study
بررسی اپیدمیولوژیک کلستاز نوزادی در بیمارستان شهید صدوقی یزد: یک مطالعه گذشته نگر شش ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of patient safety culture among employees of healthcareproviders' hospitals in Tehran
ارزیابی فرهنگ ارائه‌دهندگان خدمات درمانی نسبت به ایمنی بیمار در میان کارکنان بیمارستان‌های شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the anxiety and depression among breast cancer patients referred to the specialized Isfahan hospital of cancer, Iran
بررسی وضعیت افسردگی و اضطراب در بین مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی سرطان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effective factors on organizational commitment dimensions in the view of physicians and sub physicians, inductee to service law Based on PESTEL model(Strategic approach)
رابطه مؤلفه‌های تعهد سازمانی با عوامل مدل پستل از دیدگاه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (رویکردی استراتژیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship among Emotional Intelligence in Isfahan University of Medical Science staffs with Organizational Justice
رابطه بین مولفه های هوش هیجانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ابعادعدالت سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job satisfaction and job stress among staff of health centers
رابطۀ بین رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان بهداشتی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 14 (2014-2)


Investigate the causes of maternal morbidity during 2006-2011 in Isfahan
بررسی علل مرگ و میر مادران در فاصله‌ ی سال ‌های 1390-1385 در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of psychotherapy training based on Frisch's theory on the quality of life of clients in Isfahan
بررسی اثربخشی آموزش روان‌درمانی مبتنی بر نظریه فِریش بر کیفیت زندگی مراجعان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive factors of relapse among patients treated with methadone maintenance treatment referred to addiction centers in Hamadan based on health belief model
پیش بینی عوامل موثر بر عود مصرف مواد مخدر در بین بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون درمراکز درمان اعتیاد شهر همدان با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Social Skills on Drug Abstinence Self-Efficacy amongst boys Students in Ahwaz City/Iran
تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خودکارآمدی پرهیز از مواد مخدر در نوجوانان پسر دبیرستان‌های اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational need assessments of employees affiliated to Dezful University of Medical Sciences regarding in-service educational courses
نیازسنجی آموزشی کارکنان تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی دزفول در زمینه دوره های آموزش ضمن خدمت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of an educational intervention based on planned behavior theory in promoting safe behaviors crossing the street in students
تأثیر آموزش بهداشت بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء رفتارهای ایمن عبور از خیابان در دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of education effect on knowledge and attitude of elementary schools principals in Borkhar city in establishment of environment and Health Safety Management system
بررسی میزان تأثیر آموزش بر دانش و نگرش مدیران مدارس ابتدایی شهرستان برخوار در زمینه استقرار سامانه مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست ( Health safety and Environmental Management System)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of education based on health belief model to prevent the arbitrary use of the drug in women referring to Health Centers sabzevar city
بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به منظور پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو در زنان شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey the level of awareness and safety performance of Among Staffs of Shiraz University of medical sciences about carbon monoxide poisoning
بررسی سطح آگاهی و عملکرد ایمنی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط با مسمومیت با گاز منواکسید کربن ( گاز گرفتگی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Educational Program Based on Health Belief Model on the Practice of Women about Pap Smear
تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد زنان در مورد پاپ اسمیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude and Persuasive Subjective Norms on retention in Methadone Treatment Maintenance
بررسی نگرش و هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده ماندگاری در درمان نگهدارنده با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of physicians’, nurses’ and patients’ awareness and attitude about patient’ bill of rights in Qom University of Medical Sciences-affiliated hospitals in 2011
بررسی میزان آگاهی و نگرش پزشکان،پرستاران و بیماران در خصوص منشورحقوق بیماران در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم در سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective clinical training in the perspective of medical trainees and interns
آموزش بالینی اثربخش از دیدگاه کارآموزان و کارورزان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the health action process approach to improve mothers' parenting skills
بررسی کاربرد رویکرد فرآیند عمل بهداشتی در ارتقای مهارت های فرزندپروری مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceived Barriers Related to Fecal Occult Blood Test for Colorectal Cancer Screening in Moderate Risk Individuals, Isfahan, Iran
موانع درک شده برای انجام تست خون مخفی در مدفوع جهت غربالگری سرطان کولورکتال از دیدگاه افراد در معرض خطر متوسط شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fruit and Vegetable-related Skill of Tehranian Adolescents: a Cross-sectional Study
بررسی مهارت نوجوانان 14-11 ساله شهر تهران در زمینه مصرف میوه و سبزی: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fathers’ Subjective Norms, Normative Beliefs and Motivation to Comply Regarding Prevention of Children Tendency toward Addictive Drugs
پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیاد آور: بررسی نقش هنجارهای ذهنی، اعتقادات هنجاری و انگیزه های اطاعت پدران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of Health Belief Model (HBM) constructs regarding pregnancy anxiety in nuliparous women
بررسی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در خصوص اضطراب بارداری در زنان باردار نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of knowledge, attitude and protective behaviors of teachers against dust phenomenon based on the health belief model
ارزیابی آگاهی، نگرش و رفتار آموزگاران در مورد رفتارهای محافظت کننده در مواجهه با پدیده گرد و غبار بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between motivational function of head nurses with mental health of nurses
بررسی همبستگی عملکرد انگیزشی سرپرستاران با سلامت روان پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of couple group training based on communicative therapy approach on increasing Qom women's marital adaptability
تأثیر آموزش گروهی زوجین براساس رویکرد ارتباط درمانی برافزایش سازگاری زناشویی زنان شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Checking the relationship between physicians' communication skills and outpatients’ satisfaction in the clinics of Isfahan Al-Zahra (S) Hospital in 2011
رابطه ی مهارت های ارتباطی پزشکان و میزان رضایت بیماران سرپایی در درمانگاه های بیمارستان الزهرا سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 13 (2013-12)


The association between major dietary pattern and diabetes type 2
بررسی رابطه الگوهای غذایی غالب با دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentration of fluoride intake through water and tea consumption in Qom city residents in 2012; a cross-sectional study
بررسی غلظت فلوراید دریافتی از طریق آب و چای مصرفی در ساکنین شهر قم در سال 1391؛ یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-diabetic effect of Prosopis farcta (Bank & Soland) J.F.Macbar extract in rats
بررسی اثر ضد دیابت عصاره ریشه گیاه کهور (Bank & Soland) J.F.Macbar Prosopis farcta در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of purslane seeds on glycemic status and lipid profiles of type 2 diabetic patients: a randomized controlled cross-over trial
بررسی اثر مصرف دانه خرفه بر شاخص‌های گلیسمیک و فراسنج‌های لیپیدی سرم در بیماران دیابتی نوع دو: کارآزمایی بالینی متقاطع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial effect of Saturejaba chtiarica essential oil in ground beef contaminated with pseudomonas aeruginosa during refrigerated period
خواص ضد باکتریایی اسانس مرزه بختیاری بر جمعیت میکروبی گوشت چرخ شده گاو تلقیح شده با سودوموناس آئروژینوزا طی دوره نگهداری در یخچال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lactobacillus plantarum A7 (KC355240.1) on cholesterol-level in vitro
بررسی قابلیت کاهش کلسترول توسط سویه لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 (KC355240.1)با قابلیت پروبیوتیکی در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Aflatoxin M1 Contamination in Iranian White Cheese Produced by Isfahan Dairy Factories using ELISA Technique
بررسی آلودگی به آفلاتوکسینM1 در پنیرهای سفید ایرانی شهر اصفهان به روش الایزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dough Thickness and Pre-fermentation on Frozen Sangak Dough and Its Bread Quality
اثر ضخامت خمیر و پیش تخمیر بر کیفیت خمیر منجمد سنگک و نان حاصل از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of factors associated with fruit and vegetable Consumption among high school students’ using the Theory of Planned Behavior in Isfahan: 2011-2012
بررسی عوامل مرتبط با مصرف میوه و سبزیجات در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده در سال تحصیلی 1392-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of Natamycin Content in Iranian Yoghurt Drink (Doogh) produced in dairy processing plants in Isfahan, Iran
بررسی محتوای نگهدارنده ناتامایسین در دوغ‌های تولیدی کارخانجات لبنی با وضعیت بهداشتی متفاوت در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the antibiotic consumption pattern in the production of animal originated food in Iran and its comparison to other countries
بررسی الگوی مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در تولید فراورده‌های غذایی با منشا دام و طیور در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meat consumption pattern and priorities in Unban families in Isfahan- Iran
الگو و اولویت‌های مصرف گوشت در خانواده‌های متوسط شهری– اصفهان، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carbohydrate intake and hypertriglyceridemia waist phenotype among Lenjan female teachers
ارتباط مصرف کربوهیدرات رژیم غذایی و فنوتیپ دور کمر هیپرتری گلیسریدمیک در زنان معلم شهرستان لنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of diets and low-density on weight maintenance Lesser and risk of cardiovascular disease
بررسی اثر مصرف رژیم با دانسیته پایین برروی حفظ وزن کاهش‌یافته و خطر بروز بیماری‌های قلبی و عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sour tea consumption (Hibiscus sabdariffa L.) on the lipid profile in dyslipidemic subjects
تأثیر مصرف چای‌ترش بر پروفایل ‌لیپیدی افراد مبتلا به دیس‌لیپیدمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of vitamin D supplementation on hs-CRP, metabolic profile and oxidative stress in pregnant women: a double blind randomized controlled clinical trial
اثر مکمل یاری با ویتامین D بر روی پروتئین واکنشگر با حساسیت بالاhs-CRP، پروفایل متابولیکی و استرس اکسیداتیو در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Food Groups and Adult Gliomas: A case-control study in adult with gliomas
بررسی اثر مصرف گروه های غذایی و گلیومای بزرگسالان: مطالعه مورد-شاهدی گلیومای بزرگسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Frequency of Clostridium difficile in Processing steps of hamburger
میزان فراوانی کلستریدیوم دیفیسیل در فرایند تولید فراورده گوشتی همبرگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of omega3 on weight, waist and hip and relation with visfatin Vs placebo in patient with type2 diabetes
بررسی اثر امگا3 در مقایسه با پلاسبو بر تغییرات وزن و دور کمر، دور باسن و ارتباط آن با ویسفاتین در بیماران دیابتی نوع2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tea drinking and bone mineral density among postmepausal women referring to Bone Densitometry Center- Isfahan, Iran
بررسی ارتباط نوشیدن چای با تراکم املاح استخوانی در زنان یائسه مراجعه‌کننده به مرکز پوکی استخوان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vitamin C supplementation on aerobic and nonaerobic performance in female handball players
اثر مصرف مکمل اسکوربیک اسید برتوان هوازی و بی هوازی بازیکنان هند بال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between western dietary pattern and the risk of metabolic syndrome
بررسی ارتباط الگوی غذایی شبه غربی و خطر ابتلا به سندرم متابولیک در بزرگسالان شهر خرم‎آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cooking elements affecting on heavy metal concentration in rice
عوامل پخت تاثیرگذار بر محتوای فلزات سنگین در برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Glucagon-like peptide -1 (GLP-1) in blood sugar regulation and type II diabetes: a systematic review
پپتید-1 شبه گلوکاگون (1-GLP) در تنطیم قند خون و درمان دیابت نوع دو: مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 12 (2014-2)


Assessment of the effect of short-term exposure with vibration in different acceleration and frequencies of 3-7Hz on cognitive abilities attention
بررسی اثر کوتاه مدت مواجهه با ارتعاش با شتاب‌های مختلف در فرکانس 7-3 هرتز بر روی توانایی های شناختی توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Toluene from the Airflow Using Catalytic Ozonation
حذف تولوئن از هوا با استفاده از فرایند ازن زنی کاتالیزوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of xylene concentrations and effects of environmental parameters on the its concentration in cheap car in Iran
ارزیابی غلظت زایلن و بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر آن در خودروهای ارزان قیمت تولید ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the methods and motives of murder cases reported in summer 2013
بررسی روش ها و انگیزه‌ها در موارد قتل های گزارش شده در تابستان 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Development of an Ergonomic Kharak by using students’ anthropometric characteristics of Isfahan University of Art
طراحی و ساخت خرک ارگونومیک منطبق با مشخصات آنتروپومتریک دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of electromagnetic fields intensity and its relation with eyestrain users
ارزیابی شدت میدان های الکترومغناطیسی کامپیوتر های همراه وارتباط آن با خستگی چشم کاربران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of thermal comfort Alzahra hospital staffs and comparison with the ASHRAE Standard 55-2010
ارزیابی وضعیت آسایش حرارتی کارکنان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و مقایسه آن با استاندارد اشری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Energy Expenditure Using the Systematic Workload Estimation (SWE) Among Male Workers of a Steel Industry
برآورد انرژی مصرفی حین انجام کار به روش برآورد سیستماتیک بار کار (SWE) در کارگران مرد یک کارخانه تولید سازه های فلزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of relationship between job burnout and performance in East Azerbaijan’s health house workers
بررسی رابطه فرسودگی شغلی و عملکرد بهورزان خانه های بهداشت استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 11 (2014-1)


Study of Noise pollution in the blast furnace of a steel industry in order to noise control
بررسی آلودگی صدای کوره بلند در یک صنعت فولاد به منظور کنترل صدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of suicide in province of Bushehr in 2009
اپیدمیولوژی خودکشی در استان بوشهر سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of job groups and employees ability by using of Relative Stress Index (RSI) and Work Ability Index (WAI)
ارزیابی گروه های شغلی و توانایی کارکنان با استفاده از شاخص فشار نسبی (RSI) و شاخص توانایی کار(WAI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation impact of perceived social and religious support on health status of the elderly Women and Men
بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و مذهبی درک شده با وضعیت سلامت زنان و مردان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinate relation between perceived social capital with relevant factors among health workers in medical and health network of Rey city, Tehran, Iran
ارتباط‌ سنجی سرمایه اجتماعی درک‌شده و عوامل مرتبط با آن در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ultraviolet radiation emitted from compact fluorescent lamps
ارزیابی پرتو فرابنفش تابش شده از لامپ‌های فلورسنت فشرده (کم مصرف)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of unwanted pregnancy and its related factors in interruption method users in Gorgan health-care centers in 2010
شیوع بارداری ناخواسته و برخی عوامل مرتیط با آن در بین استفاده‌کنندگان روش منقطع پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی –درمانی شهرستان گرگان در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of fenton process for total organic carbon removal from aqueous solution includes amoxicillin antibiotic by using taguchi experimental design
بهینه سازی فرایند فنتون جهت حذف کل کربن آلی از محیط آبی حاوی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین با استفاده از روش آماری تاگوچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Knowledge, Risk perceptions and Behavioral intentions in the students of Isfahan University of Medical Sciences regarding Hepatitis B, 2012
بررسی آگاهی، خطر درک شده و قصد رفتاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص هپاتیت B، سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of leisure time emphasis's on physical activities on social capital (social norms, Participation) in Faculty Members of Esfahan University of Medical Sciences
بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت های بدنی بر سرمایه اجتماعی(هنجارهای اجتماعی، مشارکت) اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blind spots on Accreditation Program
نقاط کور در برنامه اعتباربخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on the review studies within the health domain
مروری بر انواع مطالعات مروری در حوزه سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 10 (2013-12)


The effects of biological and psychological traits of mothers on low birth weight in Isfahan province
بررسی تاثیر ریسک فاکتورهای زیستی و روانی مادران بر کم وزنی نوزادان در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of perceived barriers to physical activity in male and female high school students in Izeh in 2011 - 2012
بررسی موانع درک شده انجام فعالیت جسمانی در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهرستان ایذه در سال 1391- 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the infection facilitators in peripheral IV catheter in viewpoint of nurses in medical-surgical wards in hospitals, Isfahan University of medical sciences
بررسی عوامل زمینه‌ساز عفونت در کانولاهای وریدی محیطی از دیدگاه پرستاران در بخش‌های داخلی‌جراحی بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the isotherm and kinetics of lead and cadmium absorption from leachate of waste materials by natural sorbents
بررسی ایزوترم و سینتیک جذب سرب و کادمیوم از شیرابه زباله توسط جاذبهای طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using ASSURE Model on studying the knowledge and attitudes of Isfahan Medical University Faculty Members about Lesson Plan
به کارگیری مدل تضمین آموزش در بررسی آگاهی و نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد طرح درس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the effect of blended educational intervention on internet addiction preventing among female university students living in Tehran University of Medical Sciences dormitories: Application of Health Belief Model (HBM)
بررسی تاثیر مداخله آموزشی ترکیبی بر پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه‌های علوم پزشکی تهران : کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Factors affecting to predict mammography in employed women aged 35 years and older based on the Theory of planned behavior
بررسی عوامل مؤثر بر پیش‌بینی انجام ماموگرافی بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی در زنان شاغل 35 سال به بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the role of forgiveness in health and psychological well-being of students
بررسی نقش عفو در سلامت و بهزیستی روانشناختی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of three ergonomics intervention on work-related posture and musculoskeletal disorders in office workers (computer users) Gas Company of Isfahan
تاثیر 3 فاکتور مداخله ارگونومی روی وضعیت بدنی و اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان اداری (کاربران کامپیوتر)شرکت گاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of two education methods (lecture session and booklet) on nutritional knowledge, attitude and behavior in secondary school students Qom, 2012
مقایسه اثربخشی سخنرانی و جزوه آموزشی برآگاهی، نگرش و رفتار تغذیه‌ای دانش‌آموزان شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combined effect of noise and workload on heart rate changes in thermal comfort condition: A laboratory- controlled study
بررسی اثر توام صدا و بارکاری بر روی تغییرات ضربان قلب در شرایط اسایش حرارتی: یک مطالعه آزمایشگاهی تحت کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 9 (2013-11)


The survey of Theory of planned behavior constructs regarding girl student’s physical activity in Naein payame Noor University in 2012
بررسی سازه‌های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه پیام نور نایین در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparsion of the Activity Pattern of Lower Limb Muscles During Single Leg Drop Landing
مقایسه الگوی فعالیت عضلات اندام تحتانی قبل و بعد از فرود تک‌پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development an educational program in order to promote Skin Cancer Preventive behaviors using PRECEDE Model among students in Tehran City
ارائه برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید به منظور ارتقا رفتارهای پیشگیری‌کننده از سرطان پوست در دانش‌آموزان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Electrocoagulation process efficiency on Isfahan Composting plant Leachate treatment
بررسی کارایی فرایند الکتروکوآگولاسیون در تصفیه شیرابه حاصل از کارخانه کمپوست اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on demographic characteristics of referrals to medical genetic of Isfahan and it’s relation to family marriage in 2009
بررسی خصوصیات دموگرافیک مراجعه‌کنندگان به مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان و ارتباط آن با ازدواج خویشاوندی در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of aerobic capacity (vo2max) and physical activity levels of the boy students with method Strand
برآورد ظرفیت هوازی و تعیین سطح فعالیت بدنی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Heat strain and Human productivity in automotive assembly industry
بررسی رابطه بین استرین گرمایی و بهره وری نیروی انسانی در یک صنعت مونتاژ خودرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on effects of climate change on water and seafood quality
مروری بر تاثیر تغییرات آب و هوایی بر کیفیت آب و غذاهای دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 8 (2013-11)


evaluate the change in population of coliform bacteria and Salmonella spp. in composting process of municipal wastes
بررسی کارایی فرایند کمپوست سازی در حذف باکتری‌های شاخص و پاتوژن از مواد زاید شهری در کارخانه کمپوست شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 7 (2013-10)


Women's Attitude to Having Second Child and Factors Effecting on It
نگرش زنان شاغل به آوردن فرزند دوم وعوامل موثربرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Islamic Working Ethics Governing in the Health System in Isfahan University of Medical Sciences
بررسی میزان حاکمیت اخلاق کار اسلامی در نظام سلامت دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Teacher Evaluation Priorities from Viewpoint of the Faculty Members and Students of Lorestan University of Medical Sciences
بررسی مقایسه‌ای اولویت‌های ارزشیابی اساتید از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Abortion and Some Effective Factors Among of Women Referred to Zanjan City Hospitals
بررسی وضعیت سقط و برخی عوامل موثر بر آن در مراجعین بیمارستان‌های شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Relation Between Organizational Climate Components with Organizational Commitment Components Among Nurses in Selected Hospitals of TUMS
بررسی ارتباط مولفه‌های جو سازمانی با ابعاد تعهد سازمانی در پرستاران شاغل بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic Workplace Assessment and Survey of Musculoskeletal Injuries in a Generator Manufacturing Company
ارزیابی ارگونومیک محیط کار و بررسی شیوع آسیب‌های اسکلتی- عضلانی در یک شرکت ساخت و تولید ژنراتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mothers’ Knowledge and Attitude on Oral Health Preschool Children in Isfahan, Iran
بررسی آگاهی و نگرش مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان پیش دبستانی درشهراصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Relationship between spiritual wellbeing with Anxiety and Some Demographic Variables in Patients with Coronary Artery Disease
بررسی ارتباط سلامت ‌معنوی با اضطراب و برخی مشخصات دموگرافیک بیماران عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Relationship Between Job Stress and Job Satisfaction of Midwives Who Working in Isfahan Maternities
بررسی ارتباط بین استرس شغلی با رضایت شغلی در بین ماماهای شاغل در زایشگاه‌های شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Factors Affecting of Self-Burning Among Women
بررسی عوامل موثر بر خودسوزی در بین زنان (مطالعه موردی شهرستان‌های روانسر و جوانرود استان کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Correlations of Erectile Dysfunction with Depression in Patients with Chronic Hepatitis
بررسی ارتباط اختلال عملکرد جنسی و سطح افسردگی در مردان مبتلا به هپاتیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 6 (2013-9)


The Effectiveness of Implementing a Quality Management System (ISO 9001-2000) on Improvement in Shohada Hospital, Kermanshah, Iran
اجرای سیستم مدیریت کیفیت فراگیر (2000-9001 ISO) در ارتقای اثربخشی بیمارستان شهدای کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Domestic Violence and the Affecting Factors among Women in Isfahan, Iran
شیوع خشونت‌های خانگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Smoking and Noise-Induced Hearing Loss
تأثیر استعمال سیگار بر افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Organizational Culture and Staff Empowerment
رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان دانشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Dietary Habits among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Referee to Tehran University of Medical Sciences Affiliated Hospitals, Iran
بررسی عادات تغذیه‌ای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Mental Work Load in Nursing Critical Care Unit with National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX)
ارزیابی بار ذهنی کار در پرستاران بخش مراقبت ویژه با استفاده از شاخص بار ذهنی (NASA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Results of Pedometer-Based Data and International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)
بررسی ارتباط بین نتایج حاصل از قدم‌سنج با پرسش‌نامه بین‌المللی فعالیت بدنی IPAQ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How Do We Decline the Medicinal Errors and Refusal in Reporting Medication Errors in Nurses in Critical Coronary Unit? An Action-Research Study
چگونه بروز خطاهای دارویی و عدم گزارش آن توسط پرستاران را در بخش مرقبت‌های ویژه قلبی کاهش دهیم؟ یک مطالعه اقـدام پژوهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of Knowledge and Belief of Pre-University Male Students in Isfahan, Iran, on Smoking and Its Harmful Effects and the Prevalence of Smoking among Them
بررسی میزان آگاهی و باور دانش‌آموزان پسر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر اصفهان در خصوص استعمال سیگار و مضرات آن و شیوع مصرف سیگار در بین آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Postpartum Depression and Exclusive Breastfeeding
بررسی ارتباط افسردگی پس از زایمان با تغذیه انحصاری با شیرمادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Systematic Review of the Role of Sensory Stimulation in Level of Consciousness in Patients with Coma
بررسی نقش تحریکات حسی در تغییر سطح هوشیاری بیماران در وضعیت کما (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceptions of the Patients with Hypertension From Disease and Its Treatment: A Review Article
ادراک افراد مبتلا به پرفشاری خون از بیماری و درمان آن: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 5 (2013-8)


اندازه‌گیری و تحلیل راهکارهای کاهش زمان انتظار مراجعین به مراکز درمانی عمومی بر پایه‌ شبیه‌سازی
اندازه‌گیری و تحلیل راهکارهای کاهش زمان انتظار مراجعین به مراکز درمانی عمومی بر پایه‌ شبیه‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Literacy among Adults in Isfahan, Iran
بررسی سواد سلامت بزرگسالان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Self-Efficacy, Perceived Social Support and Quality of Life in Patients with Cardiovascular Diseases: A Cross-Sectional Study
ارتباط خودکارامدی عمومی و حمایت اجتماعی درک‌شده با کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8 Weeks Corrective Exercises on Musculoskeletal Disorders in Isfahan’s, Iran, Teachers with an Ergonomic Intervention
تأثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار معلمان شهر اصفهان با مداخله ارگونومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Noise Pollution in a Poultry Slaughterhouse
بررسی وضعیت آلودگی صوتی در یک کشتارگاه صنعتی مرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviewing the Prevalence of Depression and Associated Factors among Shift Workers in Tehran, Iran, Oil Refinery
بررسی فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط با آن در نوبت‌کاران پالایشگاه نفت تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Rate of Decay, Missing or Filled Teeth in Students Aged 7 to 11 Years in Shiraz, Iran, and its Association with Amount of Fluoride in Drinking Water
تعیین میزان DMFT در دانش‌آموزان 11-7 ساله شیراز و ارتباط آن با میزان فلوراید در آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Nutritional Status and Body Composition of Female Athletic Students in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, in 2011
بررسی وضعیت تغذیه و ترکیب بدن اعضای تیم‌های ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Needs of Intensive Care Unit Patient Families
بررسی نیازهای خانواده بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Relationships on Health Behavior in View of Imam Ali (PBUH)
بررسی نقش رفتار در روابط اجتماعی بر سلامت روح و روان از دیدگاه امام علی (ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soy Intake and Risk of Breast Cancer
دریافت سویا و خطر سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Suicide Prevention in Developing Countries: A Prioritized Requirement Issue
پیشگیری از خودکشی در کشورهای در حال توسعه: موضوعی در اولویت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2013-7)


Assessing the Impact of Shift Schedule Change from 12-Hour to 8-Hour Pattern on Prevalence of Health Problems in a Petrochemical Company
ارزیابی اثر تغییر برنامه نوبت کاری از نظام 12 ساعتی به نظام 8 ساعتی بر شیوع مشکلات بهداشتی در یک شرکت پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Overweight, Obesity and Central Obesity among Students of School of Medicine in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
شیوع چاقی و اضافه وزن در دانشجویان دانشکده پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Educational Programs to Promote Nutritional Knowledge in Type II Diabetes Patients based on Health Belief Model
اثربخشی برنامه آموزشی ارتقای آگاهی تغذیه‌ای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با بهره‌گیری از مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between the Social Support and Quality of Life of Patients with Multiple Sclerosis in Isfahan, Iran
بررسی ارتباط حمایت‌های اجتماعی با کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing Fruit and Vegetables Consumption among Elementary School Children
ارتقای مصرف میوه و سبزیجات در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Three Educational Interventions based on Health Belief Model on Mammography Screening Behaviors in Women above 40 Years in Isfahan, Iran
مقایسه تأثیر سه روش مداخله آموزشی بر اساس مدل باور بهداشتی بر انجام رفتار غربالگری ماموگرافی در زنان بالای 40 سال شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Cigarette Smoking based on Constructs of Health Belief Model in Pre-University Students in 2011 in Isfahan, Iran
عوامل مرتبط با مصرف سیگار بر اساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در دانش‌آموزان پسر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Enteroviruses in Biosolids
ردیابی آنتروویروس‌ها در لجن دفعی نهایی (Biosolids)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Silicosis and Related Factors among Workers of Stone Carving Workshops in Khomeinishahr, Iran
بررسی میزان شیوع بیماری سیلیکوزیس و برخی عوامل مرتبط با آن در کارگران شاغل در کارگاه‌های (سنگ‌تراشی) شهرستان خمینی شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Educational Program on Promotion of Smoking Preventive Behaviors in Adolescences
اثربخشی برنامه آموزشی در ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده مصرف سیگار در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviewing the Work and Family Conflict and its Association with Quality of Life among Clinical Nurses
بررسی وضعیت تضاد شغلی و تضاد خانواده و ارتباط آن با کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Omega Fatty Acids on Mental Disorders
اسیدهای چرب امگا 3 و درمان اختلالات روحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2013-6)


The Knowledge of Agricultural Ministry Experts on Organic Agriculture
بررسی دانش کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence and Factors Associated with Aggression among Adolescences of Yasuj, Iran
بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان شهر یاسوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Smoking among Adolescents: Examining the Role of Smoking Self-Identity in the Theory of Planned Behavior
پیشگویی مصرف سیگار در نوجوانان: ارزیابی هویت خود سیگار کشیدن در نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health and Exposure to Stressful Life Events of Nurses Working in Emergency Medical Service (ER 115)
بررسی وضعیت سلامت روان و میزان مواجهه با رویدادهای استرس‌زای زندگی در پرستاران شاغل در اورژانس 115
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exposure to High Noise Level on the Performance and Rate of Error in Manual Activities
ارزیابی مواجهه با صداهای تراز فشار صوت بالا بر عملکرد و میزان خطای انسان در انجام فعالیت‌های دستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Point Poisson Kriging and Empirical Bayesian Methods in Mapping of Gastrointestinal Cancer Incidence Rate in Iran
مقایسه روش‌های پواسن کریگینگ نقطه‌ای و بیز تجربی در تنظیم نقشه‌ میزان بروز سرطان گوارش در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research Barriers from the Perspective of Academic Members and Strategies for Confronting with These Barriers in Rafsanjan University of Medical Sciences, Iran
بررسی عوامل بازدارنده انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و ارایه طرحی برای مقابله با این عوامل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اسیدهای چرب امگا 3 و کبد چرب غیر الکلی
اسیدهای چرب امگا 3 و کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethics Role on Mental Health of the Society from the View Point of Nahj al-Balagha
بررسی نقش اخلاق بر سلامت روان در اجتماع از دیدگاه نهج البلاغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Short Sleep Duration on Body Weight: A Review on Evidences
تأثیر کم‌خوابی بر وزن بدن؛ مروری بر شواهد موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

لینولئیک اسید کنژوگه و سندرم متابولیک: مرور سیستماتیک
لینولئیک اسید کنژوگه و سندرم متابولیک: مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exercise on Appetite and Serum Ghrelin: Implications for Weight Control
بررسی تأثیر ورزش بر اشتها و میزان سرمی هورمون گرلین: پیشنهادهایی برای کنترل وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2013-5)


بررسی تأثیر بسته آموزشی کنترل مالاریا بر میزان مهارت‌های شناختی و عملکردی پزشکان استان سیستان و بلوچستان در سال 1388
بررسی تأثیر بسته آموزشی کنترل مالاریا بر میزان مهارت‌های شناختی و عملکردی پزشکان استان سیستان و بلوچستان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه مقدار نیترات در سبزیجات آبیاری شده با آب زاینده‌رود و آب چاه
مقایسه مقدار نیترات در سبزیجات آبیاری شده با آب زاینده‌رود و آب چاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Interventional Program based on Trans-Theoretical Model to Promote Regular Physical Activity in Office Workers
اثر بخشی برنامه مداخله ای بر مبنای مدل فرانظری در ارتقاء فعالیت بدنی منظم در کارکنان اداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting the Pattern of Occupational and Environmental Health Risk Assessment in Oil Products Transportation
ارایه الگوی ارزیابی ریسک‌های بهداشت حرفه‌ای و محیط در حمل و نقل فرآورده‌های نفتی با استفاده از تلفیق روش Failure mode and effect analysis (FMEA) با Analytical hierarchy process (AHP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Noise Exposure on Serum Cortisol and Some Blood Parameters in Steel Industry Workers
بررسی اثرات مواجهه با صدا بر میزان هورمون کورتیزول سرم و برخی پارامترهای خونی کارگران صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Effect of Fermentation on Anti-Oxidative Properties of Thermal Processed Milk and Soy Milk
مطالعه مقایسه‌ایی از اثر تخمیر بر قابلیت آنتی‌اکسیدانی شیر و شیر سویای حرارت دیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Stunting, Underweight and Wasting according to National Center for Health Statistics Criteria in Rural Children Aged under Six Years in Zahedan, Iran, in 2010
بررسی شیوع کوتاه قدی، کم‌وزنی و لاغری در کودکان روستایی زیر 6 سال زاهدان بر اساس معیارهای National Center for Health Statistic (NCHS) در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Educational Program Based on Trans-Theoretical Model on Rate of Physical Activity among Household Women in Zahedan, Iran
بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل فرانظری در میزان فعالیت جسمانی زنان خانه‌دار شهر زاهدان در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research Activities of Faculty Members of Rafsanjan University of Medical Sciences from 1995 to 2006
بررسی فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در طی سال‌های 85- 1375
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

چربی لبنیات و شاخص‌های لیپیدی خون
چربی لبنیات و شاخص‌های لیپیدی خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum Adiponectin Level and Lipid Profile
سطح آدیپونکتین سرم و میزان چربی‌های پلاسما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2013-4)


Analysis of Particulate Matter (PM10 and PM2.5) Concentration in Khorramabad City, Iran
بررسی میانگین مقادیر 10PM و 5/2PM موجود در هوای شهر خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی شدت روشنایی سالن‌های مطالعه خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ارزیابی شدت روشنایی سالن‌های مطالعه خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Gamma-Poisson, Lognormal, and BYM Models in Comparing Relative Risk of Suicide among Provinces of Ilam, Iran
به کارگیری مدل‌های بیزی، گاما-پوآسون، Lognormal و BYM در بررسی خطر نسبی خودکشی در شهرستان‌های استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Medication Errors and Refusal to Report Medication Errors from the Viewpoints of Nurses in Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran
بررسی اشتباهات دارویی و علل عدم گزارش آن از دیدگاه پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه ‌علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Iron Deficiency Anemia in Unwanted and High Risk Pregnancies in Isfahan Province, Iran
شیوع آنمی فقر آهن در زنان باردار با بارداری‌های ناخواسته و پرخطر در استان اصفهان و عوامل مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Occupational Stress And Its Relationship to Individual Characteristics in Tunneling Industry Workers
بررسی شیوع استرس شغلی و ارتباط آن با ویژگی‌های فردی در کارگران یک صنعت تونل‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Effective on Job Stress of Nurses Working in Emergency Wards
عوامل مؤثر بر استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش فوریت‌های پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Data Bank of Aerobic Capacity (VO2-max) in Male Industrial Workers of Shiraz, Iran, Based on Age
بانک اطلاعاتی ظرفیت هوازی (VO2-max) بر اساس سن کارگران مرد شاغل در بخش صنعت شهرستان شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case-control Study on Potato Consumption and Risk of Stroke among Iranians
مصرف سیب‌زمینی و خطر سکته مغزی: یک مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Polyunsaturated Fatty Acid Intake and Obesity and Abdominal Adiposity in Female Students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran
ارتباط دریافت اسیدهای چرب چند غیر اشباع (PUFA)، چاقی و چاقی شکمی در دختران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethics in Health Education: Are Health Educators Familiar with it?
اخلاق در آموزش بهداشت: آیا آموزش‌دهندگان بهداشت با آن آشنا هستند؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Polyunsaturated Fatty Acid Intake and Prostate Cancer
با سرطان پروستات PUFA بررسی ارتباط اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 7 (2013-2)


Assessing the Effect of Educational Program Based on Empowerment Model on HbA1C among Adolescents with Type 1 Diabetes
بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی توانمندسازی بر میزان HbA1C نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Stress Dimensions and Their Relationship to Musculoskeletal Disorders in Nurses
ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی- عضلانی در پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Leisure Time Activities of Faculty Members of Isfahan University of Medical Sciences, Iran; Emphasizing the Role of Sports and Healthy Recreational Activities
نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأکید بر نقش ورزش و تفریحات سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

-A Study of the Relationship between Indoor and Outdoor Particle Concentrations in Hafez Hospital in Shiraz, Iran
بررسی ارتباط بین غلظت ذرات معلق در هوای خارج و هوای داخل بیمارستان حافظ شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Effectiveness of Cognitive Behavioral Stress Management on the Stress, Anxiety, and Depression of Pregnant Women
بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Indoor Air Quality in an Office Building in Tehran
بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت هوای داخل در یک ساختمان اداری در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Degree of Development of the Health and Health Service Sector in Iranian Provinces in 2008
بررسی و مقایسه درجه توسعه یافتگی بخش بهداشت و خدمات بهداشتی استان‌های ایران در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Attitudes, Subjective Norms and Perceived Behavioral Control of College Students about Hookah Smoking Cessation
بررسی نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده دانشجویان در زمینه ترک استعمال قلیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Substance Abuse and its Causes among Students of Tehran University of Medical Sciences and University of Tehran
مقایسه مصرف مواد مخدر و علل گرایش به آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationships between Microbial and Parasitic Parameters of Stabilized Sludge in Wastewater Treatment Plants of Chaharmahal and Bakhtiari
بررسی وجود ارتباط آماری بین پارامترهای میکروبی و انگلی لجن خشک شده تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Karkheh River Water Quality Using Multivariate Statistical Analysis and Qualitative Data Variations
بررسی کیفیت آب رودخانه کرخه با استفاده از آنالیز آماری چند متغیره بر پایه همبستگی و تغییرات داده‌های کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کارایی گیاه پالایی برای آلاینده‌های نفتی در مقیاس گلخانه در خاک رسی و شور
بررسی کارایی گیاه پالایی برای آلاینده‌های نفتی در مقیاس گلخانه در خاک رسی و شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه نمایه توده بدن با نمایه توده چربی بدن در تعیین اضافه وزن در کودکان
مقایسه نمایه توده بدن با نمایه توده چربی بدن در تعیین اضافه وزن در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر آموزش بیوتروریسم از طریق دو روش سخنرانی و جزوه آموزشی بر آگاهی کادر درمانی در بیمارستان‌های ایرانشهر
بررسی تأثیر آموزش بیوتروریسم از طریق دو روش سخنرانی و جزوه آموزشی بر آگاهی کادر درمانی در بیمارستان‌های ایرانشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان پراکنش ذرات معلق (5/2PM، 10PM و TSP) در ایستگاه‌های مرکزی اتوبوس شهری همدان و میزان مواجهه با آن‌ها
بررسی میزان پراکنش ذرات معلق (5/2PM، 10PM و TSP) در ایستگاه‌های مرکزی اتوبوس شهری همدان و میزان مواجهه با آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Educational Program on Lifestyle Modification among Type II Diabetic Patients
بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی بر بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing The Quality of The Provided Services in Public Health Sites with Collaborative Health Sites
مقایسه کیفیت خدمات بهداشتی ارایه شده در پایگاه‌های بهداشتی مشارکتی و دولتی شهرستان ری از دیدگاه مراجعه‌کنندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual, Aural, Read/Write, and Kinesthetic Learning Styles Preferences in Students of Isfahan University of Medical Sciences
بررسی سبک‌های یادگیری VARK در دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Supportive Managerial Behaviors and Psychological Empowerment with Intention to Stay in Health Care Organization
رابطه بین رفتارهای حمایتی مدیران و توانمندسازی با میل به ماندن در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating The Performance of Wastewater Treatment in Nitrogen Compound Removal, Phosphorus and Chemical Oxygen Demand
بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی آق‌قلا در حذف ترکیبات ازت، فسفر و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) و مقایسه آن با استاندارد خروجی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Statistics of Iranian Ministry of Health with Data of Iranian Statistical Center Regarding Recorded Suicidal Cases in Iran
مقایسه آمار وزارت بهداشت با آمار مرکز آمار ایران پیرامون موارد خودکشی ثبت شده در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Quality of Life in the Elderly with Osteoporosis
ارزیابی مقایسه‌ای کیفیت زندگی سالمندان در رابطه با پوکی استخوان در سالمندان ساکن شرق شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از کلاه ایمنی در بین موتورسواران شهر شیراز
بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از کلاه ایمنی در بین موتورسواران شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Performance of Iron Nano Particle Resin (Lewatit FO36) in Removing Cyanide from Aqueous Solutions
ارزیابی عملکرد رزین نانو ذرات آهن (لیواتیت FO36) در کاهش سیانید از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attachment Style as a Predictor of Substance Dependency in Juvenile
بررسی سبک‌های دلبستگی به عنوان یکی از متغیرهای پیش‌بین در وابستگی به مواد مخدر در جوانان پسر شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Health Beliefs in Preventive Behaviors of Individuals at Risk of Cardiovascular Diseases
نقش اعتقادات بهداشتی در انجام رفتارهای پیشگیری‌کننده از بیماری قلبی- عروقی در افراد در معرض خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Photolysis Process and UV/O3 in Removing Benzene from Airflow
مقایسه کارایی فرایند فوتولیز و 3O/UV در حذف بنزن از جریان هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

هنجاریابی خرده آزمون‌های تشخیص بالینی- عصب‌شناختی Kaufman روی کودکان سن 7 تا 11 سالگی شهر ایلام
هنجاریابی خرده آزمون‌های تشخیص بالینی- عصب‌شناختی Kaufman روی کودکان سن 7 تا 11 سالگی شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociocultural Factors Affecting Elderly Abuse
بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر سالمند آزاری در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشینه حجامت در ایران و نقش آن در سلامت انسان
پیشینه حجامت در ایران و نقش آن در سلامت انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 6 (2013-2)


شناسایی گونه باکتری‌های تجزیه کننده هیدروکربن‌ها در خاک‌های آلوده به نفت خام اهواز
شناسایی گونه باکتری‌های تجزیه کننده هیدروکربن‌ها در خاک‌های آلوده به نفت خام اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Supportive and Coping Obstacles of Adjustment with Type II Diabetes
بررسی موانع حمایتی و سازگاری زندگی با دیابت و عوامل مؤثر بر آن‌ها در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of UV-C Radiation on Benzene Removal Rates from Humid Airflow in UV/O3 Process
بررسی تأثیر اشعه UV-C بر حذف بنزن از جریان هوا برای مقادیر مختلف رطوبت در فرایند UV/O3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive Adaptation among Type II Diabetic Patients Referring to Tehran University of Medical Sciences Hospitals in Adherence to Treatment
سازگاری شناختی بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در تبعیت از درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Benzene Removal from Aqueous Solution by Surface Modified Carbon NanotubesUsing Calcium Hypochlorite
بررسی کارایی نانولوله‌های کربنی چند جداره اصلاح شده با هیپوکلریت کلسیم در حذف بنزن از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر بخشی راهبردهای شناختی- رفتاری آموزش مدیریت استرس در زنان مبتلا به اختلال افسردگی
اثر بخشی راهبردهای شناختی- رفتاری آموزش مدیریت استرس در زنان مبتلا به اختلال افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Life Skills Training on Self-Esteem and Decreasing Violence against Women
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و کاهش خشونت خانگی علیه زنان شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر پمفلت آموزشی بر آگاهی و نگرش دانشجویان رشته‌های غیر پزشکی دانشگاه زابل در مورد بیماری ایدز
بررسی تأثیر پمفلت آموزشی بر آگاهی و نگرش دانشجویان رشته‌های غیر پزشکی دانشگاه زابل در مورد بیماری ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Causes of Drug Abuse from the Viewpoint of Addicted Patients and Their Families
بررسی مقایسه‌ای علل سوء مصرف مواد مخدر از دیدگاه معتادین و خانواده آن‌ها (همراه) در مراجعین به مراکز ترک اعتیاد شهرستان خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Depression, Anxiety and Stress between Drug Abusers and Non-abusersin Youths18 to 29 YearsOld
بررسی مقایسه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در جوانان 18 تا 29 سال با رفتار و عدم رفتار سوء مصرف مواد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Green Tea on Body Fat, Anthropometric Indices and Blood Pressure among Overweight and Obese Women
اثر مصرف چای سبز بر درصد چربی بدن، شاخص‌های تن‌سنجی و فشار خون در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط بین تصور بدنی، خودکارآمدی و فعالیت فیزیکی در زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان
بررسی ارتباط بین تصور بدنی، خودکارآمدی و فعالیت فیزیکی در زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fast Food Consumption and Its Related Factors among Students: A Cross-Sectional Study
بررسی رفتار مصرف غذاهای سریع و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران در سال 1390: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Identification with a Particular Tool: Risk Assessment and Management of Repetitive Movements
شناسایی خطر با یک ابزار خاص؛ ارزیابی ریسک و مدیریت حرکات تکراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dietary Intake of Vegetable Oils, Serum Lipids and Apolipoprotein Levels among Iranians
ارتباط میان میزان مصرف روغن‌های گیاهی با سطوح آپولیپوپروتئین‌ها و چربی‌های سرم در ایرانیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه هدف در زندگی، سبک‌های مقابله‌ای با بهداشت روانی در میان دانشجویان دانشگاه ایلام
بررسی رابطه هدف در زندگی، سبک‌های مقابله‌ای با بهداشت روانی در میان دانشجویان دانشگاه ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Creative Training Based on Meeker's Method on Divergent Production of Gifted and Ordinary Students
بررسی تأثیر آموزش خلاقیت مبتنی بر روش Meeker بر میزان تولید واگرای دانش‌آموزان استعدادهای درخشان و عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ExercisingSelf-Efficacy in Patient with Heart Failure: AReview Study
خودکارآمدی در انجام فعالیت فیزیکی بیماران نارسایی قلبی: مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plagiarism: Self-Plagiarism
سوء رفتار علمی: سرقت علمی از خود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The New Approach to the Association between Healthy Dietary Patterns and Diabetes Mellitus Based on Evidence
رویکردی نوین بر ارتباط الگوهای سالم غذایی در بیماری دیابت ملیتوس بر مبنای شواهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 5 (2012-12)


بررسی نگرش کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان پیرامون کاربرد فن‌آوری نانو در کشاورزی
بررسی نگرش کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان پیرامون کاربرد فن‌آوری نانو در کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مدل آمیخته خطی نیرومند در بررسی رابطه نوبت کاری و تغییرات طولی کلسترول خون با کنترل تأثیر وزن هنگام استخدام
کاربرد مدل آمیخته خطی نیرومند در بررسی رابطه نوبت کاری و تغییرات طولی کلسترول خون با کنترل تأثیر وزن هنگام استخدام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عادات و دریافت‌های غذایی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عادات و دریافت‌های غذایی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Cardiac Strain of Normal Weight and Overweight Workers in Hot and Humid Weather of the South of Iran
مقایسه تنش قلبی کارگران با وزن نرمال و اضافه وزن در شرایط جوی گرم و مرطوب جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Citizenship in Schools: A Descriptive Study Based on the Theory of Reasoned Action
شهروندی در مدارس: یک مطالعه توصیفی مبتنی بر نظریه عمل منطقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Effectiveness of Assertiveness Program on Depression, Anxiety and Stress among High School Students
ارزیابی اثربخشی برنامه جرأت‌ورزی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Internet Use on Lifestyle of University Students in Gorgan, Iran
سبک زندگی مرتبط با اینترنت در دانشجویان کاربر اینترنت دانشگاه‌های شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promoting Physical Activity in Type 2 Diabetic Patients: A Theory-Based Intervention
ارتقای فعالیت بدنی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک مداخله تئوری محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Self-Care Behaviors of Patients with Type 2 Diabetes
بررسی پیش‌گویی کنندگی رفتارهای خودمراقبتی بر کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Nurses’ Perceived Barriers and Behaviors to Reporting Medication Errors in Hospitals of Lorestan University of Medical Sciences, Iran
بررسی موانع درک شده و رفتار پرستاران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد گزارش خطاهای دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health and Its Determinants among Students of Ilam University, Iran
بررسی وضعیت سلامت روانی و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Needs Regarding Thalassemia and Related Factors for Couples
بررسی نیازهای آموزشی داوطلبین ازدواج شهر قم نسبت به تالاسمی و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Reverse Osmosis System for Improving Water Quality Used for Dialysis Fluid
ارزیابی سیستم‌های اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد استفاده در مایع همودیالیز بیمارستان‌های شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Education Based on PRECEDE Model on Knowledge, Attitude and Behavior of Grade Two Guidance School Girls Regarding Iron Deficiency Anemia (IDA) in Isfahan, Iran
تأثیر برنامه آموزش بهداشت بر اساس الگوی پرسید (Precede) بر آگاهی، نگرش و رفتار تغذیه‌ای مرتبط با کم‌خونی فقر آهن در دانش‌آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise Pollution Caused by Low Frequency Sound in A Channel
بررسی آلودگی صوتی ناشی از فرکانس‌های پایین صدا در یک کانال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Family-Based Theory of Social Support on Perceived Support Levels in Type 2 Diabetic Patients
بررسی وضعیت حمایت خانواده در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heavy Metals Concentration (Zinc, Lead, Chrome and Cadmium) in Water and Sediments of Gorgan Gulf and Estuarine Gorganroud River, Iran
بررسی غلظت فلزات سنگین روی، سرب، کروم و کادمیوم در آب و رسوب خلیج گرگان و مصب رودخانه گرگانرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

گروه‌های غذایی مصرفی و سرطان سینه: مروری بر شواهد موجود
گروه‌های غذایی مصرفی و سرطان سینه: مروری بر شواهد موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutrition and Gastric Cancer: A Review of Epidemiologic Evidences
بررسی ارتباط تغذیه و سرطان معده: مروری بر شواهد اپیدمیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

-
دیدگاه دانشجویان نسبت به سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2012-10)


Factors Influencing Knowledge about Nanotechnology of Experts of Jihad Agricultural Management Centers in Isfahan, Iran
بررسی عوامل مؤثر بر دانش کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان در مورد فن‌آوری نانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه‌ای کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صاحبقرانیه، اکباتان و جنوب شهر تهران
بررسی مقایسه‌ای کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صاحبقرانیه، اکباتان و جنوب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Perceived Social Support And Related Factors with Glycemic Control among Type 2 Diabetic Patients
ارتباط‌سنجی حمایت اجتماعی درک‌شده و عوامل مرتبط با آن با کنترل گلیسمیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Helmets by Motorcycle Drivers Based on Health Belief Model
بررسی عملکرد رانندگان موتور سیکلت در استفاده از کلاه ایمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping of Stomach Cancer Rate in Iran Using Area-to-Area Poisson Kriging
تنظیم نقشه‌ جغرافیایی میزان بروز سرطان معده در ایران طی دوره پنج ساله با استفاده از روش پواسن کریگیدن (Poisson kriging) منطقه به منطقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین عوامل مرتبط با تعداد تصادفات بر حسب شدت با استفاده از رگرسیون پواسون- لگ نرمال چند متغیره بیزی
تعیین عوامل مرتبط با تعداد تصادفات بر حسب شدت با استفاده از رگرسیون پواسون- لگ نرمال چند متغیره بیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression and Related Factors among University Students
بررسی وضعیت افسردگی دانشجویان دانشگاه‌های شهر بردسیر استان کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of Quality of Life with Cancer Characteristics and Demographic Data in Cancer Patients
بررسی کیفـیت ‌زندگی و ارتباط آن با ویژگی‌های بیماری و اطلاعات دموگرافیک در مبتلایان به سـرطان مراجعه کننده به بیمارستان انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Skills of Medical University Students
مهارت‌های مطالعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان یک نیاز فراموش شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internet Addiction Associated with Smoking And Educational Status of University Stude
بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با سیگار و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Oral Health Care in Pregnant Women Based on Health Belief Model
بررسی پیشگویی کننده‌های مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار شهر اراک بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Static Anthropometric Dimensions and Regression Equations among Student Population
اندازه‌گیری ابعاد آنتروپومتریک استاتیک (تن‌سنجی ایستا) و بررسی معادلات رگرسیونی بین آن‌ها در یک جمعیت دانشجویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of The Subsurface Flow Constructed Wetland in Ammonia Nitrogen And Phosphorus Removal from Synthetic Based on Domestic Wastewater in Lab Scale
بررسی میزان کارایی تالاب مصنوعی زیر سطحی در کاهش ازت آمونیاکی و فسفر از فاضلاب مصنوعی مشابه خانگی در مقیاس آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Process of Safety Management Requirements with OHSAS 18001 and HSE-MS Systems and Feasibility Study of Its Establishment in a Petrochemical Company
مطالعه تطبیقی الزامات سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) با سیستم‌های 18001OHSAS (OH&S) و HSE و امکان‌سنجی استقرار آن در یکی از شرکت‌های پتروشیمی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Healthy Lifestyle of the Elderly: A Cross-sectional Study
مطالعه سبک زندگی سالم در سالمندان شهر اصفهان: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Hygiene and Environmental Characteristics of a Healthy City in the Religious Teachings
بررسی ویژگیهای بهداشت محیطی شهر سالم در آموزه های دینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Promotion in the Workplace Based on Islamic Hygiene Guidelines
ارتقای بهداشت فردی در محیط کار بر اساس رهنمودهای بهداشتی اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutrition in Pregnancy, Breastfeeding and Menopause
تغذیه در حاملگی، شیردهی و یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Using Mobile Phone on Traffic Safety: The Methodology of Studies
تأثیر مکالمه با تلفن همراه بر ایمنی ترافیکی: بررسی متدولوژی‌های مطالعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر مصرف ماهی بر اساس سازه‌های مدل‌های آموزش سلامت
بررسی عوامل مؤثر بر مصرف ماهی بر اساس سازه‌های مدل‌های آموزش سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2012-8)


Relationship between Quality of Sleep and Quality of Life in Dialysis Patients of Dialysis Centers in Chaharmahal and Bakhtiari, Iran
ارتباط کیفیت خواب با کیفیت زندگی در بیماران دیالیزی مراکز دیالیز استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decomposition of Transformer Oil (PCB153 and PCB170) Using Microwave Radiation and Combined Tio2/H2O2
تجزیه روغن‌های آسکارل (PCB170 و 153 PCB) با استفاده از پرتو میکروویو و تلفیق همزمان TiO2/H2O2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Maternal Weight Gain during Pregnancy Based on Recommended Standards and its Correlation with Infant Birth Weight in Isfahan, Iran
بررسی میزان وزن‌گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Lead Concentration Rate in the Most Popular Eye Shadow Cosmetcis in Isfahan City, Iran
بررسی میزان سرب در مارک‌های پرمصرف محصول آرایشی سایه چشم در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری آب آشامیدنی در شبکه توزیع شهر کوهدشت با استفاده از اندیس‌های خورندگی
پتانسیل خورندگی و رسوب‌گذاری آب آشامیدنی در شبکه توزیع شهر کوهدشت با استفاده از اندیس‌های خورندگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی غلظت فلزات سنگین در آب ورودی به دستگاه دیالیز بیمارستان‌های استان قم و مقایسه آن با استانداردهای AAMI و EPH
بررسی غلظت فلزات سنگین در آب ورودی به دستگاه دیالیز بیمارستان‌های استان قم و مقایسه آن با استانداردهای AAMI و EPH
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط مصرف غذاهای آماده Fast food)) با نمایه توده بدنی و دور کمر در دختران نوجوان اصفهانی
بررسی ارتباط مصرف غذاهای آماده Fast food)) با نمایه توده بدنی و دور کمر در دختران نوجوان اصفهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Effective in Changing of Reproductive Behaviors of Nomadic and Non-nomadic Tribes in the Semirom Province, Iran
عوامل مؤثر بر تفاوت رفتار باروری عشایر اسکان‌یافته و کوچ‌رو سمیرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقدار آلومینیوم باقی‌مانده ناشی از انعقاد متداول و پیشرفته با استفاده از پلی‌آلومینیوم کلراید (PACL) در آب تصفیه شده
بررسی مقدار آلومینیوم باقی‌مانده ناشی از انعقاد متداول و پیشرفته با استفاده از پلی‌آلومینیوم کلراید (PACL) در آب تصفیه شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Experiences of Nursing Students of the Mentorship Program: a Qualitative The Experiences of Nursing Students of the Mentorship Program: a Qualitative Study
تجارب دانشجویان پرستاری از کارورزی با برنامه Mentorship: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد
بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرش دانشجویان دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به حجاب و پوشش زنان و برخی عوامل مؤثر بر آن
نگرش دانشجویان دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به حجاب و پوشش زنان و برخی عوامل مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل یک بیمارستان دانشگاهی پیرامون پیش‌گیری از ابتلا به آنفلوانزای نوع H1N1
بررسی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل یک بیمارستان دانشگاهی پیرامون پیش‌گیری از ابتلا به آنفلوانزای نوع H1N1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر دریافت سویا بر سطح لپتین سرم در یک کارآزمایی بالینی متقاطع در زنان مبتلا به سندرم متابولیک
بررسی تأثیر دریافت سویا بر سطح لپتین سرم در یک کارآزمایی بالینی متقاطع در زنان مبتلا به سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviewing the municipal waste management in Massjed Soleiman, Iran in connection with environmental health
بررسی وضعیت مدیریت مواد زاید شهری در مسجد سلیمان در ارتباط با سلامت محیط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal Disorders Related to Patient Transfer in Hospital Nursing Personnel
اختلالات اسکلتی- عضلانی در پرسنل پرستاری دارای وظیفه جابجایی بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Environmental Noise Pollution in Feiz Hospital Wards and its Adjacent Area
بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های بیمارستان فیض و محوطه اطراف آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Breast Cancer and the Most Common Non-contagious Disease Risk Factors: an Ecologic Study
بررسی ارتباط سرطان پستان با شایع‌ترین عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر در یک مطالعه اکولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مبانی فقهی جراحی بکارت
مبانی فقهی جراحی بکارت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر ویژگی‌های غذا در صنایع تبدیلی ارگانیک
مروری بر ویژگی‌های غذا در صنایع تبدیلی ارگانیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2012-6)


Self-Efficacy: An Efficient Functional Concept in Type 2 Diabetes Control
خودکارامدی: مفهومی عملکردی و تأثیرگذار در کنترل دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دانش، بینش و عملکرد پزشکان عمومی شهر رفسنجان نسبت به سیستم پژوهش سلامت و ارایه راهکارهایی به منظور افزایش سطح دانش، بینش و عملکرد آن‌ها
بررسی دانش، بینش و عملکرد پزشکان عمومی شهر رفسنجان نسبت به سیستم پژوهش سلامت و ارایه راهکارهایی به منظور افزایش سطح دانش، بینش و عملکرد آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Education Based on Transtheoretical Model on Physical Activity of College Students
بررسی میزان تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر فعالیت جسمانی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious Attitudes of Freshmen at School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Iran
بررسی وضعیت نگرش مذهبی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Family-Centered Interventions on Empowerment of the Elderly
بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر توانمند سازی سالمندان بر اساس الگوی خانواده محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Quality of Life between Men and Women Working in Sapco, Isfahan, Iran
عنوان: مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان شاغل در شرکت ساپکو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors of Gestational Diabetes Mellitus in Iranian Pregnant Women
بررسی عوامل خطرساز دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Knowledge of Managers of Hamadan University of Medical Sciences about Applications of Hospital Information System
بررسی آگاهی مدیران واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص کاربردهای سیستم اطلاعات بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سمیت نانو ذرات اکسید روی تماس یافته با رنگ آبی 29 با استفاده از دافنیامگنا
بررسی سمیت نانو ذرات اکسید روی تماس یافته با رنگ آبی 29 با استفاده از دافنیامگنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تلفیق پیش ازن زنی و فرایند انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده پلی‌آلومینیوم کلراید و کمک منعقد کننده پلی‌الکترولیت کاتیونی در تصفیه فاضلاب بیمارستانی
ارزیابی تلفیق پیش ازن زنی و فرایند انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده پلی‌آلومینیوم کلراید و کمک منعقد کننده پلی‌الکترولیت کاتیونی در تصفیه فاضلاب بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
تأثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر دانش، نگرش و عملکرد بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رفتارهای پیش‌گیری کننده از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه منطقه بروجن
بررسی رفتارهای پیش‌گیری کننده از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه منطقه بروجن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل محیطی مرتبط با سرطان کولورکتال اسپورادیک، بیمارستان سیدالشهدای شهرستان اصفهان
عوامل محیطی مرتبط با سرطان کولورکتال اسپورادیک، بیمارستان سیدالشهدای شهرستان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نحوه توزیع بطری‌های کودک پلیمری با نشان"بدون بیسفنل‌آ" در جامعه شهری اصفهان
بررسی نحوه توزیع بطری‌های کودک پلیمری با نشان"بدون بیسفنل‌آ" در جامعه شهری اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی مکان دفن جدید پسماندهای شهرستان اصفهان و حومه بر اساس شاخص اولکنو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (Geographical information systems)
ارزیابی مکان دفن جدید پسماندهای شهرستان اصفهان و حومه بر اساس شاخص اولکنو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (Geographical information systems)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the concentration of chloroform in the water distribution network of Isfahan city and its zoning with geographic information system (GIS)
بررسی غلظت کلروفرم در شبکه توزیع آب شهر اصفهان و پهنه‌بندی آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به آن‌ها بر مبنای مطالعه‌ای بزرگ روی جمعیت عمومی اصفهان- کاربردی از مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره
بررسی شیوع فشار خون بالا و دیابت و عوامل مرتبط با ابتلا به آن‌ها بر مبنای مطالعه‌ای بزرگ روی جمعیت عمومی اصفهان- کاربردی از مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی در پیش‌گیری از پوکی استخوان در رابطین بهداشت مراکز بهداشتی- ‌درمانی شهر خرم‌آباد
کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی در پیش‌گیری از پوکی استخوان در رابطین بهداشت مراکز بهداشتی- ‌درمانی شهر خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر آموزش بهداشت بارداری بر آگاهی و نگرش دختران در شرف ازدواج در شهرستان بویراحمد
بررسی تأثیر آموزش بهداشت بارداری بر آگاهی و نگرش دختران در شرف ازدواج در شهرستان بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Can Telephone Interview Be Considered as an Appropriate Data Collection Method in Health Research?
آیا مصاحبه تلفنی می‌تواند روش مناسبی برای جمع‌آوری اطلاعات در تحقیقات بهداشتی باشد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2012-5)


Comparison of Medical Shoes with Ergonomics Indices and their Effect on Performance and Relieving Muscular Pain
مقایسه کفش‌های طبی با شاخص‌های ارگونومی و بررسی تأثیر این کفش‌ها بر عملکرد و کاهش دردهای عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد سه منعقد کننده مختلف جهت تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان
ارزیابی عملکرد سه منعقد کننده مختلف جهت تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اصفهان در دستیابی به شاخص انگلبرگ
بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اصفهان در دستیابی به شاخص انگلبرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط بین ظرفیت حمل بار به روش NIOSH و خطر بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش Rapid upper limb assessment (RULA) در کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان
ارتباط بین ظرفیت حمل بار به روش NIOSH و خطر بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش Rapid upper limb assessment (RULA) در کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

آگاهی و نگرش زنان باردار نخست‌زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری سمیرم در خصوص روش‌های زایمان: یک مطالعه مقطعی
آگاهی و نگرش زنان باردار نخست‌زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری سمیرم در خصوص روش‌های زایمان: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Heavy Metal Concentration in Water and Sediments in Anzali Wetland, Iran
تحلیل ارتباط بین میزان فلزات سنگین در نمونه‌های آب و رسوب تالاب انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between spiritual wellbeing with Stress, Anxiety, and Some Demographic Variables in Women with Breast Cancer Referring to the Specialized Cancer Treatment Center in Isfahan, Iran
بررسی ارتباط بین سلامت ‌معنوی با استرس، اضطراب و برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی زنان مبتلا به سرطان‌ سینه مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر آگاهی، نگرش و عملکرد محققین دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد انتقال دانش حاصل از پژوهش
عوامل مؤثر بر آگاهی، نگرش و عملکرد محققین دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد انتقال دانش حاصل از پژوهش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کاربرد فرایندهای انعقاد و اسید کراکینگ در بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکی فاضلاب صنعت روغن‌کشی زیتون
بررسی کاربرد فرایندهای انعقاد و اسید کراکینگ در بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکی فاضلاب صنعت روغن‌کشی زیتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتانسیل خورندگی و یا رسوب‌گذاری در منابع تأمین، مخزن و شبکه توزیع آب شهر کیان (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از دو شاخص لانژلیه و رایزنر
ارزیابی پتانسیل خورندگی و یا رسوب‌گذاری در منابع تأمین، مخزن و شبکه توزیع آب شهر کیان (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از دو شاخص لانژلیه و رایزنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر همدان
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تجربیات و دیدگاه‌های زنان و متخصصان زنان و زایمان در خصوص انتخاب روش زایمان: یک مطالعه کیفی
تجربیات و دیدگاه‌های زنان و متخصصان زنان و زایمان در خصوص انتخاب روش زایمان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین پروفایل لیپیدها و آپولیپو پروتئین‌های سرم در دانش‌آموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان خمینی‌شهر در مقایسه با مقادیر مرجع و وضعیت تغذیه‌ای آن‌ها
تعیین پروفایل لیپیدها و آپولیپو پروتئین‌های سرم در دانش‌آموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان خمینی‌شهر در مقایسه با مقادیر مرجع و وضعیت تغذیه‌ای آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی گونه‌های میکروبی هوازی تجزیه‌کننده بی‌فنیل‌های چند کلره
شناسایی گونه‌های میکروبی هوازی تجزیه‌کننده بی‌فنیل‌های چند کلره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و حاملگی ناخواسته در زنان
بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و حاملگی ناخواسته در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آلودگی میکروبی دکمه‌‌‌های آسانسور در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بررسی آلودگی میکروبی دکمه‌‌‌های آسانسور در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر انواع خودکشی از دیدگاه سلامت
مروری بر انواع خودکشی از دیدگاه سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات باقی‌مانده نانولوله‌های کربنی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب بر روی سلامتی انسان
اثرات باقی‌مانده نانولوله‌های کربنی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب بر روی سلامتی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر نمایه گلایسمیک رژیم غذایی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران
اثر نمایه گلایسمیک رژیم غذایی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 5 (2012-2)


The Effects of Multimedia Compact Disk-Based Lifestyle Interventions on Youth (The Youth Intervention Project)
بررسی مسؤول مداخلات از طریق لوح فشرده چند رسانه‌ای بر روی شیوه زندگی جوانان در طی سال‌های 86-1382 (پروژه جوانان طرح ملی قلب سالم اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Practice of Students in Universities of Isfahan, Iran toward Self Medication
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان نسبت به خوددرمانی با دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Performance toward Solid Waste Management among the Residents of Ramshe, Iran
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم منطقه جرقویه- رامشه در زمینه مدیریت مواد زاید جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Nano Zeolite Modified by Cationic Surfactant in the Removal of Disinfection Byproduct Precursors from Potable Water
کارایی نانو زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی در حذف پیش‌سازهای محصولات ثانوی گندزدایی از آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consumption on Inflammatory and Cardiovascular Risk Factors among Overweight and Obese Female Adults
بررسی اثر مصرف شیر سویا روی فاکتورهای التهابی و قلبی- عروقی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quality of Life among Multiple Sclerosis Patients in Isfahan, Iran
بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Urban Spaces on Environmental and Behavioral Abnormalities of Citizens in Tehran, Iran-District 12
بررسی اثرات فضاهای شهری بر ناهنجاری‌های محیطی و رفتاری شهروندان منطقه 12 تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Noise Pollution Levels in Congested Areas of Isfahan, Iran
بررسی وضعیت آلودگی صوتی در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internet Addiction among the Students in Isfahan Payam-e-Nour University (Kohandej Branch), Iran
بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور اصفهان واحد کهندژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Intervention Based on PRECEDE Model on Level of Stress among the Elderly Referred To Elderly Club of Tehran, Iran
اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید بر سطح استرس (تنش) سالمندان مراجعه‌کننده به کانون‌های جهان دیدگان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Work Ability Index and Physical Work Capacity Based on Fox Equation for VO2 Max in Male Nursing Staff of Isfahan Hospitals, Iran
بررسی ارتباط شاخص توانایی انجام کار (Work ability index) و ظرفیت فیزیکی انجام کار (Physical work capacity) بر اساس معادله فاکس (VO2 max) در کادر پرستاری مرد شاغل در بیمارستان‌های شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Separation of Anionic Surfactants from Surface Waters by Dissolved Air Floatation (DAF) Method
جداسازی شوینده‌های آنیونی با فرآیند شناورسازی با هوای محلول از آب‌های سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2011-12)


Human Error Assessment and Management among Isfahan, Iran Oil Refinery Control Room Operators by SHERPA Technique
SHERPA ارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در اپراتورهای اتاق کنترل پالایشگاه نفت اصفهان با استفاده از روش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Inhibiting Physical Activity among the Personnel of Isfahan Educational Hospitals Based on Leisure Time Hierarchical Model
تعیین الگوی عوامل بازدارنده از مشارکت در فعالیت‌های ورزشی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان بر اساس مدل سلسله مراتبی اوقات فراغت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence and Effective Modifiable Factors of Self-Medication Based on the Health Belief Model among Elderly Adults in Gonabad, Iran
بررسی شیوع خوددرمانی و عوامل قابل تعدیل مؤثر بر آن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در سالمندان شهر گناباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Health-Promoting Lifestyle and Quality of Life in Undergraduate Students at School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Iran
بررسی سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و رابطه آن با کیفیت زندگی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Promotion among Cancer Patients by the Problem Based Learning (PBL) Method
ارتقای سلامت در بیماران مبتلا به سرطان با استفاده از روش PBL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceived Rewards of Unsafe Driving and Perceived Costs of safe driving as Predictors of Driving Status in Yazd, Iran
پاداش درک‌شده رانندگی غیر ایمن و هزینه درک‌شده رانندگی ایمن به عنوان تعیین‌کننده‌های وضعیت رانندگی مردم شهر یزد- کاربردی از تئوری انگیزش محافظت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Attitude of 40-45 Year Old Women Toward Menopause
آگاهی و نگرش زنان 45-40 ساله اصفهان نسبت به پدیده یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Fast Food Consumption among High School Students Based on the Theory of Planned Behavior
بررسی عوامل پیش‌بینی کننده رفتار دانش‌آموزان دبیرستانی اصفهان در خصوص مصرف فست فود با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Health Literacy, Health Status and Healthy Behaviors among Elderly in Isfahan, Iran
رابطه سواد سلامت با وضعیت سلامت عمومی و رفتارهای بهداشتی در سالمندان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Demographic Characteristics and Age of Menopause among Women in Zahedan, Iran
بررسی ارتباط برخی فاکتورهای جمعیت‌شناختی (دموگرافیک) با سن یائسگی طبیعی در زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Validation of a Visual Fatigue Questionnaire for Video Display Terminal Users
طراحی و اعتبارسنجی پرسش‌نامه سنجش خستگی بینایی کاربران پایانه‌های تصویری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Reasoned Action Theory in Determining Factors Related to Salt Consumption among Women Referring to Yazd Health Care Centers, Iran
کارایی نظریه عمل منطقی در تعیین علل مرتبط با نمک دریافتی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2011-10)


PRECEDE بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر اصفهان بر اساس مرحله تحلیل رفتاری الگوی
PRECEDE بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر اصفهان بر اساس مرحله تحلیل رفتاری الگوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط برخی عوامل روانی- اجتماعی با رفتارهای تبعیت از درمان بیماران همودیالیز شهر اصفهان: چارچوبی مفهومی بر اساس تئوری شناختی- اجتماعی
بررسی ارتباط برخی عوامل روانی- اجتماعی با رفتارهای تبعیت از درمان بیماران همودیالیز شهر اصفهان: چارچوبی مفهومی بر اساس تئوری شناختی- اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط بازی‌های رایانه‌ای بر کیفیت زندگی در نوجوانان 15-12 ساله شهرستان برخوار
ارتباط بازی‌های رایانه‌ای بر کیفیت زندگی در نوجوانان 15-12 ساله شهرستان برخوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مرتبط با اتخاذ رفتار سالم بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در بیماران سلی استان اصفهان
عوامل مرتبط با اتخاذ رفتار سالم بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در بیماران سلی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل پیامد حوادث عمده و تعیین سطح یکپارچگی ایمنی فرایند در واحد آب ترش پالایشگاه گازی با استفاده از روش آنالیز لایه‌های حفاظتی
تحلیل پیامد حوادث عمده و تعیین سطح یکپارچگی ایمنی فرایند در واحد آب ترش پالایشگاه گازی با استفاده از روش آنالیز لایه‌های حفاظتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مرتبط با انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع جهت غربالگری سرطان کولورکتال، بر اساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در افراد در معرض خطر متوسط در اصفهان
عوامل مرتبط با انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع جهت غربالگری سرطان کولورکتال، بر اساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در افراد در معرض خطر متوسط در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biodegradation of Perchloroethylene (PCE) in the Synthetic Industrial Wastewater Using Anaerobic Migrating Blanket Reactor (AMBR)
تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن (PCE) در پساب صنعتی سنتتیک با استفاده از راکتور بی‌هوازی با بستر سیال (AMBR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Family Relations on Youth Mental Health in the City of Isfahan, Iran
تأثیر روابط خانوادگی بر بهداشت روانی فرزندان در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) and Cardiovascular Risk Factors among Type 2 Diabetic Patients
غذایی DASH (کنترل کننده پرفشاری خون) و عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing Delivery Method Selection in Primiparous Pregnant Women Referred to Health Centers in Ardabil, Iran
بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب روش زایمان در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تشخیصی گونه‌های قارچی درماتوفیتی در محوطه استخرهای شنای سرپوشیده شهر یزد
مطالعه تشخیصی گونه‌های قارچی درماتوفیتی در محوطه استخرهای شنای سرپوشیده شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urinary Cortisol Levels in Workers of the Noisy Factory of Isfahan Sepahan Laye Textile Factory
بررسی تغییرات کورتیزول ادراری کارگران در معرض صدا در کارخانه نساجی سپاهان لایه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2011-7)


Sugar Sweetened Beverage Intake and Pancreatic Cancer: A Brief Review of the Literature
ارتباط مصرف نوشیدنی‌های شیرین با خطر ابتلا به سرطان: مروری بر مطالعات پیشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Empowerment Approach to Promote Quality of Life and Self- Management among Type 2 Diabetic Patients
رویکرد توانمندسازی در ارتقای کیفیت زندگی و توان مدیریتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Job Strain and Health Behavior in Employees of Islamic Azad University, Region 4
بررسی ارتباط کنش شغلی و رفتارهای بهداشتی کارکنان منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise Reduction of the Fan and Air Ducts Using a Plenum Chamber Produced Based on ASHRAE Guidelines
کاهش صدای فن و کانال هوا با استفاده از پلنوم (plenum) طبق دستورالعمل ASHRAE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitudes and Practice of Breast Self-Examination among Female Health Workers in Isfahan, Iran
آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان زن شاغل در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص خودآزمایی پستان 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Workshop Method on H1N1 Influenza-Related Knowledge of Students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran
تأثیر روش تدریس کارگاهی برآگاهی دانشجویان در ارتباط با بیماری آنفلوآنزای (H1N1)A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Belief Model-Based Education & Reduction of Cesarean among Pregnant Women: An Interventional Study
آموزش مبتنی بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی و کاهش میزان سزارین در زنان باردار: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficiency of Respiratory Protective Equipment Based on Monitoring a Biological Indicator, Urinary Ortho-Cresol, in Workers Exposed to Toluene
ارزیابی کارآیی ماسک تنفسی بر اساس شاخص بیولوژیکی ارتوکرزول در ادرار کارگران در معرض تولوئن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Psychological Disorder and Epidemiological Characteristics Inpatients in Noor Hospital, Isfahan, Iran
بررسی رابطه ابتلا به اختلالات روان‌پزشکی با خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران بستری در بخش روان‌پزشکی بیمارستان نور اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cross Reaction of Human Antibody to Hydatid Cyst Fluid Antigens of Human and Mice
واکنش متقاطع آنتی‌بادی‌های انسانی به آنتی‌ژن مایع کیست هیداتیک (HCF) انسان و موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Investigating Content Validity and Reliability of A Questionnaire for Preliminary Assessment of Heat Stress at Workplace
طراحی و بررسی روایی محتوایی و پایایی یک روش پرسش‌نامه‌ای جهت ارزیابی مقدماتی استرس گرمایی در محیط کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mathematical Modeling of Biofilter Performance in Hydrogen Sulfide Removal from Air Streams
مدل‌سازی عملکرد بیوفیلتر در حذف سولفید هیدروژن از جریان هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2011-4)


Dietary Energy Density in Relation to Obesity
ارتباط دانسیته انرژی رژیم غذایی با چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Dietary Choline and Betaine Intakes and the Risk of Cardiovascular Disease: A Review on the Epidemiologic Evidence
ارتباط دریافت کولین و بتائین غذایی با خطر بیماری‌های قلبی- عروقی: مروری بر شواهد موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of Dairy Products and Calcium Intakes on General and Central Obesity in Female Students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran
بررسی اثرات مصرف لبنیات و کلسیم بر چاقی و چاقی شکمی در دختران دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fruit and Vegetable Intake Associated with Body Mass Index and Waist Circumference in young Female Students
ارتباط مصرف میوه و سبزی با نمایه توده بدنی و دور کمر در دختران جوان دانشجو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Effect of Soy Milk Consumption on Blood Pressure and Anthropometric Parameters in Overweight and Obesity Girls
بررسی اثر مصرف شیر سویا بر شاخص‌های آنتروپومتریک و فشار خون در دختران مبتلا به اضافه وزن و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Olive Oil-Rich Diet on Fasting Plasma Glucose and Lipid Profiles in Overweight Women
بررسی اثر رژیم غذایی غنی از روغن زیتون بر سطح قند و لیپیدهای پلاسما در زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

10 Year Trend in Nutrition Journal Impact Indexes in the World
روند تغییرات 10 ساله در شاخص تأثیر مجلات تغذیه در دنیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Condition of Macronutrients and Energy Intake and Its Relationship with Anthropometric Indices in Isfahan Veterans
بررسی وضعیت دریافت انرژی از درشت مغذی‌‌ها و ارتباط آن با شاخص‌های آنتروپومتری در جانبازان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Antibody to Helicobacter Pylori in Pregnant Women with Nausea and Vomiting
آنالیز آنتی‌بادی علیه هلیکوباکتر پیلوری در زنان باردار مبتلا به تهوع و استفراغ دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Readmission of Patients to Alzahra Hospital, Iran
علل بستری مجدد بیماران در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Emotional Intelligence among Students of Medical Sciences Universities in Western Iran
بررسی وضعیت هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of Preventive Behaviors regarding Influenza (A) H1N1 Pandemic Based on Protection Motivation Theory among Female High School Students in Isfahan in Iran
بررسی وضعیت رفتارهای پیش‌گیری ‌کننده از ابتلا و گسترش آنفلوانزای نوع (A) بر اساس تئوری انگیزش محافظت در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of the Attitudes of Mothers with Children Under One Year Referred to Urban Health Centers in Ardebil and Boukan toward Vaccination
بررسی و مقایسه نگرش مادران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهری اردبیل و بوکان نسبت به واکسیناسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lifestyle Change Using the Health Belief Model to Improve Cardiovascular Risk Factors among Postmenopausal Women
بررسی تأثیر تغییر سبک زندگی با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بر عوامل خطرساز قلبی درزنان یائسه شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Socioeconomic Factors and their Effects on Patients with Type 2 Diabetes
بررسی ارتباط عوامل اقتصادی– اجتماعی و پیامدهای مرتبط در مبتلایان به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 5 (2011-3)


Electronic wastes emerging challenge in the field of environmental health management in Iran
مواد زائد الکترونیکی، چالشی نوظهور در عرصه مدیریت بهداشت محیط کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Chemical Quality of Ground Water in the Vicinity of the Sanitary Landfill of Yazd in 2008
بررسی کیفیت شیمیایی آب‌های زیر‌زمینی در مجاورت محل دفن زباله شهر یزد در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deterrent Effect of Ampicillin and Gentamicin Antibiotics on Methanogenic Activity of Anaerobic Biomass
تأثیر بازدارندگی آنتی‌بیوتیک‌های آمپی‌سیلین و جنتامایسین بر میزان متان‌سازی بیومس بی‌هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Artificial Radionuclide Concentrations in the Water and Sediment Samples of Arvandrood
اندازه‌گیری غلظت رادیونوکلئید مصنوعی در نمونه‌های آب و رسوبات رودخانه اروندرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of the Managers’ Educational Status on the health indexes of the Public Residential Centers
تأثیر وضعیت تحصیلی مدیران بر شاخص‌های بهداشتی مراکز خدمت‌رسان به زائران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nickel Oxide Nanoparticles Application as an Efficient Adsorbent for Dye Removal from Synthetic Wastewater Treatment
کاربرد نانو‌ذرات اکسید نیکل به عنوان یک جاذب کارآمد برای حذف رنگ از پساب‌های سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anaerobic Biofilm Reactor System Efficiency in Sugar Cane Industry Wastewater Treatment
بررسی کارایی سیستم رآکتور بی هوازی بیوفیلمی پر و خالی شونده بطور متوالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviewing the Industrial and Municipal Wastes Zoning in Isfahan province
بررسی پهنه‌بندی پسماند صنعتی و شهری در سطح استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Rate of Industrial Units Activity on Recycling in the Reign
برآورد میزان فعالیت واحدهای صنعتی در زمینه بازیافت در منطقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Modified Silica Aerogel Removal Efficiency on Removing the Heavy Metals from Aqueous Solutions
بررسی راندمان حذف سیلیکا آئروژل اصلاح شده در حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocsillator System Lucidity Performance in Turbidity Removal Abstract
عملکرد سیستم زلال‌ساز اکسیلاتور در حذف کدورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Antibiotics on Specific Methanogenic Activity of Anaerobic Biomass
تأثیر آنتی‌بیوتیک‌ها بر فعالیت متان‌سازی ویژه بیومس بی‌هوازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nitrate Removal from Water Using Granules Ferric Hydroxide Absorbent
حذف نیترات از آب با استفاده از جاذب گرانول هیدروکسید فریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Performance of Flat Sheet Membrane Bioreactor (FS-MBR) in the Biological Treatment of Municipal Wastewater in Isfahan South Wastewater Plant in Pilot Scale
بررسی کارایی بیوراکتور غشایی (MBR) از نوع صفحه‌ای (Flat sheet) در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری تصفیه‌خانه جنوب اصفهان در مقیاس پایلوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hexavalent Chromium’s (Chromium VI) Removal from the Simulated Electroplating Industry Wastewater by Maghemite Nanoparticles
حذف کروم شش ظرفیتی از پساب شبیه‌سازی شده صنایع آبکاری توسط نانو ذرات مگهمایت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Inhibitory Effect of Polychlorinated Biphenyls Oils (PCBs) on Anaerobic Biomass by Specific Methanogenic Activity (SMA)
بررسی میزان بازدارندگی روغن‌های حاوی بی فنیل‌های چند کلره (PCBs) بر روی بیومس بی‌هوازی به روش آزمون فعالیت متان‌سازی ویژه (SMA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Chemical Quality of the Groundwater in Sajad Area, Zarinshahr
بررسی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی منطقه سجاد شهرستان زرین‌‌‌شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Managing the Industrial Solid Waste Production in the Industrial Town of Borujen
مدیریت مواد زائد جامد صنعتی تولیدی در شهرک صنعتی بروجن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Microbial Quality of Drinking Water in Kashan’s Villages and the Role of Rural Water and Wastewater Company in its Improvement
بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان و نقش شرکت آب و فاضلاب روستایی در بهبود آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Chemical Quality and Chlorination Status of Drinking Water in Kashan’s Villages
بررسی کیفیت شیمیایی و وضعیت کلرزنی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Amount of Nitrate and Nitrite Density in Drinking Water Wells in Villages around the Industrial Estate, city of Orumieh
بررسی میزان غلظت نیترات و نیتریت در چاه‌های آب شرب روستاهای اطراف شهرک صنعتی شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microbiological Studies of Delijan’s Emamsadegh Hospital
بررسی آلودگی میکروبی بیمارستان امام صادق (ع) شهرستان دلیجان در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Feasibility of Water Disinfection Efficiency Improvement in Non-contact UV Radiation
بررسی امکان افزایش کارایی عملکرد سیستم بدون تماس پرتوتابی فرابنفش در گندزدایی آب آشامیدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Quality and Quantity of the Industrial Solid Waste (Case Study: Chahar Mahal and Bakhtiari Province in 1388)
بررسی کمیت و کیفیت مواد زائد جامد صنعتی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری در سال 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviewing and Comparing the Accumulation of the Heavy Metals in Water, Soil and Plant of International Gavkhooni Wetland in 1381-1385
بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین در آب و خاک و گیاه تالاب بین‌المللی گاوخونی در سال‌های 85-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Isfahan City and its Wastewater Treatment Plant Effluent on some Parameters of the Water Quality of Zayandeh Rood River
بررسی تأثیر روان‌آب‌ها و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بر پارامترهای کیفی آب رودخانه زاینده رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overview of Nitrate in Drinking Water and its Health Effect with Emphasis on its Carcinogenic Risk in Human
مروری بر نیترات در آب آشامیدنی و اثرات بهداشتی آن با تأکید بر اثرات سرطان‌زایی آن در انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2011-3)


The Challenges in Application of Information Technologies (ICT) in Medical Science Unive
چالش‌های کاربرد فناوری‌های نوین اطلاعاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Equation Modeling Application to Determine Validity of the Structure of a Thermal Strain Screening Method
کاربرد مدل معادلات ساختاری در تعیین روایی سازه یک روش غربال‌گری استرین گرمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dietary Energy Density Associated with Metabolic Syndrome in Women
ارتباط دانسیته انرژی رژیم غذایی با سندرم متابولیک در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Effect of MUFA- Rich Diet on Anthropometric Measurements Indexed in Overweight Women
بررسی اثر رژیم غذایی غنی از MUFA بر شاخص‌های تن‌سنجی در زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiological assessment of toxoplasmosis in women with and without abortion history in Ilam
بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپلاسموز در زنان با و بدون سابقه سقط جنین در شهرستان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of musculoskeletal disorders and analyzing the ergonomic status of workers involved manually carrying goods in the dairy industry
شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی وآنالیز وضعیت ارگونومی کارگران درگیر با حمل دستی کالا در صنایع لبنیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Red Meat Intake with Metabolic Syndrome and CRP Plasma Concentration in Women
ارتباط دریافت گوشت قرمز با سندروم متابولیک و غلظت CRP پلاسما در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the TSP and PM10 Measurements and Description of the Air Quality According to the Air Quality Index (AQI) in the Central Parts of Tehran City in 2005-2006
بررسی مقادیر TSPو PM10 و توصیف کیفیت هوا با تکیه بر شاخص AQI در هوای مناطق مرکزی شهر تهران در سال 85-84
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Major dietary patterns, general and central adiposity among female teachers in Tehran
الگوهای غذایی غالب، چاقی عمومی و چاقی شکمی در زنان معلم تهرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sex Education on Improving Couples Marital Satisfaction in Isfahan
تأثیر آموزش جنسی بر بهبود رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Used Oil Rancidity Indexes in Confectioneries and Delicatessens of the Town of Borkhar and Meymeh in Isfahan Province in 1387
اندازه‌گیری شاخص‌های فساد روغن مصرفی قنادی‌ها و اغذیه فروشی‌های شهرستان برخوار و میمه استان اصفهان در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Field Studies to Investigate the Eutrophication Problem in the Anzali Wetland
مطالعات میدانی جهت بررسی پدیده تغذیه‌گرایی در تالاب انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Energy and Macronutrient Intakes in Female Aerobic Athletes in Two Different Social- Economic Areas in Isfahan in 2009
بررسی و مقایسه دریافت انرژی و درشت مغذی‌ها در زنان ورزشکار آئروبیک در دو منطقه اجتماعی- اقتصادی مختلف شهر اصفهان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education based on Health Belief Model on the improvement of osteoporosis Preventive Nutritional Behaviors of Second Grade Middle School Girls in Isfahan
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Formaldehyde Wastewater Adsorption on Human Hair
بررسی جذب سطحی فاضلابهای حاوی فرمالدوئید بر روی موی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomics factors in relation to low back discomfort in emergency Unit nurses
بررسی شدت ناراحتی‌های کمر با فاکتورهای روانی- اجتماعی شغلی و عوامل ارگونومیگی در پرستاران بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational program on knowledge, attitude and practice of mothers regarding prevention of febrile seizure in children
تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Coagulation Efficiency of PACI in Reduction of Water Turibidty in Shahrchay River in City of Orumieh and its Health Effects
بررسی کارایی ماده منعقد کنننده PAClدر کاهش کدورت آب رودخانه شهر چای ارومیه و اثرات بهداشتی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Animal Bite in Aq Qala City
بررسی همه‌‌گیر‌شناسی حیوان گزیدگی در شهرستان آق قلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Cesarean Section and its Related Factors in khomeinyshahr- Isfahan Province 2005
فراوانی برخی عوامل مؤثر در انتخاب نوع زایمان در شهرستان خمینی‌شهر، استان اصفهان، 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The condition of micronutrients and energy intake and its relationship with anthropometric indices in Isfahan Veterans
بررسی وضعیت دریافت انرژی از ریز مغذی‌ها و ارتباط آن با شاخص‌های تن سنجی در جانبازان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis and health grading of swimming pools
تحلیل فضایی و سطح‌بندی بهداشتی استخرهای شنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Microbial Quality of the Fresh Fruit Juices in Ilam Shopping Centres in 1389
بررسی کیفیت میکروبی آبمیوه‌های تازه در آبمیوه فروشی‌های شهر ایلام در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on qualitative guidelines and standards of Compost
مروری بر دستورالعمل‌ها و استانداردهای کیفی کمپوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2011-3)


A Study on Heavy Metals Leakage from PVC and Polypropylene Pipes used in Isfahan’s Water Distribution System
بررسی نشت فلزات سنگین از لوله‌های پی وی سی و پلی پروپیلن مصرفی در شبکه آبرسانی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oro-dental Health Educational Posters on Knowledge and Attitude of Selective Apartment Residents in Isfahan
بررسی تأثیر پوستر‌‌های آموزشی بر ارتقای سطح آگاهی و نگرش ساکنان آپارتمان‌های منتخب شهر اصفهان در زمینه بهداشت دهان و دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical Sciences Students’ Knowledge of Web 2.0 Tools and Learning Environments – A Case Study in West of Iran Universities
بررسی دانش دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور در محیط‌های web 2.0
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

4-Chlorophenol Oxidation Combined with the Application of Advanced Oxidation Technology and the Modified Microwave in Chemical and Petrochemical Wastewater Industry
اکسیداسیون 4- کلروفنل با کاربرد توأم فن آوری اکسیداسیون پیشرفته و مایکروویو اصلاح‌شده در فاضلاب صنایع پتروشیمی و شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of Using the Dried Sludge by Municipal Wastewater Treatment with Activated Sludge Process
امکان‌سنجی استفاده از لجن خشک شده توسط تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری با فرایند لجن فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Marital Counseling on Sexual Satisfaction of Couples in Shiraz City
بررسی تأثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Determining Methods of Chemical Oxygen Demand for Conventional and Saline Wastewaters
مقایسه روش تعیین مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) در فاضلاب‌های شور و غیر شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of Walking Behavior in Patients with Type 2 Diabetes in Yazd Based on Health Belief Model
وضعیت رفتار پیاده‌روی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 شهر یزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Targeted Education on knowledge and Attitude of Pregnant Women Regarding Eclampsia
بررسی تأثیر آموزش هدف‌دار بر تغییر آگاهی و نگرش مادران باردار در زمینه مسمومیت حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and Qualitative Comparison of External Materials in Khomein and Tehran Compost Plants, 1387
مقایسه کمی و کیفی مقدار مواد خارجی موجود در کمپوست کارخانه کمپوست خمین و تهران در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on the Antioxidant Vitamin Intake among Athlete Women in Two Different Socio-economic Regions in Isfahan
بررسی دریافت ویتامین‌های آنتی‌اکسیدانی در زنان ورزشکار در دو منطقه اجتماعی‌-‌اقتصادی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Fruit and Vegetable Consumption and the Level of Glycosylated Hemoglobin in People with Type 2 Diabetes
ارتباط میزان مصرف میوه‌جات و سبزیجات و فعالیت بدنی با سطح هموگلوبین گلیکوزیله در افراد مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Nutrition Education Program Based on Health Belief Model Compared with Traditional Training on the Recommended Weight Gain during Pregnancy
مقایسه اثربخشی برنامه آموزش تغذیه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی با آموزش سنتی در افزایش وزن دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise Pollution in a Research Complex next to Mehrabad Airp
بررسی آلودگی صوتی در یک مجتمع تحقیقاتی جنب فرودگاه مهرآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Removal of Crude Oil Toxicity Components in Drinking Water by Ozonation Process
بررسی میزان حذف ترکیبات عامل سمیت نفت خام در آب آشامیدنی توسط فرایند ازن زنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Knowledge and Attitudes of Rural People with Information Resources about Family Physicion Program in Shahrekord (2010)
بررسی ارتباط آگاهی و نگرش روستاییان با منابع کسب اطلاعات در زمینه برنامه پزشک خانواده در شهرستان شهرکرد سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Micronutrient and Macronutrient Intakes in Female Students of Isfahan University of Medical Sciences and comparing them to the set standard values
بررسی دریافت ریز مغذی‌ها و درشت مغذی‌ها در رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه آن با استاندارد‌های تعیین‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Blood Pressure in Isfahan Rural Residents and Its Relationship with BMI
بررسی فشار خون و ارتباط آن با نمایه توده بدن در ساکنین روستاهای شهرستان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Age of Menarche and its Relation with Current Height and Socioeconomic Status in Aq Qala city’s girls, 2009
تعیین سن منارک و ارتباط آن با قد فعلی و وضعیت اجتماعی –اقتصادی در دختران شهر آق قلا در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lifestyle of Teachers Working in Gorgan City in 2009
بررسی سبک زندگی معلمان شاغل درشهرستان گرگان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of corrective exercises on Musculoskeletal disorders
تأثیر تمرین‌های اصلاحی بر اختلال‌های عضلانی- اسکلتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of obesity and overweight in Isfahan Veterans
بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در جانبازان شهر اصفهان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nutritional education on metabolic outcomes based on BASNEF model in elderly patients with type 2 diabetes
کارآیی آموزش تغذیه بر اساس مدل بزنف در بهبود شاخص‌های متابولیکی سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Environmental Health Conditions of Restaurants and Hotels Dining Areas in a Central tourist Area in Isfahan by Using GIS in 2008 and 2009
بررسی وضعیت بهداشت محیطی رستوران‌ها و هتل‌های دارای سالن غذاخوری در محدوده گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان با استفاده از GIS در سال 87 و 88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2011-3)


The Evaluation of Mothers' Participation Project in Children’s Growth and Development Process based on the CIPP Model
ارزش‌یابی طرح مشارکت مادران در روند رشد و مراحل تکامل کودکان بر اساس مدل CIPP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Describing the Dietary Habits of Isfahan Young Girls: assessing the Status of Tea Consumption, Processed Foods, Fats and Cooking Methods
توصیف عادات غذایی دختران جوان اصفهانی: وضعیت دریافت چای، غذاهای‌آماده،چربی‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of physical activity in Medical and Public Health Students of Isfahan University of Medical Sciences -2008
ارزیابی فعالیت جسمانی دانشجویان پزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Nutritional Status between Low Birth Weight and Normal Infants according to their Growth in Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences
مقایسه وضعیت تغذیه‌ای نوزادان کم‌وزن و طبیعی در رابطه با رشد آن‌ها در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anthropometric Assessment for Designing Primary School classroom Desk and Bench Size
بررسی ویژگی‌های تن‌سنجی دانش‌آموزان دبستانی اصفهان در راستای طراحی اندازه میز و نیمکت کلاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Biological, Psychological-Cognitive and Social - Cultural Characteristics of Parents with Infant’s Birth Weight in Isfahan Province
رابطه‌ی ویژگی‌های زیستی، شناختی روانی و اجتماعی- فرهنگی والدین با کم وزنی هنگام تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Catalytic Ozonation Process with Pumice in Removal of Humic Acids from Aqueous Solutions
بررسی عملکرد فرایند ازن‌زنی کاتالیزوری با پامیس درحذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Breast Feeding Status during the First Two Years of Infants’ life and its Risk Factors based on BASNEF Model Structures in Isfahan
وضعیت تغذیه با شیر مادر تا پایان دوسالگی و عوامل مؤثر بر آن از طریق سازه‌های مدل بزنف در شهر اصفهان 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Knowledge, Attitude and Performance of the Academic Members towards Effective Communication Skills in Education
آگاهی، نگرش و عملکرد استادان در خصوص مهارت‌های ارتباطی مؤثر در آموزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microbial Quality of Swimming Water in Caspian Sea Coasts in Golestan Province
کیفیت میکروبی آب شناگاه‌های دریای خزر در سواحل استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement and Simulation of Dissolved Oxygen in Zayande Rood River
اندازه‌گیری و شبیه‌سازی اکسیژن محلول در رودخانه زاینده‌رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education on Smoking Prevention in Students of Zahedan
بررسی تاثیرآموزش با استفادهبررسی تاثیرآموزش در پیشگیری از مصرف سیگار در دانش آموزان شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Hypocaloric Diet Enriched in Legumes on Anthropometric Indices in Women with Central Obesity
تأثیر رژیم کم کالری غنی از حبوبات بر روی شاخص‌های تن‌سنجی در زنان با چاقی شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Comparison of the Microwave Oven and Conventional Electric Furnace in Volume Reduction and the Final Stabilization of Primary and Secondary Raw sludge Production in Wastewater Treatment Plant in South of Isfahan
مقایسه کارایی امواج مایکروویو با کوره‌های متداول الکتریکی در کاهش حجم و تثبیت نهایی لجن‌های خام اولیه و ثانویه تولیدی در تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Analysis of Petroleum Hydrocarbons Xylene Using Solar Radiation UV/TiO2 Method in Industrial Synthetic Waste
بررسی کارایی تجزیه هیدروکربور نفتی زایلن با استفاده از تابش خورشیدی به روش UV/TiO2 در پساب صنعتی سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression in Type 2 Diabetic Patients in Isfahan
بررسی افسردگی در بیماران دیابتی نوع 2 اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the relation between Social Support and Mental Health in Students of Tehran University
ارتباط بین حمایت اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using System Dynamics Approach to Simulating Eutrophication in Artificial Lakes
استفاده از رویکرد پویایی سیستم جهت مدل‌سازی اوتریفیکاسیون در دریاچه‌های مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Sera Hemocystein and Lipoprotein (a) levels in relation to other risk factors of cardiovascular diseases
بررسی ارتباط بین سطح سرمی هموسیستئین و لیپوپروتئین (a) با ابتلا به بیماری‌های قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between junk foods intake and weight in 6-7 year old children, Shahin Shahr and Meimeh, 1388
بررسی ارتباط بین میزان دریافت تنقلات و وزن در کودکان 7-6 ساله شهرستان شاهین شهر و میمه در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Bio-aerosols and Aerosol Concentration in the Rural Household Carpet Weaving Workshops of Isfahan
بررسی میزان تراکم آئروسل‌ها و بیوآئروسل‌ها در کارگاه‌های قالیبافی خانگی روستایی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of inflammatory and nutrient intake in Isfahan hemodialysis patients
بررسی ارتباط شاخص‌های التهابی (CRP) و شاخص‌های تغذیه‌ای (آلبومین پلاسم و دریافت مواد مغذی) در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compression of Methods to Estimate the Industrial Water Demand Based on the Number of Industrial Units, Employees, Total Area and the Area Infrastructure
مقایسه روش‌های برآورد میزان نیاز آبی صنایع بر اساس استفاده از پارامترهای تعداد واحد صنعتی، تعداد پرسنل شاغل، مساحت کل و مساحت زیربنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Health Education based on Health Belief Model on Performance of Women Regarding Pap smear Test in Kouhdasht Health Centers in 2010
تأثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد زنان در مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان کوهدشت در مورد تست پاپ اسمیر در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2011-3)


Prevalence of underweight, overweight and obesity among high school girls in Isfahan
شیوع لاغری، اضافه وزن و چاقی در دختران دبیرستانی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on preventive behaviors of high school students about influenza a based on health belief model in Shahrekord, Iran
بررسی رفتارهای پیش‌گیری کننده از ابتلای آنفلونزای نوع A بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the effects of husbands education of pregnant women on knowledge, attitude and reducing elective cesarean section
بررسی تأثیر آموزش بهداشت به همسران زنان باردار در آگاهی، نگرش و کاهش سزارین‌های انتخابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise exposure as a risk factor of cardiovascular diseases in workers
مواجهه با صدا به عنوان عامل خطرساز بیماری‌های قلبی- عروقی کارگران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occurrence of escherichia coli in wild Guinea pigs fecal pellets from Karkas Mountain, Iran
وجود باکتری اشرشیاکلی در مدفوع خوکچه‌های هندی در کوه کرکس ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The concentration of lead, chromium, cadmium, nickel and mercury in three species of consuming fishes of Isfahan
غلظت کادمیوم، کروم، سرب، نیکل و جیوه در سه گونه از ماهیان مصرفی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of environmental health in public primary schools in different districts of Isfahan, 2007-2008
مقایسه وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی دولتی نواحی مختلف شهر اصفهان* در سال 1387-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The cultural and educational activities among students of the School of Health in Isfahan University of Medical Sciences
فعالیت‌های فرهنگی ـ تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of meal patterns and parental education on the weight and height of preschool children
بررسی ارتباط قد و وزن کودکان بدو ورود به دبستان با وضعیت دریافت وعده‌های غذایی و میزان تحصیلات والدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of workstation in a metal industry company
ارزیابی‌ ایستگاه‌های‌ کار یک‌ شرکت‌ صنایع‌ فلزی‌ با استفاده از روش‌ فنـلاندی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nutrition education on nutritional knowledge and attitude among adolescent girls
بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش تغذیه‌ای دانش آموزان دختر دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Suicide and attempted suicide in Ilam, Iran; risk factors and the directions of function
شناخت برخی از عوامل خطر خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایلام و جهت عملکرد آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cesarean section and related factors in governmental and private hospitals of Isfahan
سزارین و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health students’ attitude towards their field of study and future career in School of Health, Isfahan University of Medical Sciences
نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality gap in primary health care services in Isfahan based on women's perspective
شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارایه شده در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان از دیدگاه مادران مراجعه کننده به این مراکز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dental health and treatment needs of elderly home residents and non-residents in Yazd city
مقایسه نیازهای بهداشتی درمانی دهان و دندان سالمندان مقیم و غیر مقیم در خانه سالمندان شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of anti-vibration handle use on hand grinding machine vibration
تأثیر دستگیره ضد ارتعاش بر میزان ارتعاش تولید شده توسط دستگاه سنگ سمباده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

review on the conflicts of interests in writing, reviewing and publishing the findings of the health scientists
مروری بر تعارض در منافع در نگارش، بررسی و چاپ دستاوردهای دانشمندان علوم سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occupational infections among physicians (prevention and treatment)
عفونت‌های شغلی پزشکان (پیش‌گیری و درمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The causes of discontinuation of IUD method among women
بررسی علل در آوردن IUD و رابطه آن با برخی از عوامل زمینه‌ای در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles