Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Health System Research

مجله تحقیقات نظام سلامتVolume 8, Number 1 (2012-5)


Comparison of Medical Shoes with Ergonomics Indices and their Effect on Performance and Relieving Muscular Pain
مقایسه کفش‌های طبی با شاخص‌های ارگونومی و بررسی تأثیر این کفش‌ها بر عملکرد و کاهش دردهای عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد سه منعقد کننده مختلف جهت تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان
ارزیابی عملکرد سه منعقد کننده مختلف جهت تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اصفهان در دستیابی به شاخص انگلبرگ
بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اصفهان در دستیابی به شاخص انگلبرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط بین ظرفیت حمل بار به روش NIOSH و خطر بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش Rapid upper limb assessment (RULA) در کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان
ارتباط بین ظرفیت حمل بار به روش NIOSH و خطر بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش Rapid upper limb assessment (RULA) در کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

آگاهی و نگرش زنان باردار نخست‌زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری سمیرم در خصوص روش‌های زایمان: یک مطالعه مقطعی
آگاهی و نگرش زنان باردار نخست‌زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری سمیرم در خصوص روش‌های زایمان: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Heavy Metal Concentration in Water and Sediments in Anzali Wetland, Iran
تحلیل ارتباط بین میزان فلزات سنگین در نمونه‌های آب و رسوب تالاب انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between spiritual wellbeing with Stress, Anxiety, and Some Demographic Variables in Women with Breast Cancer Referring to the Specialized Cancer Treatment Center in Isfahan, Iran
بررسی ارتباط بین سلامت ‌معنوی با استرس، اضطراب و برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی زنان مبتلا به سرطان‌ سینه مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر آگاهی، نگرش و عملکرد محققین دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد انتقال دانش حاصل از پژوهش
عوامل مؤثر بر آگاهی، نگرش و عملکرد محققین دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد انتقال دانش حاصل از پژوهش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کاربرد فرایندهای انعقاد و اسید کراکینگ در بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکی فاضلاب صنعت روغن‌کشی زیتون
بررسی کاربرد فرایندهای انعقاد و اسید کراکینگ در بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکی فاضلاب صنعت روغن‌کشی زیتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتانسیل خورندگی و یا رسوب‌گذاری در منابع تأمین، مخزن و شبکه توزیع آب شهر کیان (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از دو شاخص لانژلیه و رایزنر
ارزیابی پتانسیل خورندگی و یا رسوب‌گذاری در منابع تأمین، مخزن و شبکه توزیع آب شهر کیان (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از دو شاخص لانژلیه و رایزنر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر همدان
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی- درمانی شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تجربیات و دیدگاه‌های زنان و متخصصان زنان و زایمان در خصوص انتخاب روش زایمان: یک مطالعه کیفی
تجربیات و دیدگاه‌های زنان و متخصصان زنان و زایمان در خصوص انتخاب روش زایمان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین پروفایل لیپیدها و آپولیپو پروتئین‌های سرم در دانش‌آموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان خمینی‌شهر در مقایسه با مقادیر مرجع و وضعیت تغذیه‌ای آن‌ها
تعیین پروفایل لیپیدها و آپولیپو پروتئین‌های سرم در دانش‌آموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان خمینی‌شهر در مقایسه با مقادیر مرجع و وضعیت تغذیه‌ای آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی گونه‌های میکروبی هوازی تجزیه‌کننده بی‌فنیل‌های چند کلره
شناسایی گونه‌های میکروبی هوازی تجزیه‌کننده بی‌فنیل‌های چند کلره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و حاملگی ناخواسته در زنان
بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و حاملگی ناخواسته در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آلودگی میکروبی دکمه‌‌‌های آسانسور در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بررسی آلودگی میکروبی دکمه‌‌‌های آسانسور در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر انواع خودکشی از دیدگاه سلامت
مروری بر انواع خودکشی از دیدگاه سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات باقی‌مانده نانولوله‌های کربنی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب بر روی سلامتی انسان
اثرات باقی‌مانده نانولوله‌های کربنی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب بر روی سلامتی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر نمایه گلایسمیک رژیم غذایی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران
اثر نمایه گلایسمیک رژیم غذایی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles