Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Health System Research

مجله تحقیقات نظام سلامتVolume 6, Number 4 (2011-3)


The Challenges in Application of Information Technologies (ICT) in Medical Science Unive
چالش‌های کاربرد فناوری‌های نوین اطلاعاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Equation Modeling Application to Determine Validity of the Structure of a Thermal Strain Screening Method
کاربرد مدل معادلات ساختاری در تعیین روایی سازه یک روش غربال‌گری استرین گرمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dietary Energy Density Associated with Metabolic Syndrome in Women
ارتباط دانسیته انرژی رژیم غذایی با سندرم متابولیک در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Effect of MUFA- Rich Diet on Anthropometric Measurements Indexed in Overweight Women
بررسی اثر رژیم غذایی غنی از MUFA بر شاخص‌های تن‌سنجی در زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiological assessment of toxoplasmosis in women with and without abortion history in Ilam
بررسی سرواپیدمیولوژیک توکسوپلاسموز در زنان با و بدون سابقه سقط جنین در شهرستان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of musculoskeletal disorders and analyzing the ergonomic status of workers involved manually carrying goods in the dairy industry
شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی وآنالیز وضعیت ارگونومی کارگران درگیر با حمل دستی کالا در صنایع لبنیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Red Meat Intake with Metabolic Syndrome and CRP Plasma Concentration in Women
ارتباط دریافت گوشت قرمز با سندروم متابولیک و غلظت CRP پلاسما در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the TSP and PM10 Measurements and Description of the Air Quality According to the Air Quality Index (AQI) in the Central Parts of Tehran City in 2005-2006
بررسی مقادیر TSPو PM10 و توصیف کیفیت هوا با تکیه بر شاخص AQI در هوای مناطق مرکزی شهر تهران در سال 85-84
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Major dietary patterns, general and central adiposity among female teachers in Tehran
الگوهای غذایی غالب، چاقی عمومی و چاقی شکمی در زنان معلم تهرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sex Education on Improving Couples Marital Satisfaction in Isfahan
تأثیر آموزش جنسی بر بهبود رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Used Oil Rancidity Indexes in Confectioneries and Delicatessens of the Town of Borkhar and Meymeh in Isfahan Province in 1387
اندازه‌گیری شاخص‌های فساد روغن مصرفی قنادی‌ها و اغذیه فروشی‌های شهرستان برخوار و میمه استان اصفهان در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Field Studies to Investigate the Eutrophication Problem in the Anzali Wetland
مطالعات میدانی جهت بررسی پدیده تغذیه‌گرایی در تالاب انزلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Energy and Macronutrient Intakes in Female Aerobic Athletes in Two Different Social- Economic Areas in Isfahan in 2009
بررسی و مقایسه دریافت انرژی و درشت مغذی‌ها در زنان ورزشکار آئروبیک در دو منطقه اجتماعی- اقتصادی مختلف شهر اصفهان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education based on Health Belief Model on the improvement of osteoporosis Preventive Nutritional Behaviors of Second Grade Middle School Girls in Isfahan
تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای تغذیه‌ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Formaldehyde Wastewater Adsorption on Human Hair
بررسی جذب سطحی فاضلابهای حاوی فرمالدوئید بر روی موی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomics factors in relation to low back discomfort in emergency Unit nurses
بررسی شدت ناراحتی‌های کمر با فاکتورهای روانی- اجتماعی شغلی و عوامل ارگونومیگی در پرستاران بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational program on knowledge, attitude and practice of mothers regarding prevention of febrile seizure in children
تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خصوص پیشگیری از تشنج ناشی از تب در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Coagulation Efficiency of PACI in Reduction of Water Turibidty in Shahrchay River in City of Orumieh and its Health Effects
بررسی کارایی ماده منعقد کنننده PAClدر کاهش کدورت آب رودخانه شهر چای ارومیه و اثرات بهداشتی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Animal Bite in Aq Qala City
بررسی همه‌‌گیر‌شناسی حیوان گزیدگی در شهرستان آق قلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Cesarean Section and its Related Factors in khomeinyshahr- Isfahan Province 2005
فراوانی برخی عوامل مؤثر در انتخاب نوع زایمان در شهرستان خمینی‌شهر، استان اصفهان، 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The condition of micronutrients and energy intake and its relationship with anthropometric indices in Isfahan Veterans
بررسی وضعیت دریافت انرژی از ریز مغذی‌ها و ارتباط آن با شاخص‌های تن سنجی در جانبازان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis and health grading of swimming pools
تحلیل فضایی و سطح‌بندی بهداشتی استخرهای شنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Microbial Quality of the Fresh Fruit Juices in Ilam Shopping Centres in 1389
بررسی کیفیت میکروبی آبمیوه‌های تازه در آبمیوه فروشی‌های شهر ایلام در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on qualitative guidelines and standards of Compost
مروری بر دستورالعمل‌ها و استانداردهای کیفی کمپوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles