Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Health System Research

مجله تحقیقات نظام سلامتVolume 6, Number 3 (2011-3)


A Study on Heavy Metals Leakage from PVC and Polypropylene Pipes used in Isfahan’s Water Distribution System
بررسی نشت فلزات سنگین از لوله‌های پی وی سی و پلی پروپیلن مصرفی در شبکه آبرسانی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Oro-dental Health Educational Posters on Knowledge and Attitude of Selective Apartment Residents in Isfahan
بررسی تأثیر پوستر‌‌های آموزشی بر ارتقای سطح آگاهی و نگرش ساکنان آپارتمان‌های منتخب شهر اصفهان در زمینه بهداشت دهان و دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical Sciences Students’ Knowledge of Web 2.0 Tools and Learning Environments – A Case Study in West of Iran Universities
بررسی دانش دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور در محیط‌های web 2.0
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

4-Chlorophenol Oxidation Combined with the Application of Advanced Oxidation Technology and the Modified Microwave in Chemical and Petrochemical Wastewater Industry
اکسیداسیون 4- کلروفنل با کاربرد توأم فن آوری اکسیداسیون پیشرفته و مایکروویو اصلاح‌شده در فاضلاب صنایع پتروشیمی و شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of Using the Dried Sludge by Municipal Wastewater Treatment with Activated Sludge Process
امکان‌سنجی استفاده از لجن خشک شده توسط تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری با فرایند لجن فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Marital Counseling on Sexual Satisfaction of Couples in Shiraz City
بررسی تأثیر مشاوره زناشویی بر رضایت جنسی زوجین شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Determining Methods of Chemical Oxygen Demand for Conventional and Saline Wastewaters
مقایسه روش تعیین مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) در فاضلاب‌های شور و غیر شور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Status of Walking Behavior in Patients with Type 2 Diabetes in Yazd Based on Health Belief Model
وضعیت رفتار پیاده‌روی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 شهر یزد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Targeted Education on knowledge and Attitude of Pregnant Women Regarding Eclampsia
بررسی تأثیر آموزش هدف‌دار بر تغییر آگاهی و نگرش مادران باردار در زمینه مسمومیت حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and Qualitative Comparison of External Materials in Khomein and Tehran Compost Plants, 1387
مقایسه کمی و کیفی مقدار مواد خارجی موجود در کمپوست کارخانه کمپوست خمین و تهران در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on the Antioxidant Vitamin Intake among Athlete Women in Two Different Socio-economic Regions in Isfahan
بررسی دریافت ویتامین‌های آنتی‌اکسیدانی در زنان ورزشکار در دو منطقه اجتماعی‌-‌اقتصادی مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Fruit and Vegetable Consumption and the Level of Glycosylated Hemoglobin in People with Type 2 Diabetes
ارتباط میزان مصرف میوه‌جات و سبزیجات و فعالیت بدنی با سطح هموگلوبین گلیکوزیله در افراد مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Nutrition Education Program Based on Health Belief Model Compared with Traditional Training on the Recommended Weight Gain during Pregnancy
مقایسه اثربخشی برنامه آموزش تغذیه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی با آموزش سنتی در افزایش وزن دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise Pollution in a Research Complex next to Mehrabad Airp
بررسی آلودگی صوتی در یک مجتمع تحقیقاتی جنب فرودگاه مهرآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Removal of Crude Oil Toxicity Components in Drinking Water by Ozonation Process
بررسی میزان حذف ترکیبات عامل سمیت نفت خام در آب آشامیدنی توسط فرایند ازن زنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Knowledge and Attitudes of Rural People with Information Resources about Family Physicion Program in Shahrekord (2010)
بررسی ارتباط آگاهی و نگرش روستاییان با منابع کسب اطلاعات در زمینه برنامه پزشک خانواده در شهرستان شهرکرد سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Micronutrient and Macronutrient Intakes in Female Students of Isfahan University of Medical Sciences and comparing them to the set standard values
بررسی دریافت ریز مغذی‌ها و درشت مغذی‌ها در رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه آن با استاندارد‌های تعیین‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Blood Pressure in Isfahan Rural Residents and Its Relationship with BMI
بررسی فشار خون و ارتباط آن با نمایه توده بدن در ساکنین روستاهای شهرستان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Age of Menarche and its Relation with Current Height and Socioeconomic Status in Aq Qala city’s girls, 2009
تعیین سن منارک و ارتباط آن با قد فعلی و وضعیت اجتماعی –اقتصادی در دختران شهر آق قلا در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lifestyle of Teachers Working in Gorgan City in 2009
بررسی سبک زندگی معلمان شاغل درشهرستان گرگان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of corrective exercises on Musculoskeletal disorders
تأثیر تمرین‌های اصلاحی بر اختلال‌های عضلانی- اسکلتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of obesity and overweight in Isfahan Veterans
بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن در جانبازان شهر اصفهان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of nutritional education on metabolic outcomes based on BASNEF model in elderly patients with type 2 diabetes
کارآیی آموزش تغذیه بر اساس مدل بزنف در بهبود شاخص‌های متابولیکی سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Environmental Health Conditions of Restaurants and Hotels Dining Areas in a Central tourist Area in Isfahan by Using GIS in 2008 and 2009
بررسی وضعیت بهداشت محیطی رستوران‌ها و هتل‌های دارای سالن غذاخوری در محدوده گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان با استفاده از GIS در سال 87 و 88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles